h

SP Enkhuizen stemt tegen RES 1.0

30 juni 2021

SP Enkhuizen stemt tegen RES 1.0

De SP Enkhuizen stemt tegen de RES 1.0. Het draagvlak onder burgers ontbreekt, lusten en lasten niet eerlijk verdeeld. Lees hieronder wat ons raadslid Gelske Nauta er namens de SP over te zeggen heeft.

De SP is voor de klimaatwet maar tegen het klimaatakkoord.

Windturbines en zonneweiden betekenen verslechtering van de leefomgeving. Idyllische landschappen veranderen in energie industrie gebieden. Bewoners krijgen te maken met met geluidsoverlast, slagschaduw en gezondheidsklachten door laag frequent geluid. De overheid laat na om de verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van haar burgers als het gaat om de energietransitie.

Wind en zon is van ons allemaal, dus ook de opbrengsten.

De SP is van mening dat: 

-Energie besparen voor opwekken moet gaan.

-De grote vervuilers eerst aanzet moeten zijn.

-Wind op zee ipv van wind op land.

-Voor zon op land dit vooral op daken. De SP heeft een onderzoek laten doen naar zon op daken. Als op alle geschikte daken worden gebruikt voor zonnepanelen zal dit tussen de 19 en 35 Twh kunnen opleveren.

Daarnaast vinden wij dat het Duurzaam moet zijn, Duidelijk te begrijpen, Democratisch en dat er voldoende Draagvlak moet zijn.

Het begint met het aannemen van de klimaatwet en daaruit voortvloeiend het klimaatakkoord. O.l.v Ed Nijpels zijn er klimaattafels georganiseerd. Daar namen 8 belanghebbenden in plaats ( zeg subsidieontvangers) De kritische groeperingen waren voorstanders van wind op land. Echt tegengeluid werd geweerd. De subsidie ontvangers hadden vrij spel. De subsidie in Nederland is zo geregeld dat een windturbine overal in Nederland rendabel moet draaien. Daarbij krijgen de investeerders een vast rendement ongeacht de prijs. Dat is de reden dat windturbines op land worden gebouwd, terwijl het bekend is dat wind op zee goedkoper is.

Wat ons verder zorgen baart voorzitter is het medisch aspect van windturbines op land. Nederland kent qua geluidsnorm een gemiddelde. Bij geen wind o decibel bij veel wind wordt de geluidsnorm fors overschreden. ( 47 decibel) Een afstandsnorm is ook niet duidelijk vastgesteld. Dan het laag frequent geluid. Door de hogere windturbines zijn deze schadelijk voor de gezondheid. Hartinfarcten, beroerte, slapeloosheid etc…. Windparken bedreigen een normaal gezond gezinsleven.

Alle normen staan in een activiteitenbesluit. Daar is geen milieueffectenrapportage op aangevraagd. De algemene regels hadden MER getest moeten worden en dat is niet gebeurd. Het Europese hof heeft hier een uitspraak over gedaan. Waar komt het op neer, Nederland zegt geen MER het Europese hof wel. En zover mijn kennis strekt geldt hier dat het Europees recht voor het Nederlands recht gaat. Je kan zeggen dat dit mogelijk consequenties zou kunnen hebben. Er zijn al rechtszaken aangespannen.

Er zijn organisaties ontstaan die tegen windturbines op land zijn. Zij kwamen met alternatieven maar mochten niet aanschuiven aan de klimaattafels. De energiebedrijven bedrijven wel. Zij hebben plannen ontworpen waarmee miljarden aan subsidie wordt binnen gesleept. Dat wordt betaald door de burgers middels belastingen in de energie rekening. De tarieven van de kleine aansluitingen, de huishoudens ,zijn aanzienlijk hoger dan de grote aansluitingen, de bedrijven. De kosten worden voor het grootste gedeelte bij de burgers neergelegd. 

Vanuit de klimaattafels is Nederland opgesplitst in 30 regio’s met de opdracht 35 Twh te leveren. Dit is mede gedaan om de burgers erbij te betrekken. Het volwaardig meepraten met de RES vinden wij heel belangrijk. Het is een gezamenlijk probleem. Inspraak van de burger door middel van inspraakavonden of klankbordgroepen is ons inziens onvoldoende. Gezien het percentage inbreng van participatie  kan je zeggen dat dit tot op heden mislukt is. Er valt hier nog wat werk te verrichten.

In het raadsvoorstel wordt ons gevraagd om in te zetten op Buitendijks Duurzaam Leefbaar samen met rijk, provincie en betrokken gemeente en dit een onderdeel te laten zijn van de RES 1.0. Dit plan is niet voldragen. Veel natuurorganisaties zijn hier geen voorstander van. Omdat de plannen nog zo in de kinderschoenen staan, willen wij ons hier niet aan binden.

Punt 3 in het voorstel. Natuurlijk zijn wij voorstander voor nieuwe initiatieven. Maar wordt er dan niet de gelegenheid geboden om punt 2 van het voorstel toe te voegen.

 

Laat ik vooral duidelijk zijn dat de SP voor verduurzaming is. Dat het klimaatrechtvaardig moet zijn. Dus eindig ik weer waarmee ik ben begonnen.

De SP is voor de klimaatwet maar tegen het klimaatakkoord en zullen tegen dit voorstel stemmen, en dus ook niet meegaan met het amendement.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier