h

SP stemt tegen plannen Bloemenbuurt - procedures kloppen niet

28 juni 2023

SP stemt tegen plannen Bloemenbuurt - procedures kloppen niet

Foto: Margreet Keesman

De SP heeft tegen de plannen sloop Bloemenbuurt gestemd. Er is teveel niet goed gegaan, wet- en regelgeving niet gevolgd, scenario's niet onderzocht, gemeenteraad niet betrokken, veel twijfels bij huurdervertegenwoordiging, toezeggingen niet nagekomen. Voorstel tot aanhouden van de plannen om nog nader onderzoek te doen heeft het niet gehaald. Veel fracties constateerden dat de procedures niet goed zijn gelopen en namen dat als feit aan. De onderste steen moet boven wat ons betreft. Dit zeiden we erover in de gemeenteraad van 27 juni. Het ziet ernaar uit, helaas, dat we afstevenen op een tweede Tweebosbuurt. 

In 2018 kreeg de Raad van WelWonen een presentatie in de Bonte Veer over de Bloemenbuurt. Als raadslid hebben wij een volksvertegenwoordigende taak, waarbij we de belangen van de inwoners van onze gemeente behartigen. Bij een kwestie zoals het wijkvernieuwingsplan in de Bloemenbuurt is het belangrijk dat wij de stem van de betrokken burgers vertegenwoordigen en opkomen voor hun belangen. Voor alle bewoners.

Wij vroegen als fractie van de SP of wij bij dit proces betrokken konden worden. Dat heeft de toenmalige directeur toegezegd. Geen probleem. Let wel, niet omdat wij voor of tegen WelWonen zijn, niet omdat wij voor of tegen bewoners zijn, niet omdat wij voor sloop/nieuwbouw en tegen renovatie of voor renovatie en tegen sloop/nieuwbouw waren maar omdat meerdere van deze plannen in het land lieten zien dat wijkvernieuwingsplannen zelden over bewoners gaan en het daarom met de geldende wet- en regelgeving niet zo nauw wordt genomen. Het is niet gebeurd. 

U gaat niet over het participatieproces, u wordt alleen gevraagd om hier “in beginsel” mee akkoord te gaan is ons meerdere malen meegedeeld. 

Wij hebben als fractie van de SP nog veel vragen en te weinig tijd gehad, en hier moeten andere fracties zich herkennen, om dit met de gemeente maar ook met andere instanties goed uit te zoeken. Vragen over de keuzes die zijn gemaakt, vragen over de procedures die zijn gelopen, vragen over het participatieproces, vragen over de prestatieafspraken die hierover zijn gemaakt. Vragen waarop we niet alleen bij WelWonen of de gemeente op zoek kunnen gaan voor een antwoord maar ook bij andere instanties zoals eerder gezegd. 

Waarom deze keuze? Omdat de woningen in zo'n slechte staat zijn? Hadden dan niet alle woningen van dit type gesloopt moeten worden? Vanwege de parkeerproblemen? Speelt dat niet in de meeste wijken en is daar geen andere oplossing voor? Vanwege de wooncarrière? Hebben we daar de Asterstraatflat niet voor? Vanwege de 18 extra woningen? Hebben we daar al die plaatsingen met voorrang voor over waardoor de wachttijden voor een woning langer en langer worden en kunnen we die 18 woningen niet meenemen in GWW of Westeinde Zuid? Vanwege de hoge kosten van renovatie? Daar krijgen we geen informatie over.  Een deel van de te slopen woningen is al geheel of deels gerenoveerd. Als de woningcorporatie nog woningbouwvereniging en daarmee van en voor de huurders was had deze kapitaalvernietiging met dit geld van de huurders waarschijnlijk niet plaatsgevonden, was dit een wijk met koopwoningen zeker ook niet. En wat is de cultuurhistorische waarde van de wijk? Is dat niet waard om onderzocht te worden in zo’n historische stad als Enkhuizen is? Wat is de werkelijke reden? 

Dit alles vereist onderzoek en een goede analyse. Welke argumenten zijn er voor of tegen de sloop, voor of tegen de renovatie en welke mogelijke gevolgen heeft dit voor de bewoners, de gemeente en de omgeving. Wij kunnen hier nu geen standpunt over innemen, want u kent ons hopelijk inmiddels als een fractie die raadsbesluiten gedegen afgewogen wenst te nemen. We hebben nog geprobeerd om uitstel van besluitvorming te vragen, maar daar is tegen gestemd en dat vinden we betreurenswaardig.

Er zijn genoeg inwoners voor sloop, krijgen we ook elke keer te horen. Maar ook daar gaat het niet om. Het gaat om het zorgvuldige proces. Als ik, als bewoner, voor sloop ben en als dat de intentie van het plan is dan is een goed doorlopen procedure voor mij, als voorstander van sloop, minder van belang lijkt het. Maar dat zou niet zo moeten zijn en dat geldt zeker ook voor een huurdersadviesraad. 

Het raadsvoorstel vraagt ons om in beginsel medewerking te verlenen aan deze plannen. In beginsel voor stemmen betekent ook dat de procedures goed moeten zijn doorlopen. Dat de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd. 

Het is cruciaal om als raadslid transparant, betrokken en empathisch te zijn bij kwesties zoals de sloop van een woonwijk. Onze volksvertegenwoordigende taak vereist dat we luisteren naar de stem van de gemeenschap en dat wij ons inzetten voor hun belangen bij het nemen van beslissingen. Opvallend is dat meerdere fracties met WelWonen hebben gesproken. Wij hebben dat niet gedaan. Dat is voor de wethouder. Onze rol als raadslid is die zoals hierboven is beschreven. Dat is onze taak. 

Herman Tjeenk Willink, een groot staatsman, heeft net zijn nieuwste boek uitgebracht. Het tij tegen. Daarover staat op de achterkant geschreven en ik citeer:

Hij werd niet moe erop te wijzen dat de overheid in haar beleid en functioneren moet voldoen aan de eisen van democratie en recht. Die bieden burgers zekerheid: de zekerheid dat ieder gelijk is voor de wet en rechtsbescherming geniet, de zekerheid dat de overheid zegt wat zij doet en doet wat zij moet doen. Door de dominantie van het geld als ijkpunt voor beleid en managementdenken zijn die zekerheden gestaag uitgehold. Daartegen komen burgers – terecht en niet voor het eerst – in opstand. Juist nu ingrijpende veranderingen nodig zijn, ontbreken vertrouwen en draagvlak. Einde citaat.

Dat gebeurt in het groot en in het klein, maar de gevolgen zijn dezelfde. En dat is de reden waarom het, na het aannemen van dit voorstel, voor ons als fractie van de SP, niet ophoudt. Onderzoek, analyse en informatie ophalen. Simpelweg omdat het proces recht gedaan moet worden. 

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier