h

BOFS 16 november 2015

20 november 2015

BOFS 16 november 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet op de gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De gemeente heeft een jaar de tijd op deze aanpassingen door te voeren. Op de agenda van de commissie stond dan ook een aantal punten die hierop betrekking hebben.

Een van de wijzigingen is o.a. dat de raden moeten eerder de jaarstukken en begrotingen krijgen en hebben langer de tijd om hierop een zienswijze in te dienen.

Over het CAW en HVC hebben we wel een opmerking. Vorig jaar heeft de rekenkamercommissie hier onderzoek naar gedaan. Nog steeds is het de SP niet gelukt om een aantal stukken waarin we inzage willen hebben boven tafel te krijgen. We hebben aangekondigd dat we de resultaten van het rapport van de rekenkamercommissie geagendeerd willen hebben om binnen de raad te discussiëren over de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Over de begroting 2016 van WerkSaam hadden we wel wat opmerkingen. WerkSaam is de gemeenschappelijke regeling die voor de 7 Westfriese gemeenten de participatiewet (o.a. de bijstandstuitkeringen) uitvoert.

We zullen voor de raad een amendement op de zienswijze indienen. Dit amendement zal betrekking hebben op de gevraagde uitbreiding van personeel “om iedere cliënt te laten participeren naar vermogen” waar te maken. Door WerkSaam wordt aangegeven dat een goede match met vacatures alleen dan mogelijk is, wanneer ze hun cliënten kent, hun mogelijkheden naar waarde kan inschatten en kan investeren in hun arbeidsgroei. Dat betekent dat zij alle cliënten die staan gekwalificeerd als zeer moeilijk bemiddelbaar, en die dikwijls al lange tijd geen aandacht (meer) kregen, in beeld wil hebben om hen naar vermogen te laten participeren in (deels) betaald werk.

Prima idee zou je zeggen. Toch zetten wij hier vraagtekens bij.

Het simpele feit doet zich voor dat er momenteel 135000 vacatures zijn en 630000 werklozen. Ter vergelijking in 2008 waren er net zoveel vacatures als werklozen (wel mismatch maar dat kan voor een deel met omscholing worden verholpen).

In hoeverre zal deze uitbreiding leiden tot het gewenste resultaat? Het is al heel moeizaam om beter bemiddelbare cliënten  te laten uitstromen. Dit lijkt ons niet het juiste moment voor uitbreiding van personeel om deze reden.

Bovendien hebben we behoefte aan informatie om te kunnen beoordelen hoe effectief WerkSaam zijn taken verricht. We hebben er begrip voor dat dit nu lastig is omdat de organisatie pas per 1 januari 2015 is opgestart maar voor de toekomst moet dit beter. We zullen daar op aandringen.

Het volgende agendapunt ging over de BUIG. BUIG is een afkorting van de Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten. Doordat er meer uitkeringen zijn betaald dan we aan uitkering van het Rijk hebben ontvangen kan de gemeente een beroep doen op een vangnetuitkering. Ook hier speelt het feit dat WerkSaam een nieuwe organisatie is een rol. We willen hierover in de toekomst ook graag op een betere manier over geïnformeerd worden.

Hierna werd het agendapunt Beschikbaar stellen krediet aanleg parkeervoorzieningen in het Recreatieoord besproken. Dit punt komt in de komende raad verder aan de orde.

Bij de Najaarsnota 2015 spraken we onze zorg uit over het achterblijven van de facturatie door de zorgverleners binnen het Sociaal Domein. Hier en daar in het land rijzen zorgen over dit feit. We hebben de zorgaanbieders voorgefinancierd en onze vraag was lopen we nog in de pas met de ramingen en is er voldoende inzicht in de kosten die de aanbieders maken. Overigens is dit geen verwijt aan dit college maar zorgen die leven bij vele gemeenten in dit land en ook bij ons. Dit lijkt binnen de gemeente Enkhuizen goed onder controle. Dat verheugt ons.

Verder was er nog een technisch punt. Mensen die een pensioen in eigen beheer opbouwen, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis hoeven dit tot een bedrag van € 250.000 niet meer op te eten voor ze in aanmerking komen voor bijstand. Dit is recent door de 2e kamer besloten. Dit kunnen ZZP-ers zijn maar dat hoeft niet.
Dat kunnen ook mensen zijn waarvan de werkgever niet deelneemt in een bedrijfspensioenfonds. Hier wordt de participatiewet op aangepast. Maar het rare doet zich nu voor dat wanneer deze zelfde bijstandsgerechtigde kwijtschelding wil aanvragen dit niet krijgt omdat de invorderingswet 1990 hierop niet is aangepast. Dat is raar want bijstand is bijstand. We hebben de wethouder maar ook de fracties van de landelijke partijen gevraagd hierover een signaal naar Den Haag te sturen.

De bespreekpunten komen verder aan de orde tijdens de raad van 1 december.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier