h

COLUMN - Bert Putters / Bedrijventerrein Jaagweg ( Distriport) en N23

21 december 2010

COLUMN - Bert Putters / Bedrijventerrein Jaagweg ( Distriport) en N23

Hooijmaijers en zijn VVD partners hebben nog steeds de geest in de fles. De rijksrecherche deed invallen bij de firma’s Van Erp en anderen.

Zie hier een wespennest die zijn weerga niet kent. Oud- wethouder van Hoorn en Alkmaar Henk Hansen (VVD) balancerend in het wintercircus van de Rotary, is als stroman en als lobbyist betrokken bij Wokke vastgoed. Regelmatig is dhr Hansen toehoorder bij de commissies Wegen Verkeer en Vervoer wanneer het om de N23 gaat en ook wanneer de commissie Ruimtelijk Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid vergaderen over het bedrijventerrein Jaagweg (Distriport) in Berkhout (gemeente Koggenland). Daarbij worden ambtenaren, Gedeputeerden en Statenleden benaderd over het nut en noodzaak m.b.t. de eerder genoemde projecten.

De N302 in de volksmond de West-Frisiaweg genoemd en als uiteindelijke verbinding bestemd voor Enkhuizen naar de A7 was eind jaren tachtig rijklaar en toen wist men al dat deze weg vierbaans moest worden. De fractie van de SP was altijd sceptisch en wilde niet alleen een goede verbinding tussen Enkhuizen en de A7, maar ook verdubbeling van de spoorinfrastructuur. Vanaf eind jaren negentig kwamen er echter voorstellen om de weg om te leggen vanaf de N240 (Markerwaardweg) door het lint van Westwoud/ Hoogkarspel naar de N506…de Provinciale weg langs Venhuizen. Dit allemaal om de zaadbedrijven te ontzien. Een aantal jaren geleden werd er in het AZ stadion, een presentatie en startsein gegeven o.l.v. presentatrice Marjolijn Uitzinger om geld te genereren van de Rijksoverheid. Zij was al van te voren ingeseind voor lastige vragen van actiegroepen en SP’er Bert Putters woordvoerder WVV. Een kleine 250 miljoen was er nodig. Echter kwam de toenmalige minister Eurlings, wel aangekondigd, niet opdagen. Wel een hoge ambtenaar van Rijkswaterstaat nu het ministerie van Infrastructuur & milieu genoemd. Waar minister Melanie Schultz van Haegen - Maas Geesteranus de scepter zwaait. De ambtenaar van toen kwam niet met een buidel geld, maar wilde wel over de brug komen met geld voor aansluitingen op de A7, zoals het Hoogheemraadschap doet voor haar aansluitingen op de vernieuwde N302 (N23)… Voor de aansluiting op de A7 diende de fractie van de SP een voorstel in met vooral een afslag van de N302 en oprit naar het Noorden (richting Den Oever), zodat niet al het verkeer richting Amsterdam ook last had van dit verkeer. Aandoenlijk en beschamend was de toenadering van Cornelis Mooij op het nieuw geopende Station Krommenie-Assendelft, waar hij de minister nogmaals om geld vroeg voor de weg N23. Hoe diep kan je als bestuurder zinken. Tot zover de N23.

In Koggenland wilde men het bedrijventerrein Jaagweg Distriport ontwikkelen. Bedrijven zoals Lidl, Action en andere distributie bedrijven kwamen in het zicht van projectontwikkelaars. Veehouders van de gronden werden benaderd en zie zij kregen dollartekens in hun ogen en verkochten hun land aan deze ontwikkelaars, die denken in de toekomst. Er kwam echter een kink in de kabel, omdat de gemeente Wervershoof dwars kwam te liggen en daarom toog Johan Wokke, indirect verbonden aan Van Erp (waar die inval is geweest door de rijksrecherche naar aanleiding in het kader van het onderzoek Hooijmaijers en steekpenningen), naar een commissievergadering van Wervershoof op 28 augustus 2007. Daar verwoordde hij het volgende;

“In de raadscommissie ruimte (januari 2006) en naar aanleiding van het raadsvoorstel van
februari 2007 inzake uitbreidingsplannen van Action heeft Wokke Vastgoed er reeds op
gewezen dat het Streekplan Noord-Holland Noord geen ruimte biedt voor uitbreiding van
het bedrijvenpark WFO. Sterker nog, de Staten hebben bij de vaststelling van het Streekplan
op 25 oktober 2004 uitbreiding uit het toen voorliggend concept-Streekplan bij amendement
geschrapt. De Staten zijn van oordeel dat regionale bedrijvenontwikkelingen in West-
Friesland uitsluitend moeten plaatsvinden nabij de A7 in de omgeving van Hoorn.
Gezien de strekking van het bovengenoemd Streekplanbesluit en de bevestiging door de
Statencommissie ELE (Economie Landbouw en Europa) van februari jongstleden is duidelijk
dat de Staten zich inzake regionale bedrijventerreinontwikkelingen zullen houden aan de
uitgangspunten van het Streekplan. Als gevolg daarvan lijkt de kans op uitbreiding van het
bedrijvenpark WFO, buiten hetgeen in het vorige Streekplan is vastgelegd (als laatste locatie
Ton Karsten) nihil.

Het ging Wokke niet om de uitbreiding van het WFO terrein tegen te gaan, maar om het plan Jaagweg en dan vooral Jaagweg 2 te ontwikkelen.

“De Staten zijn van oordeel dat regionale bedrijvenontwikkelingen in West-Friesland uitsluitend moeten plaatsvinden nabij de A7 in de omgeving van Hoorn.”

Duidelijker kon hij niet zijn geweest in zijn overtuiging en ook nog eens bij het kosten baten plaatje en het verschil in winst en verlies van de beide locaties Jaagweg 1 en 2, waarbij jaagweg 2 aansluit op de A7. De laatste kent een verliesgevende post van een constante waarde van bijna € 21 miljoen ( Onderzoeksrapport DHZ) en de andere een positief constante waarde van bijna € 3 miljoen. En dan is er ook nog een verhaal over de druk uit Den Haag van de toenmalige minister van binnenlandse Zaken Remkes (VVD) nu commissaris van de Koningin N-H aldus, Wijnker en Sipkes….allemaal in het teken van de fusie tot een gemeente Koggenland.

Door enige geheimzinnigheid van de provincie Noord-Holland en de gemeente Koggenland en na het ene na het ene proces na het andere aangespannen proces en gewonnen door “Berkhout is Boos” vragend naar stukken in het kader van Openbaarheid van Bestuur, waar Statenleden van de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en GL zaten te slapen, wisten zij een goed beeld te schappen van wat er gebeurde. Toppunt in de besluitvorming rond de Jaagweg (Distriport dus genoemd) was dan ook het bezoek van Statenleden op 13 januari 2004 aan de gemeenteraad van Westerkoggenland. Waarop de toenmalige fractievoorzitter Graatsma van de SP namens zijn fractie een open brief schreef;

Aan de heren Kraak, Butter, Bond en Bruins Slot, leden van provinciale staten van Noord-Holland
Afgelopen donderdagavond 13 januari heeft de gemeenteraad van Wester- Koggenland besloten geen gebruik te maken van de door de provincie geboden mogelijkheid langs de Jaagweg een bedrijventerrein te beginnen.
Deze gemeenteraad is een op zichzelf staand orgaan van volksvertegenwoordigers, gekozen door de inwoners van de gemeente. U heeft ten aanzien van bovengenoemd besluit de leden van deze raad/ college onder druk gezet en geprobeerd hen de les te lezen, nota bene de statenfractievoorzitters van zowel de VVD als het CDA! Het is u gelukkig niet gelukt het besluit van de raad te beïnvloeden.
Uw optreden is bij de leden van de raad in slechte aarde gevallen. U heeft onzes inziens de reputatie van het openbaar bestuur van PS geschaad. Wij krijgen daar ook een tik van mee en dat is reden genoeg om u aan te schrijven.
Wij zijn stomverbaasd over uw gebrek aan respect voor de standpunten en de mening van de raad van Wester-Koggenland. U treedt met uw optreden in het voetspoor van de vroegere gedeputeerde Meijdam. Toen de raad van de gemeente Wieringen in december 2004 besloot de intentieovereenkomst Wieringerrandmeer niet te tekenen, is de heer Meijdam met spoed afgereisd om de gemeente alsnog op andere gedachten te brengen. Dat viel zeer verkeerd en u had dus beter kunnen weten. Het feit dat u toch in actie bent gekomen, moet een reden hebben. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er meer achter zit dan het halen van uw eigen gelijk en vragen ons af wiens belang u probeert te behartigen. Heeft het iets te maken met uw contacten met de firma Ooms, die veel grond bezit in de directe omgeving? Wij hopen dat u uw onsmakelijke acties zult stoppen en niet blijft proberen om achter de schermen alsnog uw zin te krijgen.

Later heeft Koggenland alsnog besloten akkoord te gaan mede onder die druk, maar nu ook van Hooijmaijers en anderen. De druk werd opgevoerd door de provincie ( Hooijmaijers VVD) en de gemeente Koggenland. Zij hadden het geld nodig vanwege de bijdrage aan de N23 (Regioakkoord N23) van € 8,5 miljoen.

Tijdens de begrotingsbehandeling van de provincie kwam er een amendement van D’66 om het bedrijventerrein Jaagweg (Distriport) een zacht plan (teveel bedrijventerreinen en beter is het te herstructureren) te maken. Tot ieders verbazing kreeg deze een meerderheid in de Provinciale Staten van Noord-Holland en was er een streep door de rekening van alle betrokkenen. Projectontwikkelaars, gemeenten en alle andere sympathisanten van die projecten.

De actiegroep “Berkhout is Boos” rook onraad en door uitspraken van GS en het college van B&W togen zij naar de rechter om het zacht plan zacht te laten zijn en GS wilde het plan van zacht via een omweg weer hard maken. Binnenkort doet de Raad van Staten een uitspraak. “Berkhout is Boos” wacht op een uitspraak over bestemmingsplan landelijk gebied 2008. Van Erk/ Hooijmaijers zitten echter niet in Distriport (Jaagweg 2) maar in die uitbreiding van het beoogde bedrijventerrein jaagweg 1. Uit de betogen van Johan Wokke tijdens bij de commissievergadering in Werverhoof moet dit wel duidelijk zijn. De laatste tijd is Wokke weinig in beeld en stuurt hij Henk Hansen (VVD) op pad om zijn gelijk te krijgen met het verloederen van het landschap in en om Berkhout. Vooral tot het realiseren van een bedrijventerrein waar niemand op zit te wachten.

Met de uitgifte van gronden moet Koggenland direct dan wel indirect het geld overmaken aan de provincie. Neen, zegt de wethouder, het geld gaat direct naar de provincie en wij zien er geen cent van terug. Sterker nog wij betalen slechts € 1,9 miljoen. aan de N23. Het laatste is tegen het zere been van veel gemeenten in de regio, die veel meer moeten betalen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 december j.l. verzuimde de raad te vragen voor welk bedrag de wethouder van Koggenland, Wijnker, had getekend. Daar kwam ook geen antwoord op, omdat die vraag te omslachtig door de oppositie werd gesteld. ‘Wij betalen € 1,9 miljoen en ik heb daar duidelijke afspraken over gemaakt met de Gedeputeerde Post. Maar niets stond op papier. Wel was er duidelijkheid dat de fractie van de SP mondelinge vragen had gesteld aan de Gedeputeerde.

“Voor welk bedrag heeft de wethouder van Koggenland getekend?, vroeg SP Statenlid Bert Putters die morgen van de 11e December. Het antwoord van de gedeputeerde was klip en klaar; “€ 8,5 miljoen”. Diezelfde avond besliste de raad van Koggenland voor het raadsbesluit van het college. Opmerkelijk was het dat de politieke “beunhazen” van het CDA en VVD geen garanties vroegen middels een schriftelijk bewijs. Zij volgden getrouw de wethouder op zijn blauwe ogen, die draaiend op zijn stoel frummelend aan zijn stropdas niet lekker op zijn “ruiker” zat.

Nog opmerkelijker was het dat de voorzitter van de gemeenteraad, Burgemeester Sipkes, eerst het raadsvoorstel in stemming bracht en daarna de moties….dit is volgens de gemeentewet/ reglement zeer ongebruikelijk. De oppositie vroeg nog om uitstel van het raadsvoorstel en om bevestiging op papier van de Gedeputeerde, maar ook dit haalde het niet. De VVD en CDA van Koggenland zijn er met open ogen ingelopen. De burgers van Koggenland betalen dadelijk de rekening. “Stuurt u een deurwaarder naar Koggenland, wanneer zij niet betalen? ”, vroeg SP Statenlid Bert Putters aan de gedeputeerde op 27 september 2010…..Hij kreeg geen antwoord. De provincie zit nu met een gat van € 10 miljoen….het zoveelste debacle bij de provincie. Ook van de minister hoeft de provincie niets te verwachten. “Het is een regionale weg…zij moeten genoegen nemen met de € 35 miljoen voor de aansluiting op de A7”…., aldus de minister op het amendement van het CDA die het wel haalde, maar waarschijnlijk door de bezuinigingen niet kan worden uitgevoerd. Opmerkelijk is het dat de coalitiepartijen PvdA, GL akkoord zijn gegaan door het ontrekken van gelden aan ook belangrijke projecten in deze regio en elders. Om het gat van € 146 miljoen in het gat van de N23 op te vullen als dekking en mede in het zicht dat de Rijksoverheid dit aanpast. Neen dus, het blijft bij de € 35 miljoen en eventuele fooi, waar nog een dekking voor moet worden gezocht, van € 10 miljoen….Deze laatste vier jaar is de provincie vele miljoenen kwijt geraakt aan de liberale hobby’s ( Lees vooral VVD) van het huidige en vorige college van Gedeputeerde Staten van VVD, PvdA, CDA en GL. En dan wordt de SP regelmatig verweten overal tegen te zijn……gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen……………..

Bert Putters Statenlid SP

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier