h

Blog

25 januari 2012

[Enkhuizen] commissie grondgebied 24-01-2012

Bij aanvang van de vergadering hebben we een vraag gesteld over het SMC.
Aangezien de wethouder in de loop van januari duidelijkheid over beloofde , en mede ook door alle berichten die in de krant verschenen willen we graag duidelijk over de huidige stand van zaken.
De wethouder heeft aangegeven dat de Nijs momenteel juridische stappen aan het ondernemen is tegen Wilgaerden voor het beeindingen van de samenwerking. Hier zou dan half februari weer op terug gekomen worden met een plan van aanpak.Wat ons betreft moet het project stoppen, het duurt allemaal te lang en er blijkt geen sprake meer te zijn van de juiste invulling zoals die bij de bestuursopdracht is vastgesteld. Uithuilen en opnieuw beginnen is wat ons het beste lijkt. Schermen met financiele en juridische consequenties maakt niet zo veel indruk: eerder is al eens gebleken dat die informatie toch niet klopt. We zullen hier in de komende raadsvergadering op terug komen.
In het NHD:

Lees verder
16 januari 2012

Bestuursovereenkomst SED Brandweer een feit

Op 10 januari 2012 ondertekenden de burgemeesters Goldschmeding, Baas en Van der Riet de bestuursovereenkomst voor de SED Brandweer.
De burgemeesters van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland tekenden voor de samenwerking van de drie brandweerkorpsen.

Als drie man sterk

De samenwerking van de drie brandweerkorpsen is belangrijk voor de gemeenten, aldus de SED commandant Gert van der Kruk. Ondanks dat de brandweerzorg goed is, zijn de drie organisaties los van elkaar toch klein. Nu kunnen we als drie man sterk n taak vervullen.

Voordelen en kansen

De drie burgemeesters zien voordelen en kansen met deze samenwerking. Burgemeester Goldschmeding van Stede Broec ziet in de samenwerking een mooi resultaat: De aansluiting bij de samenwerking die al bestond tussen Enkhuizen en Drechterland betekent dat de lokale kracht behouden kan blijven.

Voor de vrijwilligers betekent de samenwerking vooral een verhoging van de kwaliteit van oefenen. Zij blijven overigens op hun eigen post. We kunnen hen meer bieden om het werk ook leuk te houden en ervoor zorgen dat de zware taken, die wellicht nog gaan komen, goed te organiseren zijn, zegt burgemeester Baas van Enkhuizen.

Lees verder
16 januari 2012

Gemeente Drechterland luistert naar senioren

De gemeente Drechterland gaat samen met de senioren uit de gemeente het ouderenbeleid ontwikkelen.
Lees verder
15 januari 2012

CIE BOFS DECEMBER 2011 EN RAAD JANUARI 2012.

Op de agenda van de commissie BOFS (bestuur, organisatie, financin en samenleving) stonden in eerste instantie ook de punten Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 en Beschikbaarstelling (aanvullend) krediet uitbreiding Pancratiusschool en RSG Enkhuizen geagendeerd maar de middag voor de commissie van de agenda afgehaald, omdat er onduidelijkheden waren in de verordening. Hierdoor kon het agendapunt over het krediet ook niet worden behandeld.
Verder stond op de agenda Voorbereidingskrediet multifunctionele accomodatie. Wij vinden het idee om dit hele plan mfa (multifunctionele accommodatie) te noemen in plaats van iets van brede school in de naam op te nemen geen goed plan en geven dit in de commissie ook aan. Wij willen geen onduidelijkheid over de invulling van deze mfa.
Wij hebben uiteindelijk voor het amendement gesteld waarin duidelijk wordt aangegeven dat deze mfa bedoeld is om een brede school in te huisvesten. Wel hebben we moeite met de hoogte van het bedrag. Wij vragen de wethouder of er nagedacht is om samenwerking te zoeken met StedeBroec en Drechterland temeer omdat daar al meerdere brede scholen zijn ontwikkeld en gesitueerd. Er is geen concrete samenwerking gezocht, maar daar zal wel aan gedacht worden is het antwoord van de wethouder. In de raad hebben we nog aangedrongen op een duidelijkere omschrijving van de taken die de projectleider moet gaan doen. En sluiten we ons aan bij de vraag van de CU/SGP of er eerst niet een duidelijk commitment moet zijn van de verschillende partijen die in de brede school gevestigd moeten gaan worden. Tevergeefs. Er is eens in de raad besloten dat 10% van de totale kosten van een project als voorbereidingskrediet mag worden gevraagd en het college vraagt in dit geval maar een eerste beschikbaarstelling van 5%. Waarmee 150.000 beschikbaar wordt gesteld om te zijner tijd het plan van (verdere) aanpak met een programma van eisen en randvoorwaarden functioneel/ruimtelijk ter nadere besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
Het voorbereidingskrediet is unaniem goedgekeurd, omdat wij niet tegen de bouw van de brede school zijn, maar graag de (financile) risicos beter inzichtelijk hadden gehad.
Het laatste punt op de agenda Bodembeheernota regio West-Friesland is ook aangenomen. Wij hadden nog wat technische vragen die schriftelijk gesteld gaan worden en waarop we het antwoord nog verwachten.
De verhoging van de OZB/RZB tarieven voor 2012 zijn niet meer verhoogd dan met het inflatiepercentage zoals was afgesproken. Dit agendapunt is als hamerstuk meegegaan naar de raadsvergadering.

Lees verder
12 januari 2012

De Floriade 2022: een beschouwing #2

Op dinsdagavond kregen we meer te horen over de Floriade. We hebben hier al een eerste deeltje geschreven over dit evenement. Naar het schijnt werd zelfs verwezen naar deze blogpost. Tot uw dienst.

Lees verder
12 januari 2012

Decentralisatie jeugdzorg

Onlangs zou er een bijeenkomst over de jeugdzorg plaatsvinden.

Lees verder
9 januari 2012

De Floriade 2022: een beschouwing #1

Agri
Al een tijdje volg ik de berichtgeving rond de kandidatuur van de Floriade 2022. Op 15 november 2011 werd ons gevraagd om vanwege een spoedeisend onderwerp als fractievoorzitter naar het stadhuis te komen. Die avond werd ons medegedeeld dat het college voornemens was om zich bij Noord-Holland-Noord kandidaat te stellen als Floriade kandidaat 2022. Er was een presentatie, die heb ik echter nooit meer langs zien komen. Er werd wat geschermd met spinoff (waarover later meer), en eerlijk is eerlijk, het was een wervend verhaal. Daarnaast zat als nog in een zeer vroeg stadium, waren er geen tot weinig consequenties, enzovoorts.

Lees verder
22 december 2011

SP Stede Broec

Namens de werkgroep SP Stedebroec wil ik u het volgende meedelen.

Lees verder
19 november 2011

Woningbouw na 2014

Al sinds de presentatie van de Nota van Beleid voor de zomervakantie maak ik me zorgen over de voorbereidende bewegingen om straks niet bij Westeinde-Zuid maar op andere locaties te beginnen met bouwen, als het gaat om woningbouw na 2014. Ook in de programmabegroting stond een dergelijke zin dat we ons beleid "wellicht moesten heroverwegen". Ook na doorvragen werd net gedaan alsof iedereen daar waardevrij in zou staan, en dat de discussie bewaard moest worden voor december. Laat ik gewoon eens melden wat al uit de presentatie voor de zomer genoemd werd (hoezo waardevrij?):

Lees verder

Pagina's

U bent hier