h

WAT TE DOEN – RECHTBANK EN GEITENHOUDERIJ ENKHUIZEN

17 januari 2022

WAT TE DOEN – RECHTBANK EN GEITENHOUDERIJ ENKHUIZEN

Antwoordformulier moet voor donderdag 20 januari 2022 binnen zijn bij de Rechtbank.

Wat is er eerder gebeurd?

Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen heeft op 22 december 2020 besloten om aan de Elsenburg B.V. een omgevingsvergunning af te geven voor het oprichten van een geitenhouderij op Elsenburg 21E Enkhuizen voor 2000 geiten. Vervolgens zijn er ongeveer 470 bezwaarschriften bij de gemeente ingediend. In juni 2021 heeft het college van Enkhuizen haar standpunt gewijzigd en besloot toen, naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften, om niet tot afgifte van de aangevraagde vergunning over te gaan. Bij brief van 29 juni 2020 heeft het college de indieners van de bewaarschriften hierover geïnformeerd. Het college heeft indieners van de bezwaarschriften ingedeeld in twee groepen. In hen die wel en hen die niet binnen een straal van twee kilometer woonachtig zijn van de locatie Elsenburg 21E Enkhuizen. Degene die wel binnen de twee kilometer wonen hebben een brief van het college gehad dat hun bezwaar is gehonoreerd en dat het college besloten had de vergunning niet af te geven. Degene die buiten de twee kilometer wonen hebben van het college een brief gehad dat zij geen belanghebbenden zijn omdat zij meer dan twee kilometer van de locatie Elzenburg 21E afwonen. De Elsenburg B.V. (aanvrager van de vergunning) is het niet eens met het besluit van het college van Enkhuizen en heeft bij de Rechtbank beroep aangetekend tegen het besluit van het college om de vergunning niet te verlenen. De Rechtbank heeft bij de gemeente Enkhuizen de namen en adressen opgevraagd van alle personen die in januari 2021 een bezwaarschrift bij het college van Enkhuizen hebben ingediend.

[Het standpunt van het college van Enkhuizen, dat personen die meer dan twee kilometer van Elsenburg 21E woonachtig zijn, geen belanghebbende zijn, is onjuist. Wetenschappelijke rapporten geven aan dat het effect van een geitenhouderij tot 5 kilometer komt. Dit is ook in de in januari 2021 bij de gemeente ingediende bezwaarschriften aangegeven. Desondanks heeft het college van Enkhuizen besloten zoals hierboven aangegeven.]

In januari 2021 zijn er ongeveer 470 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente Enkhuizen. Veel personen hebben toen het ontwerp-bezwaarschrift, dat op de website van de SP Westfriesland stond gedownload, hun persoonlijke gegevens ingevuld, het ontwerp-bezwaarschrift soms nog wat gewijzigd of aangevuld en vervolgens ondertekend en naar de gemeente Enkhuizen gezonden. 35 personen hebben in hun bezwaarschrift toen ook aangegeven dat zij ook deel wilden nemen aan de hoorzitting. De gemeente Enkhuizen heeft toen, bij de behandeling van die bezwaarschriften, digitaal een hoorzitting (in twee delen) gehouden. Die 35 personen hebben daar toen aan deel genomen. Een aantal van die 35 personen heeft mondeling nog het een ander nader toegelicht. 435 indieners van een bezwaarschrift hebben toen aangegeven niet aan de hoorzitting deel te willen nemen. Zij vonden een brief voldoende. Duidelijk was wel dat het aantal bezwaarschriften een overduidelijk signaal was naar burgemeester en wethouders van Enkhuizen. (Dat veel inwoners zich zorgen maakten over de volksgezondheidseffecten wanneer deze geitenhouderij er zou komen).

De brief van 6 januari 2022 van de Rechtbank

Alle personen die in januari 2021 een bezwaarschrift bij de gemeente Enkhuizen hebben ingediend, hebben deze brief van de rechtbank gekregen. De rechtbank merkt die personen allemaal aan als belanghebbende bij deze beroepsprocedure. Zij die in januari 2021 geen bezwaarschrift bij de gemeente Enkhuizen hebben ingediend kunnen niet aan deze procedure bij de Rechtbank deelnemen.

Hoe gaat het nu verder bij de Rechtbank

Er gaat bij de Rechtbank nu weer een zelfde soort traject lopen zoals hierboven in het cursieve tekstblok bij de gemeente Enkhuizen heeft gelopen. Degene die destijds een bezwaarschrift bij de gemeente Enkhuizen ingediend hebben kunnen later in dit traject bij de Rechtbank een brief naar de Rechtbank sturen en daarin aangeven waarom zij vinden dat de geitenhouderij er niet moet komen. Hiervoor is geen advocaat nodig.

In de brief van 6 januari 2022 geeft de Rechtbank aan dat zij eerst willen weten hoeveel personen zich aanmelden voor deze procedure. Als de Rechtbank het aantal deelnemers weet, gaat de Rechtbank bepalen hoe ze de procesgang verder vorm gaan geven.

Het gaat nu dus alleen om de twee vragen die op het antwoordformulier staan die de Rechtbank bij de brief van 6 januari 2022 heeft gevoegd.

Wilt u later in het proces alleen een brief naar de Rechtbank te sturen

Beantwoord de twee vragen op het antwoordformulier dan als volgt:

1) Ik wil wel als belanghebbende deelnemen aan de procedure.

2) Ik wil niet deelnemen aan de zitting die op 21 april 2022 plaatsvindt.

Wilt u later in het proces een brief naar de rechtbank sturen maar ook deelnemen aan de zitting op 21 april 2022

Beantwoord de twee vragen op het antwoordformulier dan als volgt:

1) Ik wil wel als belanghebbende deelnemen aan de procedure.

2) Ik wil wel deelnemen aan de zitting die op 21 april 2022 plaatsvindt.

Vul ook uw naam, adres, postcode en woonplaats, mobiel telefoonnummer en uw emailadres in op het antwoordformulier. Stuur het antwoordformulier naar:

Rechtbank Noord-Holland

Postbus 1621

2003 BR HAARLEM

Het antwoordformulier moet voor donderdag 20 januari 2022 binnen zijn bij de Rechtbank

Wat als u niets doet

Als u niets doet, dan zal de Rechtbank besluiten u niet als belanghebbende aan te merken. U heeft dan geen inbreng in deze procedure bij de Rechtbank. Wanneer deze zaak later bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State behandeld gaat worden kunt u daar niet meer aan deelnemen omdat u in de procedure bij de Rechtbank geen belanghebbende (lees: deelnemer) was.

Wat gaat de Rechtbank na donderdag 20 januari 2022 doen

De Rechtbank kijkt naar het aantal belanghebbenden (lees: deelnemers) die zich hebben aangemeld. Vervolgens neemt de Rechtbank een besluit hoe zij deze procesgang inrichten en zal dat aan de aangemelde personen kenbaar maken.

De Rechtbank gaat de stukken naar de belanghebbenden (lees: deelnemers) sturen en daarbij aangeven voor welke datum de belanghebbenden (lees: deelnemers) hun brief met motivering bij de Rechtbank ingediend moeten hebben.

Straks een model-brief gericht aan de Rechtbank op de website van de SP Westfriesland

Zodra de Rechtbank de stukken naar de belanghebbenden (lees: deelnemers) heeft verzonden, is duidelijk wat De Elsenburg B.V. precies bij de Rechtbank heeft neergelegd. Zodra die informatie beschikbaar is, zal er een model-brief gericht aan de Rechtbank, gemaakt worden die op de website van de SP Westfriesland geplaatst zal worden. Die model-brief kunt u dan downloaden, uw persoonlijke gegevens invullen, de model-brief eventueel nog wat wijzigen of aanvullen en vervolgens ondertekenen en naar de Rechtbank sturen. 

Advies

Meld u in ieder geval aan als aan als belanghebbende (lees: deelnemer). Met ook een groot aantal deelnemers, maar  nu in de procedure bij de Rechtbank, wordt voor de Rechtbank goed zichtbaar hoe belangrijk de inwoners van Enkhuizen het volksgezondheidsaspect in deze zaak vinden.

Comité GEEN GEITENHOUDERIJ IN ENKHUIZEN en SP Enkhuizen

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier