h

Motie verminderen kosten jeugdzorg door vermindering administratieve lastendruk aangenomen

17 juni 2020

Motie verminderen kosten jeugdzorg door vermindering administratieve lastendruk aangenomen

De motie Minder is Meer van de SP samen met de PvdA ingediend, om de kosten van de jeugdzorg terug te dringen door de administratieve lastendruk te verminderen is woensdag 17 juni unaniem door de raad aangenomen. Deze motie is voortgekomen uit de samenwerking van verschillende progressieve partijen, die elkaar hebben opgezocht in Noord-Holland Noord. 

Bij de voorlichtingsavonden Grip op gemeenschappelijke regelingen hebben we weer voorgespiegeld gekregen dat we elkaar als gemeenten moeten opzoeken om iets gedaan te krijgen. 

Jeugdzorg dichtbij de gemeenten was het doel van de decentralisatie maar we weten allemaal dat er ook een regionale en bovenregionale samenwerking wordt geëist. 

Dan is het dus handig wanneer je elkaar weet te vinden in de regio en zo hebben we regelmatig overleg met collega’s van verschillende partijen uit heel Noord-Holland Noord en voeren een aantal partijen ook met enige regelmaat gesprekken met jeugdzorgaanbieders uit de provincie.

En in al die gesprekken komt steeds 1 groot knelpunt naar voren, waar wij als gemeenten echt zelf verantwoordelijk voor zijn. En dat is de enorme stijging in administratieve lastendruk die gepaard is gegaan met de decentralisatie. 

Elke gemeente of regio eigen regels, eigen eisen aan monitoring en verantwoording. De administratieve druk bij de zorgaanbieders is hoog. Evenals de kosten voor de jeugdzorg. 

Wie gisteren heeft deelgenomen aan de sociaal domein avond heeft ook kunnen horen dat kwaliteitsindicatoren gevolgd door kengetallen uitmonden in goed contractmanagement. 

Hoe meer we processen en vereisten op elkaar afstemmen hoe lager de administratieve lastendruk, hoe efficiënter de beschikbare middelen ingezet kunnen worden om zo de tekorten proberen terug te dringen en hoe meer inzicht we kunnen verkrijgen in de kwaliteit. 

Bovenregionaal kopen we wel gezamenlijk in. Maar in de uitvoering blijft elke gemeente zijn eigen papierwerk vragen. Nadat een inkoopprocedure afgerond is, wordt met iedere gemeente apart een contract afgesloten. En komt elke gemeente met op zich heel redelijke, maar alles bij elkaar vooral ook heel veel, verzoeken om monitorings- en verantwoordingsinformatie.

Vandaar dat wij, met een aantal collega’s uit de NHN gemeenten gemeend hebben hier een duidelijk gezamenlijk signaal over te moeten afgeven, en een ‘stip op de horizon zetten’ , in de vorm van deze motie. In een aantal gemeenten is de motie al aangenomen en we spreken de hoop uit dat deze motie ook in Enkhuizen aangenomen wordt om alles in het werk te stellen de kosten van de jeugdzorg terug te dringen.  

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier