h

Commissie BOFS 21 november 2016

23 november 2016

Commissie BOFS 21 november 2016

Bofs 21 november 2016

De commissie Bofs (bestuur, onderwijs, financien, samenleving) had een volle agenda. Over een aantal agendapunten was weinig tot geen discussie.

Een aantal andere punten werd uitgebreid besproken waardoor de voorzitter van de commissie pas rond de klok van half 12 met een hamerslag de commissie beëindigde.

Het opheffen Gemeenschappelijke Regeling ‘Financiering personeelsplan muziek Westfriesland’ riep discussie op met name doordat de raad van Medemblik dit voorstel meerdere keren heeft teruggestuurd. Medemblik bezuinigt flink en heeft zich ook niet uitgesproken voor aansluiting bij het WCN (Westfries Cultureel Netwerk). Enkhuizen heeft voor het WCN gestemd.

De SP kon zich  vinden in het voorstel. Wij zien graag dat de  aanzienlijke subsidie (€ 159.000)  voor muziekonderwijs  voor slechts een  beperkt aantal (159) kinderen op een andere manier wordt ingevuld.  Het lijkt ons beter als veel meer kinderen in aanraking kunnen komen met muziek in de vorm van muziekonderwijs.

Er is een goede afbouwregeling voor het personeel. Gedurende drie jaar zal hun werk worden afgebouwd en de gemeentesecretaris van Medemblik is hierover met hen in gesprek.

Dit voorstel gaat als akkoordstuk mee naar de raad.

Bij agendapunt 8 Analyse tekort Inkomensdeel BUIG ontspon de discussie zich in eerste instantie als vorig jaar. Het is de raad niet duidelijk welke maatregelen WerkSaam heeft genomen om het tekort terug te dringen.

Vervolgens ontstond een discussie over de manier waarop WerkSaam het beleid, zoals vastgesteld uitvoert.
Lijst Quasten riep op om de uitwerking van het beleid van WerkSaam apart te agenderen. Een oproep die wij van harte ondersteunen.
De uitwerking van het beleid is wat ons betreft niet zoals wij het destijds hebben vastgesteld. De SP heeft hier in samenwerking met meerdere progressieve partijen in Westfriesland een groot aantal vragen over gesteld.
Wij roepen de andere partijen ook op om meer grip op de gemeenschappelijke regelingen te krijgen, door ook de samenwerking in de regio op te zoeken voor zover dat nog niet gebeurt.
We hebben als raadsleden veel meer invloed dan waar we nu over het algemeen van uitgaan. We zetten WerkSaam ook in een spagaat: de kosten moeten teruggedrongen worden terwijl bijvoorbeeld de verhoging van de AOW leeftijd, het beperken van de WW duur, de afsluiting tot de Wajong voor jongeren leidt tot een groter beroep op bijstandsuitkeringen. Hierdoor ontstaat wat ons betreft een slavenarbeid 2.0. We willen dit graag als apart agendapunt binnenkort ter discussie stellen.

Dit agendapunt liep naadloos over in het volgende agendapunt, namelijk de Zienswijze najaarsnota 2016 en ontwerpbegroting 2017 GR WerkSaam Westfriesland.

In juni van dit jaar ben ik samen met de heren Kooiman (CU/SGP), de Jong (NE) en vd Pijll (Lijst vd Pijl) met een amendement gekomen op de zienswijze op de begroting 2016 en najaarsnota 2015. Dit amendement is ook gesteund door D66.  In dit raadsvoorstel wordt weer voorgesteld om WerkSaam te vragen alles te doen wat nodig is om de uitkeringslast te verminderen. Wij kondigden nu alvast weer dit amendement aan, zullen weer steun vragen en onze motieven hiervoor komende week te kennen geven en in de raadsvergadering van december dit nader toelichten.

De Zienswijze najaarsnota en begroting 2017 SSC DeSom  was het volgende punt op de agenda. Veel fracties waaronder de fractie van de SP maken zich bezorgd over de toename van de kosten van DeSom.

De portefeuillehouder kon onze vraag of hij de toezegging kon doen dat de begroting het totaal van de verwachte kosten voor het komende jaar goed zou weergeven zodat wij niet keer op keer achteraf worden geconfronteerd met meerkosten niet bevestigen. Dat baart nog meer zorgen.

De Najaarsnota 2016 heeft onze instemming met de volgende opmerkingen.

We hebben kennis genomen van de najaarsnota en maken ons zoals meerdere partijen zorgen om een aantal zaken.

Alle veranderingen zijn voor de burger niet gemakkelijk te volgen. Op een aantal posten houden we geld over terwijl we dat niet hadden verwacht. Ondanks dat de gemeente getracht heeft haar inwoners zo goed en compleet mogelijk te informeren denken wij dat hier nog een verbeterslag te maken is.
We willen voorstellen om een Sociale gemeentegids te maken.  Dit kan geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden met de verkoop van advertentieruimte net zoals de gemeentegids. We hebben een boekje ’Enkhuizen doet meer voor mensen met een beetje minder’. Dat zou ook onderdeel moeten uitmaken van de Sociale gemeentegids. En als dit dan ook digitaal kan zou dat een stuk efficiënter zijn. En ook de formulieren digitaal ingevuld en teruggestuurd kunnen worden scheelt dat veel kosten.  Inlezen en verwerken en digitaal archiveren levert een prima kostenbesparing op.

De Belastingnota.

Over de belastingnota op zich heeft de SP geen opmerkingen. Wij zien alleen graag de uitsplitsing van de kostendekkendheid van titel 1, 2 en 3 die voorgaande jaren wel was opgenomen en nu op onze vraag in Agora aangeleverd werd standaard wel in de belastingnota wordt opgenomen. Dit is toegezegd. 

Hierna kwam het Ondernemersfonds 2.0 ter sprake. Dit fonds wordt omgevormd en zij willen dit financieren via een verhoging OZB op niet-woningen. De wens is om dit al in 2017 in te voeren maar dit stuit op een aantal bezwaren en onmogelijkheden. Op vragen wat het standpunt van het college is gaf het aan dat het die ochtend nog heeft gesproken met de aanjagers achter dit fonds en dat het advies van de raad is om het saldo van het ondernemersfonds 1.0 en de toevoeging aan dit fonds waarover al een besluit is genomen in te zetten om het ondernemersfonds 2.0 het jaar 2017 door te helpen en al een deel van de plannen te laten realiseren. Het is nodig om hiervoor wel de verordening aan te passen. De SP hecht eraan om aan te geven dat het grootste deel van de raad erg enthousiast over dit fonds is en graag zien dat de vorming voortgaat.

Het college zegt toe, om verzoek van de VVD, om dit alles op papier te zetten. Dat zien we graag tegemoet.

Margreet Keesman

fractievoorzitter

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier