h

Raad 6 oktober 2015

11 oktober 2015

Raad 6 oktober 2015

Op 6 oktober j.l. vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Op de agenda stonden onder meer sport en bewegen, het parkeerbeleid en het Enkhuizer Zand.

U kunt de raadsvergadering hier terugluisteren.

De burgemeester begon de raadsvergadering met een steunbetuiging aan de fractie van Lijst Quasten. Het huis van raadslid Quasten n.a.v. een op haar website gepubliceerd  artikel over vluchtelingen bekogeld met eieren. Een zeer kwalijke zaak die door het bestuur hoog wordt opgenomen.

Bij het hamerstuk Kadernota sport en bewegen 2030 werd zowel door D66 als door de PvdA een stemverklaring afgelegd. Deze hield in, zoals deze partijen vaker bij Kadernota’s opmerken, dat de kadernota geen financiële onderbouwing had, en in het algemeen "een visieloos stuk" was. Een kadernota is bedoeld om de richting aan te geven. Die is prima en de nadere uitwerkingen, inclusief financiële onderbouwingen zullen t.z.t. in delen naar de raad komen.

Ook de evaluatie van het parkeerbeleid zou een hamerstuk zijn, ware het niet dat er door de fractie van HEA een amendement ingediend werd om in de uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie onderzoek ook te kijken naar de mogelijkheid van het aanbrengen van een parkeerdek op de Ossenmarkt. De wethouder zag hierin geen bezwaar. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Bij het agendapunt Huisvestingsverordening Enkhuizen 2015 was een motie ingediend door de PvdA. De strekking van deze motie was om in het bijzonder urgentie toe te kennen aan jongeren die bij een zorginstelling wonen en op eigen benen kunnen staan.

De motie werd niet aangenomen. Mieke Delleman gaf namens de SP aan dat de huisvestingswet voldoende mogelijkheden biedt om maatwerk voor urgentie te leveren. Wanneer je specifiek deze groep urgentie zou geven kan dit betekenen dat jongeren die op straat leven en geen dak boven het hoofd hebben nog langer op straat moeten leven. De jongeren die moeten verhuizen uit een instelling wonen in ieder geval veilig.
Wel riep de fractie van de SP het college op om goed te inventariseren waar de knelpunten zitten en hier met de betreffende instellingen mee aan de slag te gaan.

Hierna volgde het door de VVD fractie ingediende verzoek voor een interpellatiedebat over het SMC.
Omdat wij van mening zijn dat iedere partij altijd het recht heeft om zo'n debat aan te vragen, hebben wij voor het houden van dit interpellatiedebat gestemd, maar meteen ook aangegeven op dit moment niet over het SMC in debat te willen gaan. De reden hiervoor: de rechter ziet nog mogelijkheden dat de Nijs en de gemeente er onderling uit kunnen komen. Wij vinden dat de raad dit "mediationtraject" absoluut niet moet verstoren. Ook het college wilde niet inhoudelijk op de zaak ingaan omdat deze nog bij de rechter ligt.

De VVD verwees nog naar een mail die verstuurd was naar de fractievoorzitters waarbij de Nijs aangaf dat zij voorstanders waren voor een minnelijk traject.

De mail was aan een verkeerd e-mailadres gestuurd en is als onbestelbaar retour gegaan. Geen van de fracties heeft deze e-mail dus ontvangen. Het college heeft deze e-mail voor het eerst te zien bij de door de advocaat van de Nijs aangeleverde processtukken, een week voor de rechtszaak begin september.
Het is moeilijk te begrijpen waarom de VVD het college verwijt, dat de fractievoorzitters deze e-mail niet hebben ontvangen. Het werd niet duidelijk hoe en waarom de VVD-fractie deze email wél in haar bezit heeft gekregen en waarom zij die niet zelf meteen aan alle ander fracties doorgestuurd heeft. De VVD kreeg van de andere partijen dan ook geen bijval om hierover in debat te gaan.

De ingediende motie van LQ om te onderzoeken of overdekking van het parkeerterrein bij het station met zonnepanelen mogelijk is, wilde de wethouder overnemen op voorwaarde dat deze fractie de datum van 1 januari 2016 los zou laten. Op deze datum zou volgens de motie het onderzoek hiernaar moeten zijn afgerond. LQ was hiertoe bereid.
Andere fracties stelden voor om dit onderzoek breder te trekken dan alleen deze ene locatie. De motie werd door het college overgenomen.

Ook de motie om Enkhuizen TTIP vrije gemeente te laten verklaren werd aangenomen. Een signaalmotie waarbij we de leiders van Europa duidelijk willen maken dat we dit handelsverdrag niet willen. Lees hier (link motie) wat onze bezwaren zijn. Tegen stemden D66, CDA, NE, VVD. De overige fracties stemden voor.

De motie van de fractie HEA inzake meertalige voorlichting over het leerlingenvervoer werd door geen enkele andere fractie gesteund en is daarmee verworpen.

De motie van afkeuring over het Recreatiegebied Enkhuizer Zand (REZ) werd alleen gesteund door de indieners (PvdA en LQ) en door D66.

Deze motie van afkeuring is wat de SP fractie betreft niet op zijn plaats. Het college heeft zich keurig gehouden aan de nauwkeurig omschreven kaders die door de raad waren vastgesteld. Dat is bij vorige colleges wel eens anders geweest.
De door de indieners aangehaalde moties zijn oude koeien uit de sloot: ze zijn door de raad weggestemd en het is flauw om vervolgens de wethouder aan te spreken op het niet uitvoeren van die weggestemde moties.

Ook de SP is erg teleurgesteld over het feit dat zich geen serieuze gegadigden gemeld hebben bij de aanbesteding van het REZ.
Maar wat ons betreft gaat zorgvuldigheid voor snelheid: het gaat om een groot project waarmee veel (gemeenschaps)geld is gemoeid. We hebben in het verleden vaak genoeg gezien hoe haastige spoed tot financiële en juridische drama's kunnen leiden.
Wij steunen dan ook de stappen van het college om uit te zoeken waar nu precies de knelpunten zitten in de door de raad(!) vastgestelde randvoorwaarden. Daarna kan onderzocht worden of, en zo ja: hoe, deze randvoorwaarden bijgesteld kunnen worden.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier