h

Raadsvergadering van 7 februari 2017

8 februari 2017

Raadsvergadering van 7 februari 2017

Foto: Margreet Keesman

Verslag Raad 7 februari 2017 en afscheid van ons raadslid Fokko Snoek

 

 

De tweede raadsvergadering van 2017 begon met mondelinge vragen naar aanleiding van het feit dat Gedeputeerde Staten en Connexxion hebben besloten om rolstoelpassagiers niet te vervoeren in de buurtbussen.

Mondelinge vragen n.a.v. bericht GW Toegankelijkheid G. van Keulen 31 januari 2017.

In Nederland hebben we landelijke regelgeving gebaseerd op de Europese richtlijn toegankelijkheid openbaar vervoer. Opgelost zou je denken, maar het probleem zit in artikel 1 sub i van het Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer, waarin vermeld staat de auto wordt uitgezonderd. De auto wordt gedefinieerd als een personenauto op ten minste vier wielen, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen. Oftewel de buurtbus is niet verplicht om rolstoelpassagiers te vervoeren. Niet verplicht maar het mag natuurlijk wel.

Wij hebben de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

Is de wethouder op de hoogte

  • van het besluit van de Gedeputeerde Staten en Connexxion om geen rolstoelpassagiers te vervoeren.
  • van de motieven van GS en Connexxion  om geen rolstoelpassagiers te willen vervoeren.

Mensen met een beperking hebben recht om een zo normaal mogelijk leven te leiden zoals ook is opgenomen in het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking.                                

  • Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de beschikbare rolstoelplaats uit de buurtbussen wordt gesloopt.
  • Is de wethouder met de fractie van de SP van mening dat deze sloopactie van GS en Connexxion te zot voor woorden is.
  • En zo ja, welke stappen gaat de wethouder ondernemen om mogelijk te maken dat de buurtbuschauffeurs burgers in een rolstoel niet langer letterlijk en figuurlijk in de kou hoeven te laten staan.

De wethouder was hiervan niet op de hoogte. Wel wist hij te vertellen dat in 2016 de chauffeurs hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het vervoeren van rolstoelpassagiers. In de Provinciale Staten van Noord Holland zijn hierover ook vragen gesteld. De wethouder zal hierover navraag gaan doen bij Gedeputeerde Staten en het antwoord komt naar ons toe. Ook zullen wij onze eigen provinciale statenfractie vragen dit bij de provincie aan te kaarten.

 

Een motie van op initiatief van CU/SGP (link) over het oplaten van ballonnen is aangenomen. Deze ballonnen dragen voor een groot deel bij aan de plasticvervuiling. Het is feestelijk bij evenementen maar ook zeer belastend voor ons milieu. Vandaar onze steun aan deze motie.

De beleidsnota weerstandsvermogen (link) is aangenomen met de toezegging van de wethouder dat dit eens per twee jaar geëvalueerd gaat worden en het college melding maakt aan de raad wanneer tussentijds gebeurtenissen plaatsvinden die grote invloed hebben op de hoogte van het weerstandsvermogen.

Vanaf de start van WerkSaam heeft de raad van Enkhuizen duidelijk aangegeven dat een van onze eisen is dat in Enkhuizen een loket komt voor de eerste intake na de digitale intake. Onze wethouder is hier al jaren mee bezig maar WerkSaam wil dit niet.

Met het invoeren van het ‘nieuwe werken’ moet dit volgens ons redelijk makkelijk te realiseren zijn. Voor onze inwoners, zeker hen die geen geld en geen mensen om zich heen heeft om naar Hoorn te komen is dit een groot probleem.

Het amendement is rigoureus. De argumentatie dat we hiermee onze inwoners benadelen gaat niet op. We hebben het hier namelijk over het budget voor 2018. En het argument dat wij als raad het beleid hebben overgeheveld naar WerkSaam is voor ons ook geen reden om dit niet zo te doen. Wij als raadsleden staan voor onze burgers en wat voor hen belangrijk is en moet gebeuren. Hoe dit verder moet zal duidelijk worden in de raadsvergadering van april. Daar komt op verzoek van de raad van Enkhuizen de directie van WerkSaam op bezoek.

 

De VVD had een amendement ingediend op structuurschets Westfriesland (link.) We zeiden we hierover het volgende:        

 

De nu voorliggende structuurvisie is onderdeel van de concretisering van het Pact van Westfriesland. Zo staat het ook nadrukkelijk in het raadsbesluit vermeld. Het Pact behelst, in het kort gezegd, het streven om binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren.

Dit Pact is vastgesteld in april 2013. Tel er vijf jaar bij op en dan betekent dat, dat we nog iets meer dan een jaar de tijd hebben om de gestelde doelen te bereiken. Inmiddels zijn al de nodige visies, nota’s en wat al niet meer voorbijgekomen, maar tot nu toe is er volgens de SP nog niet veel concreets gebeurd.

De SP was destijds al erg kritisch over de ambities van het pact. Binnen vijf jaar tot de top 10 gaan behoren zonder te weten waar je op dat moment staat. Het leek ons een ietwat rooskleurige voorstelling van zaken.

Dit raadsvoorstel is dan ook voor ons aanleiding om eens voorzichtig te informeren hoe het met de ambities met betrekking tot het Pact staat. Hoe ver zijn we? Wat is er concreet gebeurd? Gaan we de doelstellingen binnen iets meer dan een jaar halen en zo nee, wordt het dan niet tijd om die ambities in een vroegtijdig stadium bij te stellen in plaats van over een jaar te moeten constateren dat het Pact blijkbaar niet meer dan een loze belofte was?

De gevraagde nul- en 1-meting hebben we inmiddels ontvangen.

 

Aantrekkelijkheid van een regio begint bij de invulling van de basisbehoeften voor geluk en welzijn. Onderaan die pyramide staan enkele basisbehoeften, zoals een dak boven je hoofd, de zekerheid van een baan en daaraan gerelateerd goed onderwijs en goede zorg. Dit zijn elementen die naar onze mening zwaar onderbelicht zijn in de voorliggende structuurschets en dat vinden we jammer, temeer daar uit de nulmeting bleek dat er op het gebied van onderwijs nogal wat te verbeteren valt: de regio stond destijds op een zorgwekkende 27e plaats. Vraag aan de portefeuillehouder: hoe denken de initiatiefnemers hun doelstellingen te realiseren als ook niet aan dit onderwerp serieuze aandacht besteed wordt?

 

De VVD heeft een motie ingediend bij de structuurvisie waarin, even kort samengevat, gevraagd wordt om in onze regio meer ruimte te creëren om te wonen. Amsterdam mag vrijwel ongelimiteerd bijbouwen, buiten de metropool is de ruimte die beschikbaar komt voor woningbouw zeer beperkt. Dat zal de trek naar de stad alleen maar stimuleren met alle nadelige gevolgen van dien voor de leefbaarheid van de grotere en kleinere kernen buiten de metropool.

 

De SP kan zich dus wel vinden in de strekking van deze motie, maar wat we jammer vinden is dat die vraag door de VVD beperkt wordt tot huurwoningen aan de onderkant van de vrijesector en goedkope koopwoningen.

 

Het zal u niet verbazen dat wij hier de sociale huursector missen.

Natuurlijk is het zo dat als er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen er een zekere doorstroom plaats kan vinden van scheefwoners in sociale huurwoningen, maar dan blijven we met het probleem zitten dat er nu ook in de sociale huursector veel huurders zijn die hun huur nauwelijks kunnen betalen. Wij zouden dan ook graag zien, dat er in de motie ook aan die categorie woningen aandacht besteed wordt. Want ook de beschikbaarheid van goedkopere sociale huurwoningen Draagt bij aan de nagestreefde aantrekkelijkheid van de regio.

Mijn vraag is dan ook of de indiener van de motie ons op dat punt niet tegemoet kan komen.

Met de motie in haar huidige vorm hebben wij toch wat moeite, omdat deze zich beperkt tot vrije sector huurwoningen en goedkopere koopwoningen.

De VVD heeft het amendement zo aangepast dat de verwijzing naar de soort woningen is geschrapt. Bij de regionale woonvisie kunnen we dit verder uitwerken.

Structuurvisie en amendement zijn aangenomen en binnenkort zal de stand van zaken rondom het Pact van Westfriesland worden gedeeld op een regionale raadsledenavond.

Bovenstaande cursieve betoog was de laatste van ons raadslid Fokko Snoek.

Hij gaat de raad verlaten omdat hij geen geschikte woning kan vinden in Enkhuizen vanwege bovenstaand geschetst probleem. We zullen Fokko missen. Zijn inbreng in commissie grondgebied en raad was altijd inhoudelijk sterk en goed onderbouwd met kennis van zaken.

Fokko het gaat je goed in Friesland en zoals je al zei, in Heerenveen (de gemeente waar je naar toe gaat verhuizen) zit de SP niet in de raad en is ook nog niet de grootste. Werk aan de winkel dus.

Het allerbeste namens fractie en bestuur van de SP Enkhuizen.

Margreet Keesman

fractievoorzitter

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier