h

Kadernota 2022 en de inbreng van de SP

30 juni 2021

Kadernota 2022 en de inbreng van de SP

De kadernota 2022 is aangenomen. We hebben bijgaande moties en amendementen ingediend. Onze beschouwingen sluiten we bij. In eerste termijn wilden we dit nog kwijt:

Corona, vorig jaar om deze tijd zaten we er in midden in. We konden vorig jaar niet vermoeden dat we het ergste nog niet hadden gehad en een jaar later corona nog zo aanwezig zou zijn in ons bestaan.

Zoveel leed, mensen die ten gevolge van corona zijn overleden, of nu nog met zware of lichtere lichamelijke klachten te kampen hebben. We leven met hen en hun nabestaanden mee.

Mensen die langer hebben moeten wachten op een behandeling met alle pijn en ongemak die dat met zich meebrengt, of die door dit uitstel zijn overleden. We leven met hen en hun nabestaanden mee.

We leven ook mee met de ouderen en kwetsbaren, de alleenstaanden, de echtparen met of zonder kinderen van wie het leven totaal op de kop staat.

De ondernemers die nog steeds worstelen om het hoofd boven water te houden, ondanks de steunpakketten van de overheid en de uitgestelde belastingbetalingen. Laten we hopen op een verstandig besluit van de overheid om hiervan een deel kwijt te schelden. Anders lopen we de kans dat deze ondernemers, die met de steunmaatregelen overeind zijn gehouden alsnog de deuren moeten sluiten.  

De SP maakt zich ook zorgen om de tweedeling die door corona is ontstaan. De coronawappies aan de ene kant, die allemaal over een kam worden geschoren. Van de echte wappies tot de mensen die zich ernstig zorgen maken over wat er heden ten dage in de wereld gebeurd en zich niet lijdzaam willen overgeven aan wat de overheid bepaalt omdat ze al zo lang niet worden gehoord. En aan de andere kant de bravere burgers, de grote meerderheid, die weer zo snel mogelijk terug willen naar het oude.

Toch hoopt de fractie van de SP dat het oude normaal niet betekent dat we vergeten uit deze coronacrisis lessen te trekken. Dat zou de grootste fout zijn die we kunnen maken. Er zal iets moeten gebeuren aan de manier waarop we met elkaar, maar ook met moeder Aarde omgaan. Want deze pandemie heeft ons inzichten gegeven. Inzichten die het wat ons betreft niet mogelijk maken om volledig terug te gaan naar de tijd van voor corona.

We willen het college en het ambtenarenapparaat danken voor de kadernota en de beantwoording van de vele vragen.

Hier zullen we in de tweede termijn nog op terugkomen. In de tweede termijn zullen wij ook onze raadsinstrumenten indienen.

Bij de programmabegroting 2021 hebben we 4 miljoen moeten bezuinigen. Helaas is dat niet genoeg gebleken. Niet omdat de gemeente wanbeleid voert maar omdat de overheid teveel taken met te weinig middelen op het bord van de gemeenten neerlegt.

Als fractievoorzitter van de SP loop ik altijd met mijn schrift. Door de jaren heen heb ik al heel wat schriftjes volgeschreven. En de schriftjes hebben al meerdere malen zijn nut bewezen.

Zo ook met de opmerkingen van de portefeuillehouder n.a.v. de motie van de raden in verzet, ingediend op 1 juni om het zoveelste signaal af te geven aan de landelijke politiek.

Want zoals de SP fractie altijd aangeeft, de plaatselijke politiek is onlosmakelijk verbonden met de landelijke politiek.

De opmerkingen die de portefeuillehouder financiën plaatste  waren:

Het is too much. Het is niet meer te doen. Het zwembad sluiten is allang geen oplossing meer. De kadernota is nog veel negatiever dan hij nu voorligt.

We zien een kadernota die niet sluit. Slechts het 4e jaar sluit, het 4 jaar sluit slechts kunstmatig. WMO kosten ten bedrage van € 360.000 nemen we bijvoorbeeld niet mee, milieu en duurzaamheidsmaatregelen nemen we vanaf 2023 niet mee.

Kosten voor de jeugdzorg rijzen de pan uit. Slechts 3% van de gemeenten komt met het budget uit. De overheid ziet dit inmiddels ook en stelt meer geld voor de jeugdzorg beschikbaar. Maar hoeveel dat precies wordt is slechts raden. Dit wordt pas later duidelijk.

En gezien de oplopende staatschuld, die inmiddels hoger is dan na de 2e wereldoorlog ziet de toekomst er somber uit.

Na de kredietcrisis van 2008 hebben de kabinetten zoveel bezuinigd dat het economisch herstel veel langzamer is gegaan dan nodig was.

Veel burgers plukken hier nog de wrange vruchten van. Tekorten op de huurwoningmarkt, de absolute idiotie op de koopwoningmarkt, tekorten in het onderwijs, de tekorten bij de landelijke politie, de tekorten in de zorg, de onderwereld die zich heeft ingevreten in de bovenwereld, het afknijpen van de uitkeringsgerechtigden, de toenemende tweedeling. Het land is in crisis, al jaren. Het faillissement van het neo-liberalisme is nabij. We moeten weer terug naar een overheid die er is voor alle burgers en niet slechts voor de happy few. Een overheid die er is voor ons en wij er niet zijn voor hen.

De burgers merken de nijpende situatie nu ook. De pot is leeg. Langere wachttijden, minder zorg, minder onderhoud in de stad. Veel klachten zijn bij ons binnengekomen over het maaibeleid. De minste van onze problemen maar voor het eerst voor iedereen zichtbaar. Van 20x maaien per jaar naar op sommige locaties 2 x maaien is geen succes gebleken. Dat moet wat de fractie van de SP anders. Maar dekking is er niet voor. Dus moeten we ander beleid schrappen.

Michael Sandel, hoogleraar politieke wetenschappen heeft een boek geschreven getiteld de tirannie van de verdienste, over de toekomst van de democratie. Over grote groepen mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de bestuurlijke elite en zich daarom wenden tot populistische leiders en partijen. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Zoals Plato zei, het bestuur moet uitmunten in burgerdeugd en de praktische wijsheid die een mens in staat stelt om op deugdelijke wijze na te denken over het algemeen belang.

Het algemeen belang waar de kernwaarden, gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit onlosmakelijk mee verbonden zijn. Voor een betere wereld waarin het leven goed is voor alle burgers.

Sluiten we deze 1e termijn af met onze zorgen uit te spreken over de takenlast van het college. De fractie van de SP vindt het besluit om door te gaan met een college van 3 niet verantwoord, maar bovenal ongezond. Vele uren digitaal vergaderen, geen tijd meer om te mijmeren, onder druk van corona is de werkdruk toegenomen, de wethoudersvereniging ziet meerdere wethouders omvallen in een gezonde bezetting.  In het binnenlands bestuur van afgelopen week staat hierover een artikel. We raden u aan dit te lezen.

De tweede termijn vindt u hieronder.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier