h

Verslag raadsvergadering 5 juli 2016

11 juli 2016

Verslag raadsvergadering 5 juli 2016

De raadsvergadering had een aantal hamerstukken en een aantal bespreekstukken op de agenda staan.

De agenda en vergaderstukken voor deze raadsvergadering vindt u hier.

De uitvoeringsnota Cultuur 2015-2018 is in de commissie besproken. Een motie van HEA om BKR stukken te verkopen en de opbrengst hiervan te gebruiken voor o.a. de digitalisering van de cultuurcollectie heeft het met een kleine aanpassing gehaald. Deze cultuurnota is weer een stapje in de goede richting om zoveel mogelijk jeugd en volwassenen met kunst en cultuur kennis te laten maken binnen de middelen die beschikbaar zijn.

Het Integraal Waterplan Enkhuizen-Medemblik is aangenomen. In samenwerking met het Hoogheemraadschap Noorder Kwartier is beschreven wat er de komende 20 jaar op het gebied van beheer en gebruik van water nodig is.

De fractie van de SP is tevreden over het Uitvoeringsplan Westfries Cultureel Netwerk, dat nu voorligt, en dat wat ons betreft een volgende fase in kan gaan.

Wij zijn er groot voorstander van dat zoveel mogelijk aspecten van cultuurbeleving, cultuureducatie en cultuurbeschouwing voor onze bevolking beschikbaar zijn en blijven: voor een zo groot mogelijk deel van onze inwoners, welteverstaan.

Het opzetten van een Westfries Cultuur Netwerk is een prima mogelijkheid om cultuur en inwoners aan elkaar te koppelen.

In de commissie is ingesproken door een vertegenwoordiger van de bibliotheek. De bibliotheek ziet zich genoodzaakt om er voor te zorgen dat zij de regie krijgt over het proces en vindt ook dat ZIJ de meest geschikte mensen kan leveren om het netwerk op te kunnen bouwen. Daarmee doet zij haar uiterste best om voor de huidige werknemers een goede plek te vinden in het netwerk; vanuit goed werkgeverschap een logische keuze.

Maar deze redenatie zou ook een voldoende reden moeten zijn om een andere regisseur te kiezen - wij denken dat er dan veel meer sprake zal zijn van een gelijkwaardige opbouw met andere partners. En natuurlijk zouden wij graag zien dat de functies van de bibliotheek zoveel mogelijk behouden blijven in het WCN, maar wel in een goed gefundeerd geheel.

We willen de portefeuillehouder dan ook meegeven hier zorg voor te dragen.

Het Krediet voor de bouw nieuw kantinegebouw Hertenkamp bleek ook een hamerstuk te zijn.

Door de nieuwbouw van het kantinegebouw kan het hertenkamp verder uitgroeien naar een volwaardige kinderboerderij en invulling geven aan de doelstelling om mensen met een arbeidshandicap passend werk aan te bieden.

Het volgende agendapunt was het Huurcontract Drommedaris.

Wij zeiden daar dit over:

"In de door NE, CU/SGP, CDA en SP ingediende  motie van 12 mei 2015 over de oplevering van de Drom hebben we het college gevraagd om in overleg te gaan over de gevolgen van het aanleggen van de verzwaarde elektrische installatie. Wat voor gevolgen zou dit eventueel hebben voor de huurprijs voor de functie als cultureel centrum en wie gaat de rekening van deze verzwaring betalen. Wij wilden niet dat de gemeente garant zou staan voor de € 100.000 maar dat eerst meer feiten boven tafel zouden komen. Bijvoorbeeld wat staat er in het contract dat met Tocat was gesloten, in hoeverre zou dit contract conflicteren met de bepalingen in het huurcontract tussen Drom en gemeente, hoe is het nu exact gelopen met de verzwaring van de elektrische installatie enzovoort.

Na een jaar onderhandelen komt het college met dit raadsvoorstel en spreekt de voorkeur uit voor scenario B, waarbij de kosten van de verzwaring verdeeld worden tussen aannemer, de Drom en de provincie.

Hoe je het ook wendt of keert, de verzwaring zit erin. Het zit erin omdat het bestuur van de Stichting heeft aangegeven dat Tocat niet kan catereren en de Cinema niet kan draaien als de verzwaring niet werd aangelegd. Het zit erin ondanks dat de portefeuillehouder heeft aangegeven dit niet te gaan betalen. Dat is volkomen logisch. Het bleek dat er geen duidelijke afspraken op papier stonden. Wethouder van Dam van de PvdA liep hier keer op keer tegenaan, waardoor kostenoverschrijding dreigde en de uitvoering van het aangenomen amendement Delleman in gevaar kwam.
Daarom  is er uiteindelijk met instemming van het Drombestuur een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Deze tweede verzwaring van de electra is niet opgenomen in deze vaststellingsovereenkomst.

Wethouder Olierook kon daarom onmogelijk toestemming hebben gegeven om de verzwaring uit te voeren, tenzij het Drombestuur hiervoor een bankgarantie zou willen afgeven. En dat heeft het Drombestuur niet willen doen.

Dat de aannemer dit heeft aangezien en waarschijnlijk de bui zag hangen dat hierdoor de Drom voor het stichtingsbestuur niet voldoende functioneel zou zijn voor hun ambities en daarom heeft besloten om toch de verzwaring aan te leggen kun je betitelen als naïef, dom, onverstandig, ongeloofwaardig of wat nog meer.
Ik heb vaak gedacht: "Had hij het maar niet gedaan."
Maar voor welk scenario hadden we dan gestaan? Stelt u zich eens voor hoe alles gelopen zou zijn als de aannemer die verzwaring niet had aangelegd. Dan zouden de poppen misschien wel écht aan het dansen geweest zijn: geen verzwaring, dus geen catering en geen Cinema.

Maar het zit erin. En omdat het erin zit heeft het bestuur van de Drom of een nieuwe toekomstige huurder meer mogelijkheden voor het verwerven van inkomsten.

Nogmaals: na een jaar onderhandelen komt het College met de voorkeur voor scenario B. Na een jaar onderhandelen komen zij met het compromis: de aannemer verlaagt de rekening, de Drom draagt een deel bij en de provincie draagt bij via de ISV3 gelden.

Nu is de gemeente, als eigenaar van het gebouw, zoals ook al in het amendement staat aangegeven, ongewild eigenaar geworden van de aanpassing.
Een aanpassing ten behoeve van de exploitant van de Drom en naar hun wens uitgevoerd. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de kosten dan ook ten laste van de gebruiker komen. Wie profiteert, die betaalt.

Wij hebben de cijfers van de Drom bekeken, wij hebben ook uit de krant vernomen dat Tocat stopt en de Drom de catering in eigen hand gaat nemen.
Wij hechten er waarde aan dat de Drom als cultuurhuis van Enkhuizen in stand blijft. Het amendement waarin de gemeente de kosten voorfinanciert en de kapitaalslasten van deze verzwaring worden doorberekend in de huurprijs gedurende de afschrijvingstermijn is in onze ogen een goede oplossing en wij hopen dat meerdere fracties dit ook beamen.

Maar we hechten er vooral waarde aan dat er een streep onder dit dossier komt en dat er rust en duidelijkheid komt voor alle partijen.  

Er zijn enkele fracties die suggereren dat er informatie is achter gehouden en dat dus én de portefeuillehouder én de ambtenaren die vragen hebben beantwoord én de aannemer die de lezing van het college heeft bevestigd, collectief hebben zitten liegen. Dat zijn zware beschuldigingen waarmee mensen en een bedrijf beschadigd worden.

Tot nu toe wijst alle beschikbare informatie er op, dat de informatie van de Wethouder aan de raad volledig en juist is. Voor de suggestie dat er informatie achter gehouden zou zijn is niet één concrete aanwijzing. Deze suggesties zijn gebaseerd op vermoedens, wantrouwen, ongefundeerde aannames en wellicht op een gebrek aan voorstellingsvermogen, maar in ieder geval niet op feiten. Wij dagen de fracties die de woorden van de Wethouder in twijfel trekken uit om tenminste met één enkele concrete, tastbare onderbouwing voor hun suggesties te komen.

De portefeuillehouder heeft meerdere keren uitgelegd dat de opdracht niet is verleend omdat dit binnen de vaststellingsovereenkomst niet tot de mogelijkheden behoorde. Punt.

Enkele fracties vragen naar documenten die er misschien geweest zouden zijn als de portefeuillehouder die punt niet had gezet, maar die punt heeft hij wel gezet, die documenten zijn er niet."

Dit dossier verdient niet de schoonheidsprijs. De afspraken waren in het begin niet duidelijk. Door de vaststellingsovereenkomst is geprobeerd hier duidelijkheid in te verschaffen.

We dienden samen met het CDA dit amendement in. Hiervoor kregen we jammergenoeg geen meerderheid gehaald.

Omdat onze fractie het voor alle partijen van belang vindt dat er na zoveel jaar nu eindelijk eens een streep onder dit dossier gezet wordt, hebben we uiteindelijk vóór het voorstel van het College gestemd (het eerder genoemde scenario B).
Dit voorstel werd echter met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen (D. Stomp van de VVD en tevens lid van het bestuur van de Drom mocht niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemming) verworpen.

De rekening voor de verzwaring ligt daarmee dus volledig bij de aannemer. Wij vinden dat jammer, omdat wij van mening zijn dat de aannemer volledig te goeder trouw heeft gehandeld. En misschien wordt de rekening voor de gemeente nu nog wel hoger dan in het raadsvoorstel. We wachten het af.

De vergadering werd na dit agendapunt geschorst tot de volgende avond. De Algemene Politieke Beschouwingen  kwamen aan de orde en het college reageerde hierop in de 1e termijn. Dinsdag 12 juli volgt de 2e termijn.

Margreet Keesman

Fractievoorzitter SP

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier