h

Raadsvergadering 2 en 3 december 2014

7 december 2014

Raadsvergadering 2 en 3 december 2014

Tijdens een lange raadsvergadering op 2 en 3 december kwamen een flink aantal belangrijke punten aan de orde. Hier vindt u ons verslag.

De agenda en vergaderstukken vindt u hier (2 december) en hier (3 december).

Bij het agendapunt Subsidieplafonds 2015 kwamen 2 moties van de fractie HEA aan de orde. Beiden sympathiek maar toch hebben wij ze niet gesteund.

De eerste motie ging over het verstrekken van subsidie aan de Kledingbank Enkhuizen. Vorig jaar is dit punt ook al eens aan de orde geweest en ook toen was hier geen meerderheid voor in de raad.
Op het eerste gezicht lijkt het misschien merkwaardig dat een partij als de SP deze motie niet steunde, maar daar zijn goede redenen voor.
De SP is niet blij met het feit dat er überhaupt kledingbanken nodig zijn. Dat zou niet mogen moeten. Dat neemt niet weg, dat wij erg veel respect en waardering hebben voor de enthousiaste mensen die er voor zorgen dat mensen met een hele smalle beurs zich toch nog een beetje behoorlijk kunnen kleden.

Hoewel wij dus de kledingbank van harte een zorgeloos bestaan gunnen, konden wij toch niet instemmen met deze motie.
Toen de Kledingbank in de Goudenregenstraat kwam, wisten ze, dat ze in een niet geïsoleerd pand kwamen met enkel glas en een oude ketel. Hen is van begin af aan duidelijk gemaakt dat subsidie er i.v.m. de bezuinigingstaakstelling (vastgelegd in een raadsbesluit) niet in zat.
Toch is dit pand voor hen een uitkomst. In principe heeft de kledingbank gebruiksrecht voor 1 lokaal. Inmiddels hebben ze 2 lokalen in gebruik met veel kleding. Er zijn fondsen, kerken en organisaties  waar de kledingbank aanspraak op een bijdrage zou kunnen maken. Daar is de Kledingbank ook van verschillende kanten op gewezen. De bezuinigingen en beschikbare mogelijkheden om fondsen te verwerven zijn dan doorslaggevend. En misschien is de verkoop van kleding aan burgers met een smalle beurs ook een mogelijkheid om de financien aan te vullen.

De andere motie van HEA betrof het opzetten van een loket fondsenverstrekkers door de gemeente Enkhuizen.

De gedachte achter de motie is sympathiek, maar wij vinden het te ver gaan om hier een speciaal loket voor op te zetten. We kunnen het ons voorstellen dat niet iedere vrijwilligersorganisatie de juiste weg weet te vinden naar de verschillende fondsen, maar de vrijwilligerscentrale organiseert juist daarvoor speciale workshops fondsenwerving. Ook de ambtenaren van de gemeente geven hierover informatie. We hebben de wethouder wel gevraagd om ter ondersteuning van de vrijwillgersorganisaties de belangrijkste tips, trucs en links op de website van de gemeente te publiceren.

De bezuinigingen op WelWonen kwam ook nog aan de orde. Mede naar aanleiding van een tweet die door een medewerker van WelWonen de lucht in werd gestuurd, dat door de bezuinigingen de ambulant jongerenwerker en de beheerder van de Bonte Veer 4 uur in zouden moeten leveren.
De wethouder heeft aangegeven dat dit een keuze van het management van WelWonen was. De gemeente heeft WelWonen gevraagd om de kindervakantiekampen en een zondagmiddagpodium voor ouderen te organiseren en daar wordt ook geld voor beschikbaar gesteld.
Het lijkt ons allerminst wenselijk als er op het jongerenwerk wordt bezuinigd, zeker nu preventie moet leiden tot verlaging van de toegang tot zwaardere jeugdzorg.
De wethouder was ‘not amused’ over het naar zijn mening politiek bedrijven over de rug van je eigen personeel. De fractie van de PvdA gaf aan dat was afgesproken dat de looncomponent niet afgeschaft kon worden omdat bij de kadernota 2014 dit zo was benoemd. Dat is niet juist. Het toekennen van de looncomponent stond bij de uitgangspunten voor de kadernota 2014 en had geen betrekking op de volgende jaren.

Schrappen fase 2 van het parkeerbeleidsplan
Inmiddels is in de gemeenteraad geen meerderheid meer te vinden voor het invoeren van betaald parkeren. In het coalitieakkoord is afgesproken om de 2e fase (betaald parkeren) definitief af te schaffen. Vandaar dit initiatiefvoorstel van de coalitie, dat mede ondertekend werd door de fracties van Lijst Quasten en HEA.

In het coalitieakkoord is afgesproken, dat we toe moeten naar een parkeerbeleid dat breed door de burgers wordt gedragen. Waarbij we ons terdege realiseren dat het onmogelijk is om alle burgers voor 100% tevreden te stellen. Daarom willen we graag horen wat de burger vindt. Hoe moeten we het parkeren in de binnenstad gaan organiseren? Wat werkt wel, wat werkt niet?

De VVD kwam tijdens de raadsvergadering onverwacht met een amendement om dan ook meteen maar fase 1 (het vergunningenstelsel) volledig af te schaffen.
Op de opmerking van ons raadslid Wim Stolk dat dit blijkbaar een spontane inval van de VVD was, reageerde deze partij met de verzekering dat het geen impulsieve actie was, maar dat hier goed over nagedacht was. Jammer en vreemd is het dan dat het amendement niet eerder ingediend was, want dan hadden alle fracties zorgvuldiger over de consequenties na kunnen denken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat tijdstip van indienen niet geheel toevallig is gekozen.

De SP is altijd voorstander geweest van afschaffing van het huidige systeem, maar we vinden wel, dat dat zorgvuldig moet gebeuren.

Zo hebben we dat ook in het coalitieakkoord met de andere partijen afgesproken: de oplossing moet "lang houdbaar" zijn, zodat we de komende 20 jaar het "P-woord" niet meer hoeven te noemen omdat we een gastvrij en vriendelijk systeem voor bewoners, bezoekers en ondernemers van deze stad hebben.

En toen was het inmiddels 23.00 uur en werd de raadsvergadering geschorst om woensdag 3 december verder te vergaderen over…

Het Collegeuitvoeringsprogramma 2014-2018

Een motie van de VVD om de raad, bij noodzakelijke bezuinigingen, meer keuzeruimte te geven werd raadsbreed gesteund en door het college overgenomen.

Een andere motie van de VVD over meer inzage in kosten onderhoud openbare ruimte was overbodig, want dat gebeurt al. Er komt een planning 2015-2025 waarbij de uitkomst van het rapport van de rekenkamercommissie over de kapitaalgoederen hopelijk goed inzicht geeft waarom het niet zo is gelopen als de raad in 2009 had gedacht.
Er zijn toen miljoenen extra in de onderhoudspot gestopt en er is een bureau ingehuurd om een meerjaren onderhoudsplan te realiseren. De bedoeling was, dat het onderhoud  van de stad tot in lengte van jaren betaald zou kunnen door jaarlijks, volgens een ingroeimodel, voldoende geld in deze pot te storten.
 

De motie inzake hoofdstuk verkeer en vervoer en sociaal domein

Wij zijn bijzonder teleurgesteld in de houding van een aantal fracties in de Provinciale Staten toen daar het voortbestaan van buslijn 138 aan de orde was. Het daar genomen besluit is niet sociaal voor hen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, het is slecht voor de leefbaarheid van het platteland  en het is niet democratisch  omdat het besluit is genomen op basis van geheime en voor de Statenleden niet inzichtelijke informatie.
De PvdA vroeg zich af of onze statenleden dan niet functioneren omdat ze geen inzage eisen. Helaas is daar geen meerderheid voor bij de Provinciale Staten. De motie waarin de Raad van Enkhuizen haar teleurstelling uitspreekt over het besluit van Provinciale Staten is unaniem aangenomen.

Tenslotte volgden nog twee moties vreemd aan de orde van de dag.

Een motie van  D66, de PvdA en Lijst Quasten over de monitoring van de voortgang van transities in het sociale domein.

Er komen allerlei nieuwe taken op ons af en het is lastig om daar als raad (coalitie én oppositie) de grip op te houden.
We hopen het natuurlijk niet, maar bij zo'n ingrijpende operatie als de transities kan er best wel eens iets fout lopen. Dan wil de raad ingelicht worden. Wat ons betreft moet dat snel, zodat de raad bij kan sturen en kan voorkomen dat dingen opnieuw fout lopen. Het is een leerproces, voor ons als raad maar ook voor college en ambtenaren. Het doel is om onze burgers te bedienen en daarbij zoveel mogelijk zaken overeind te houden. Daarin moet de balans gevonden worden tussen wat moet en wat kan.

De SP is van mening dat wanneer de motie uitgevoerd zou worden, er een groot deel van het budget dat aan zorg besteed zou moeten worden, op zal gaan aan bureaucratie. Dat vinden wij beslist onwenselijk.

Wat wettelijk gerapporteerd moet worden, dat moet gebeuren. De wethouder houdt de wettelijke monitor aan en er is besloten om daar mee te beginnen. Misschien moet er iets bij, misschien kan daar iets af. Laten we insteken op goede zorg en vertrouwen hebben, en de hulpverleners voor een deel verlossen van de registratiegekte die de afgelopen jaren over de hen is uitgestort.

Tenslotte de motie Langbroek - Quasten - Stomp - Van der Pijll over de verruiming van  de toegangstijden voor de horeca.link

De SP staat positief tegenover de twee zaken waar in deze motie om gevraagd wordt. Enerzijds verruiming van de openingstijden en anderzijds overleg met de horecaondernemers om de geluidsoverlast voor de bewoners van de uitgaansgebieden binnen de perken te houden.

Wij hebben even overwogen om deze motie mee te ondertekenen, maar hebben dat uiteindelijk toch niet gedaan.

Wij zouden deze twee zaken namelijk liever aan elkaar gekoppeld zien: verruiming van de openingstijden in ruil voor harde afspraken met de horecaondernemers om de overlast voor de bewoners te beperken. Waarbij we bijzondere aandacht willen vragen voor de geluidsoverlast. En daarbij zouden wij onder “bewoners” ook de tijdelijke bewoners van onze stad willen verstaan, in het bijzonder de watersporters die ‘s zomers gebruik maken van onze havens.

We zijn er van overtuigd dat de meeste horeca-ondernemers hun best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Helemaal muisstil zal het in onze stad nooit worden, en dat hoeft ook niet in onze bruisende stad.

SP raadslid Fokko Snoek woont zelf aan één van die havens en heeft tijdens zijn nachtelijke rondes met de hond deze zomer een paar maal mogen ervaren hoe enkele ondernemers zich nogal a-sociaal gedroegen. Om half twee, twee uur ‘s nachts de disco-installatie op vol volume met ramen en deuren open. Als je Enkhuizen een slechte naam wilt bezorgen of toeristen weg wilt jagen, is dit een prima manier. Niet alleen frustrerend voor de gebruikers van de haven, maar ook voor de ondernemers die wél hun best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vandaar onze voorkeur om de twee voorgestelde zaken te combineren en het één niet zonder het ander aan te pakken.

Een ander punt is, dat bij het napluizen van de regels voor geluidshinder ons raadslid tot de ontdekking kwam, dat havens niet tot de zgn. geluidsgevoelige terreinen behoren. Horeca-ondernemers die herrie maken kunnen alleen aangepakt worden, als het geluidsniveau dat gemeten wordt bij woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen te hoog is. In andere situaties is geen handhaving mogelijk.

Tot die geluidsgevoelige terreinen behoren wél de ligplaatsen voor woonschepen, maar geen ligplaatsen voor bijvoorbeeld jachten of charterschepen, die toch óók vaak bewoond worden. Wij vroegen ons af, of het mogelijk is om ook geluidsnormen voor de havens in te voeren, zodat bezoekers niet meer midden in de nacht door geluidsoverlast de haven uitgeblazen worden.

De burgemeester laat dit uitzoeken en komt daarop terug. Hij gaat in overleg met zijn adviseurs en heeft de toezegging gedaan dat voor 1 maart duidelijk wordt of het opschuiven van de toegangstijden tot 2.00 uur i.v.m. de veiligheid wenselijk is, waarbij het signaal wat de raad heeft afgegeven hem ook volkomen duidelijk is. Wordt vervolgd.

Margreet Keesman, fractievoorzitter SP

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier