h

Verslag ingelaste raadsvergadering 19 september 2017

24 september 2017

Verslag ingelaste raadsvergadering 19 september 2017

Op verzoek van de fractie van de SP is op 19 september een ingelaste raadsvergadering gehouden. De raadsvergadering van 18 juli, de laatste vergadering voor de vakantie, staakten de stemmen. De fractie van de VVD was vanwege vakantie en bezigheden elders afwezig en het raadslid van NE was door ziekte verhinderd. Gevolg was dat we met 14 raadsleden aanwezig waren en de kans op een gelijk aantal voor- als tegenstemmers aanwezig was. Als dat zou gebeuren zou de raadsvergadering onmiddellijk beëindigd worden. En zo geschiedde. Bij de behandeling van het amendement over het verlagen van het subsidieplafond staakten de stemmen. Een aantal amendementen waren al aangenomen, een aantal moties en amendementen niet. En ook de Kadernota kwam daarmee niet tot stemming.

Omdat een aantal partijen, waaronder de SP, een amendement had ingediend voor extra budget voor Stichting Stadsmanagement Enkhuizen zodat de stadsmanager zijn taken zou kunnen vervolgen (zie link hieronder) was deze extra raadsvergadering noodzakelijk. Het contract van de stadsmanager liep namelijk in september af en wat een kapitaalvernietiging zou het zijn als een andere stadsmanager in januari weer de draad zou moeten oppakken. Het amendement is in meerderheid aangenomen doordat de fracties van de SP, CU/SGP, NE, HEA, LQ en vd. Pijll voorstemden.

Tijdens het reces kwam er ook nog, in navolging op de informerende raadsbrief van juni, een informerende raadsbrief over het meten van draagvlak voor het invoeren van een ondernemersfonds volgens Leids model. Hierover zijn een aantal duidelijke afspraken gemaakt en meten op deze manier was er niet een van.

De fractie van VVD/D66 diende hier onderstaande motie over in waar we zeer op tegen waren.

We spraken daar als volgt over, omdat we grote waarde hechten aan de eerder gemaakte afspraken. Het is wat ons betreft niet netjes om halverwege het spel de regels te willen veranderen.

De initiatiefnemers wilden dat het college een enquête uit zou sturen en de uitkomsten zou betrekken bij het raadsvoorstel voor het instellen van een ondernemersfonds.

Zij baseren zich hierbij op een aantal aannames maar gaan hier volgens de fractie van de SP voorbij aan eerder gemaakte afspraken.

Eind 2016 was de hele raad enthousiast. Meteen invoeren dat ondernemersfonds. Het college maande de raad tot de koninklijke weg. Een motie werd opgesteld waarin de raad het college verzocht om:

1. Te bewerkstelligen, stimuleren en ondersteunen dat in Enkhuizen z.s.m. een ondernemersfonds 2.0 operationeel wordt…. Het college werkt actief mee zoals dat ook in 2016 was, initiatiefnemers zitten met college/ambtenaren aan tafel. In de informerende raadsbrief staat dat ook.

2. hiertoe de beschikbare middelen uit het ondernemersfonds ter overbrugging in te zetten……het college zegt toe dat er in maart een voorstel naar de raad komt om de verordening hierop aan te passen……dit deel van de motie is overigens niet uitgevoerd, niet door het oude………de reden weet iedereen maar ook niet door het nieuwe college

3. de aanwezigheid van voldoende draagvlak te toetsen. Waarom wilde de raad dit er ook alweer in hebben? Ook dat kunnen we lezen bij punt 4 in de informerende raadsbrief van november 2016:  zie raadsbrief. De initiatiefnemers hebben dat de raad ook verteld op de avond in de Nieuwe Doelen. Begin 2017 zou hier verder aan gewerkt worden conform de afspraak zoals die gemaakt is tussen gemeente en initiatiefnemers op advies van het ingehuurde bureau Clok. Ik zeg het nog maar een keer.

Wij als raad wilden natuurlijk wel graag dat het college dit zou volgen. Vandaar deze toetsing wat duidelijk  anders is dan meting waarover nu gesproken wordt.

4. de raad de voor de kaderstelling benodigde voorstellen voor te leggen. Hieraan is geen uitvoering gegeven, maar daarvoor is een amendement ingediend wat is aangenomen.

In de motie refereren de indieners aan een aantal raadsbrieven. O.a. die van 6 juni jl. waarin wordt aangegeven dat de initiatiefnemers een draagvlakmeting gaan uitvoeren. Dat is nadrukkelijk niet de koers die was uitgezet en bovendien………..hoe komen de initiatiefnemers aan alle adresgegevens? In het kader van de privacywetgeving kunnen die volgens mij niet door gemeente worden aangeleverd.

U geeft ook in de motie aan dat niet elke eigenaar van een niet-woning zich heeft kunnen uitspreken. Dat is onjuist. Er zijn meerdere oproepen geweest voor twee bijeenkomsten in de Nieuwe Doelen.

De uitvoering van de enquête mag niet leiden tot vertraging van invoering per januari 2018. Hier rammelt deze motie ook. Met hoeveel reacties en welk % voor gaat het dan niet door? Meerdere malen was men het antwoord hierop schuldig

In de commissiebespreking van de raadsbrief van juni zegt de wethouder dat de raad gaat over de definitie van draagvlak. De fractie van de SP heeft zich toen al uitgesproken dat er voldoende draagvlak gecreëerd is. Als de raad vindt dat er voldoende draagvlak is gaat het college hierin mee gaf de wethouder aan. Als er gemeten wordt kan bij wijze van spreken bij een opkomst van 30% en de helft retour een vorm van draagvlak zijn gemeten. De wethouder zei nog dat hij nu in juni dus geen twijfel heeft over een vorm van draagvlak. Maar hij weet niet of iedereen dezelfde info heeft.

Stuur dan nog een brief was de suggestie van de SP.

Er functioneert een werkgroep voor het instellen van dit nieuwe ondernemersfonds waarin ook ambtenaren vertegenwoordig zijn/waren.  En het college en de ondernemers zitten wekelijks met elkaar aan tafel zitten gaf de wethouder in juni aan. Daar zijn afspraken over gemaakt.

De afspraken waren en zijn duidelijk. Als je halverwege op een rijdende trein stapt dan zijn er logischerwijze al stations gepasseerd en is al afgesproken waar we naar toe gaan. De raad werd in december door het college verzocht de koninklijke weg te bewandelen. Laat het niet de doodlopende weg worden.

De fractie van de SP heeft deze motie niet gesteund en met ons de fracties CU/SGP, CDA, HEA, vd. Pijll ook niet. We hechten eraan ons aan de gemaakte afspraken te houden.

Jaarlijks zal aan de raad worden gerapporteerd en na drie jaar starten we een evaluatie of het fonds doet wat het moet doen.

De kadernota, de amendementen en de moties vindt u hier: https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/448826/gemeenteraad%2019-09-2017?

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier