h

Brede school binnenstad

14 september 2014

Brede school binnenstad

In haar vergadering van 2 juli 2013 heeft de raad -unaniem- besloten tot de bouw van de Brede School Binnenstad. Op grond van het raadsvoorstel is het volgende besloten:

  1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de locatie Korte Westerstraat vast te stellen.
  2. De keuze voor het terugbouwen van een sportzaal en het gefaseerd bouwen van de Brede School Binnenstad vast te stellen.
  3. Een krediet beschikbaar te stellen ad € 4.943.000 incl. BTW ten behoeve van de realisatie van de Brede School Binnenstad (BSB).
  4. De investering annuïtair af te schrijven en de exploitatielasten ad € 303.000 incl. BTW ten laste te brengen van de post nieuw beleid.
  5. De incidentele kosten voor tijdelijke huisvesting van de Tweemaster ad € 200.000 incl. BTW ten laste te breng van de algemene reserve in de begrotingsjaren 2014 en 2015.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is mede tot stand gekomen in samenwerking met de schoolbesturen en buurtbewoners. Er zijn vier "buurtcafés" gehouden waarbij de plannen tegen het licht gehouden werden en -naar aanleiding van op- en aanmerkingen van aanwezigen- aanpassingen plaatsvonden.

Doordat er in de oorspronkelijke plannen geen rekening was gehouden met sloopkosten en kosten van herhuisvesting moest het plan, om binnen het toegestane krediet te blijven, worden omgedraaid. Daarom zal  de school eerst tijdelijk op de Kuipersdijk gehuisvest worden.
Dan zal eerst de Tweemaster worden gesloopt om op die plaats de sporthal te herbouwen. Daarna zal de oude sporthal gesloopt worden om op die locatie de scholen te herbouwen. Tussen sporthal en scholen is ruimte voor de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang  en extra ruimte voor uitvoering van de taken die naar de gemeente toekomen.

Al deze plannen zijn in nauw overleg met de schoolbesturen tot stand gekomen.

Eind juni 2014 hebben de schoolbesturen van Kopwerk en Present een brief naar de fractievoorzitters gestuurd met de volgende mededeling:

"De schoolbesturen denken actief mee in het hele proces; de onderhandelingen die naar aanleiding van het raadsbesluit van juli 2013 hebben plaatsgevonden hebben echter niet geleid tot overeenstemming. Tot onze grote spijt is het niet gelukt om met het college de verdere plannen rondom de nieuwbouw van de Brede School constructief te vervolgen. Er blijken verschillen van inzicht te bestaan die voor het college onoverbrugbaar blijken te zijn."

Ook werd aangekondigd dat er na het zomerreces een uitnodiging zou komen om het standpunt van de schoolbesturen aan de raadsfracties toe te lichten.

Het is jammer dat de uitnodiging voor deze avond, gehouden op 18 augustus j.l., niet alle raadsfracties heeft bereikt.

Ik heb, als fractievoorzitter van de SP, wel de vooraankondiging maar niet de uitnodiging ontvangen en weet dat deze uitnodiging ook de fractievoorzitter van het CDA niet heeft bereikt.

In eerste instantie wilden de schoolbesturen niet als "bouwheer" bij dit project optreden en hebben zij de gemeente gevraagd deze rol op zich te nemen.
Nadat er een bestuurswisseling plaatsvond in het bestuur van Present wilden de schoolbesturen toch weer wél de rol van "bouwheer" hebben. Het college stemde hier mee in.

Vervolgens kwamen de besturen met een compleet nieuw bouwplan aan.

Dit bouwplan voldoet echter niet aan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, dat in nauwe samenspraak met besturen en omwonenden tot stand is gekomen en door de raad is goedgekeurd.

Argument van de schoolbesturen is dat ‘hun’ gebouw onderwijskundig beter voldoet. Blijft het een raadsel waarom de besturen de jaren hiervoor dit nooit bij het ‘oude’ bouwplan hebben aangegeven.

Bovendien is een "brede school" meer dan het samenvoegen van twee scholen in een nieuw gebouw.

De raad heeft het besluit genomen zoals hierboven genoemd en het college voert dit uit.

De SP is van mening dat het proces tot nu toe zorgvuldig is doorlopen en dat het college het raadsbesluit heeft uitgevoerd zoals het was bedoeld.

Bovendien heeft dit hele proces al het nodige gekost. Het zou weggegooid geld zijn en niet acceptabel in deze tijd van grote bezuinigingen om nu alle procedures, de inspraak enzovoort opnieuw te moeten doen omdat schoolbesturen bij wisseling van personen opeens met een compleet nieuw plan komen.

En wie zijn hier de dupe van ? Inderdaad: de uiteindelijke gebruikers van deze multifunctionele accommodatie.

Margreet Keesman

Fractievoorzitter SP

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier