h

Verslag raadsvergadering 9 maart 2016

9 maart 2016

Verslag raadsvergadering 9 maart 2016

Op de agenda stonden flink wat agendapunten die als hamerstuk door konden. De agenda en vergaderstukken vindt u hier.

Maar de raad begon met de gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan de fractie van D66 gebruik maakte. De vragen betroffen het artikel in het Noordhollands Dagblad, waarin een ex-ambtenaar van de gemeente Enkhuizen een boekje open deed over het onderhoud van de kapitaalgoederen.

De vragen relateerden aan het persoonlijke, het inhoudelijke van het krantenartikel en het financiële deel.

Nu maakt de SP zich al jaren druk om het onderhoud en we hebben hier ook met de ambtenaren over gesproken. Het onderhoud van een monumentale stad als Enkhuizen met ook nog eens zoveel sloten en daarmee een behoorlijk aantal bruggen en beschoeiingen is en blijft een kopzorg.

Dit is dan ook de reden geweest om als coalitie in ons akkoord af te spreken dat we de rekenkamercommissie hiernaar een onderzoek laten doen en hierover aanbevelingen te doen.

Dit rapport is inmiddels klaar, de aanbevelingen zijn in de raad besproken en de uitwerking hiervan staat op de agenda voor de commissievergadering van maart en vervolgens voor de raadsvergadering van april.

Er zijn twee nieuwe raadsleden benoemd. Shawn Vriendjes voor de PvdA. Hij vervangt Jan van Oostende, die is gestopt als raadslid. Voor de SP werd Wim Hoogervorst benoemd. Hij vervangt voor een periode van 12 weken Wim Stolk, die om gezondheidsredenen tijdelijk een stapje terug moet doen.

De hamerstukken betroffen technische aanpassingen van het protocol voor de accountantscontrole voor de jaarrekening, de Verordening Jeugdwet en de verplaatsing van de Aldi.

De fractie van HEA stemde tegen het controleprotocol. D66 stemde tegen de verplaatsing van de Aldi. De VVD gaf bij dit voorstel de stemverklaring af omdat er naar hun meing onvoldoende naar alternatieven was gekeken, maar stemde wel voor.

De nota grondbeleid zou een hamerstuk worden maar werd door een ingediende motie van de PvdA een bespreekstuk. De motie ging de SP te ver. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het college aan deze motie geen uitvoer kan geven. Na een toezegging van de burgemeester namens het college, die de inhoud van de motie minder stringent maakt, werd deze alsnog unaniem aangenomen.

Als laatste agendapunt kwam de motie vreemd aan de orde van de dag van de PvdA aan de orde, inzake openbaarheid van termijnagenda, uitnodigingen en informatiebijeenkomsten van de raad aan de orde. In de motie werd benoemd welke zaken altijd openbaar op het raadsinformatiesysteem beschikbaar moet zijn en wat niet.

Meerdere partijen hadden de PvdA het indienen van de motie ontraden. Niet zozeer vanwege de intentie van de motie -daar is de raad het in grote lijnen wel over eens- maar omdat, na de discussie over het integriteitsprotocol in de commissie van december, in de raadsvergadering van januari is besloten om de code over openheid en beslotenheid van zaken toe te voegen aan het protocol.
Vanwege de zorgvuldigheid zal een aantal raadsleden (waaronder de indiener van de motie, mevrouw Karin Kunst) zich hier nog over buigen voordat de integriteitscode opnieuw aan de raad wordt aangeboden.
Bovendien bevatte deze motie een verzoek aan het College, terwijl het college helemaal niets te zeggen heeft over al deze raadszaken. Daarmee was de motie dus ook technisch onuitvoerbaar.

De PvdA wenste de motie toch in te dienen en deze werd vervolgens met 5 stemmen voor (2 PvdA, LQ, HEA en 1 raadslid van D66) en 12 stemmen tegen (SP, NE, LvdP, CU/SGP, CDA, VVD en 1 raadslid D66) verworpen.

Hier vindt u alvast de agenda van de commissie BOFS op 21 maart en van de commissie GG van 22 maart.

Een aantal agendapunten zal zeker leiden tot meer discussie.

Margreet Keesman
Fractievoorzitter SP

Agenda en stukken raadsvergadering

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier