h

SP stelt weer vragen over dak- en thuislozen

3 juni 2021

SP stelt weer vragen over dak- en thuislozen

Geen mens op straat, daarvoor maakt de SP zich al jaren hard. En dat blijven we doen. We hebben nieuwe schriftelijke vragen gesteld. 

Vragen terugdringen dak- en thuisloosheid

Het Kabinet heeft extra middelen uitgetrokken, omdat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld. De voorwaarde die hierbij is gesteld is dat de extra maatregelen aansluiten bij de drie landelijke thema’s: preventie, vernieuwing opvang en woonplekken met begeleiding.

Op 12 januari 2021 is er een raadsbrief ontvangen over het terugdringen van de dak- en thuisloosheid in West-Friesland.

Centrumgemeente Hoorn heeft 2,7 miljoen euro van deze extra middelen ontvangen om de dak en thuisloosheid in Westfriesland terug te dringen. In de raadsbrief staat aangegeven dat hiervoor in 2021 de volgende zeven maatregelen uit worden gevoerd:
1. Analyse redenen dakloosheid (met name bij 18-23 jarigen)
2. Vernieuwing van de nachtopvang (van slaapzaal naar een- en tweepersoonskamers)
3. Pilot Housing First (daklozen krijgen direct een woning en van daaruit wordt de begeleiding gestart)
4. Haalbaarheidsonderzoek passende huisvesting voor zorg-mijdende inwoners
5. Onderzoeker / kwartiermaker woningdelen, kamerverhuur en woningsplitsing
6. Woonzorgregisseur realiseren bouwplannen (versnelling van bouwplannen, waaronder transformatie van kantoorgebouwen, die vanwege ambtelijke capaciteitstekorten blijven liggen)
7. Aanvullende afspraken met woningcorporaties en zorgorganisaties.

We hebben de volgende vragen naar aanleiding van bovenstaande:

1. Op welke termijn gaan deze maatregelen de aantallen  dak- en thuislozen terugdringen?

2. Kunt u per maatregel aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de zeven maatregelen die uitgevoerd worden?

3. Mocht een maatregel nog niet zijn gestart, kunt u aangeven wat de reden hiervan is en op welk moment u met de uitvoering hiervan gaat starten?

4. Kunt u aangeven wat tot nu toe de besteding is geweest van de 2,7 miljoen die door Hoorn is ontvangen voor de uitvoering van de maatregelen?

Op 18 mei 2020 heeft de SP schriftelijke vragen gesteld over de besteding van de hierboven genoemde 200 miljoen.

Wij luidden één van deze vragen als volgt in:

De aangeleverde informatie vormt de basis voor de aanpak van dak- en thuislozen en sluit dan ook zoveel mogelijk aan bij de plannen en behoeften van de gemeenten. Bij Stichting Voor Effies stonden begin maart twaalf mensen op de wachtlijst voor twee woningen die binnenkort vrijkomen. De woningen in de Begoniastraat die door Adhoc beheerd worden staan op de nominatie om gesloopt te worden en deze bewoners komen dan ook op straat. De doorstroming bij de maatschappelijke opvang loopt/liep vast. In juli 2018 is een intentieverklaring getekend tussen woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten om 100 woningen per jaar beschikbaar te stellen voor mensen uit beschermde woonvormen en maatschappelijke opvang. De krapte op de woningmarkt is groot.

Hoeveel woningen zijn er in 2016, 2017, 2018 voor dit doel beschikbaar gesteld en hoeveel woningen in 2019?

Wij willen hierover de vervolgvraag.

5. Hoeveel woningen zijn er voor dit doel beschikbaar gesteld in 2020?

Door de krapte op de woningmarkt is er een volledige nieuwe groep dak- en thuislozen ontstaan, n.l. de economisch daklozen.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 in november 2020 hebben wij de wethouder gevraagd om in overleg te treden met de collega-wethouders in de regio. Dat heeft hij toegezegd.

6. Op welke momenten is de wethouder hierover in overleg getreden met zijn collega’s in de regio?

7. Wat is daar besproken en hoe hebben de collega’s gereageerd?

8. Heeft dit concreet geleid tot plannen/maatregelen om de economisch daklozen onderdak te geven?

Wij zien de beantwoording van deze vragen graag binnen 4 weken of zoveel eerder als deze beschikbaar is, tegemoet. Bij voorbaat dank.

2 juni 2021

 

Margreet Keesman

Fractie SP

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier