h

Raadsvergadering van 6 december 2016 - afscheid raadsleden

8 december 2016

Raadsvergadering van 6 december 2016 - afscheid raadsleden

Op de agenda van deze laatste raadsvergadering van 2016 stond een aantal bespreekstukken waarbij de SP het initiatief heeft genomen om moties en amendementen in te dienen. Ook werd er tijdens deze vergadering afscheid genomen van twee raadsleden: onze "eigen" Mieke Delleman en Klaas Kooiman van Christenunie/SGP.

De vergaderstukken en het audio-verslag van deze vergadering vindt u via deze link.

Bij het agendapunt over de najaarsnota van WerkSaam hebben we nog maar weer eens onze zorgen geuit over de manier waarop WerkSaam functioneert en hoe datgene wat de Raad in hierover heeft besloten in de praktijk uitpakt.

We hebben een motie ingediend om een loket in Enkhuizen te openen, zodat de inwoners van Enkhuizen bij een eerste contact niet meteen naar Hoorn hoeven te reizen. We hebben daar al vaker om gevraagd, maar tot nu toe is daar door WerkSaam nog niets mee gedaan. Maar we blijven het proberen en ook dit keer werd de motie breed gesteund.

In een tweede motie vragen we het College om de gevolgen van het toepassen van de kostendelersnorm bij het vaststellen van de bijstandsuitkering voor bepaalde groepen (in het bijzonder voor mantelzorgers) in kaart te brengen. Ook deze motie werd breed gesteund.

Beide moties werden overigens omarmd door wethouder Olierook.

Tenslotte waren wij het niet eens met de opdracht aan WerkSaam "... om alles te doen wat nodig is om de uitkeringslast te verminderen", zoals die in het raadsvoorstel was opgenomen en hebben we een amendement ingedient om die zin uit het raadsbesluit te schrappen.
Natuurlijk moet er zorgvuldig met uitkeringen omgegaan worden, maar de SP is van mening dat de menselijke maat daarbij altijd leidend moet blijven. Het amendement kon gelukkig rekenen op steun van een meerderheid van de Raad.

De toezegging van het college om de uitwerking van het beleid van WerkSaam binnenkort apart op de agenda te zetten is goed ontvangen.

We hebben het in de commissie BOFS van 21 november j.l. uitgebreid gehad over het Ondernemersfonds 2.0.

Het oorspronkelijke verzoek was om de belastingnota 2017 te amenderen om een toeslag op de WOZ-waarde voor niet-woningen mogelijk te maken als voeding voor het Ondernemersfonds 2.0.
De raad heeft uiteindelijk vanwege een aantal praktische uitvoerbaarheidsproblemen besloten om dit amendement niet in te dienen. In plaats daarvan werd een motie behandeld waarin het college verzocht wordt om met een voorstel te komen waardoor de initiatiefnemers van dit nieuwe ondernemersfonds door kunnen gaan met hun goede werk. Want de gehele raad is enthousiast over de nieuwe plannen.

De heer Van der Pijll heeft de raadszaal bij dit punt verlaten, omdat hij van mening was dat hij als ondernemer teveel belanghebbende is.

De overige raadsleden stemden allen in met deze motie.

Voordat de Havenverordening 2016 kon worden vastgesteld werd op initiatief van Lijst van der Pijll en de SP, mede namens een flink aantal ander partijen, een amendement en een motie ingediend om de geluids- en milieu als gevolg van het gebruik van generatoren door riviercruiseschepen te beperken.
Op dit moment zijn er in de haven van Enkhuizen geen geschikte stroomvoorzieningen voor deze schepen beschikbaar, waardoor zij gedwongen zijn hun generatoren dag en nacht te laten draaien.
De raad was unaniem van mening dat deze stroomvoorzieningen er eigenlijk zo snel mogelijk (uiterlijk begin 2018) zouden moeten komen, zodat de overlast van de generatoren verdwijnt en verzocht het college in de motie om daar een voorstel voor te doen.

Het laatste agendapunt was het verzoek van de heer Venneman van het CDA om de brief van Hillen en Roosen over de verzwaring van de elektrische installatie van de Drommedaris te bespreken. Het CDA kondigde aan hiervoor op een later tijdstip met een raadsinstrument te zullen komen.

De SP steunt het standpunt van het CDA: de aannemer heeft goed werk geleverd en mag niet de dupe worden van interne strubbelingen tussen College, Drommedaris en Raad. Ook wat ons betreft moet hij dus voor zijn werk worden betaald.

Hierover later meer.

De voorzitter, burgemeester Jan Baas, sloot de vergadering maar niet voordat hij met toespraak, boek en de stadsspeld afscheid had genomen van Mieke Delleman, ons "eigen" raadslid, en van Klaas Kooiman, raadslid voor de CU/SGP.

Foto: SP
We zullen Mieke missen, maar ze is niet weg. Ze zal zich op de achtergrond met de SP en haar activiteiten bezig blijven houden, omdat haar hart ligt bij een sociale samenleving waarin een ieder tot zijn en haar recht komt. Mieke: bedankt voor je constructieve bijdragen en je diepgaande kennis van o.a. het Sociaal Domein!

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier