h

Motie SMC - parkeren - onderwijs koppelen unaniem aangenomen

17 juni 2020

Motie SMC - parkeren - onderwijs koppelen unaniem aangenomen

De motie vreemd van de SP samen ingediend met het CDA, Nieuw Enkhuizen, Enkhuizen Vooruit! en HEA, is unaniem aangenomen.

In Enkhuizen kampen we met meerdere probleemdossiers vanuit verschillende portefeuilles. Deze motie is een oproep om te kijken of er een aantal zaken aan elkaar geknoopt kunnen worden. Niet tot in detail maar vanuit een integrale benadering. 

Voor deze problemen moet een oplossing moet komen.  We kampen met een tekort aan sportaccommodaties, een gebrek aan middelen, de invulling van het SMC, gebrek aan parkeercapaciteit, problemen rondom huisvesting van onderwijsinstellingenkinderopvang .

Wanneer we onderzoeken wat de mogelijkheden in het SMC zijn voor onderwijshuisvestingkinderopvang kunnen we de locaties die daardoor vrijkomen verkopen voor woningbouw.

Waarbij dit ook tegemoet komt aan de wil van Margaretha Maria Snouck van Loosen om geld en onroerend goed in te zetten voor ‘Weldadige doeleinden’. 

Er kan dan gelijktijdig gezocht worden naar een oplossing van het parkeerprobleem door of het oude plan van een parkeergarage bij het SMC op te pakken of hiervoor een andere locatie te zoeken. 

Met de opbrengst van de verkoop van de vrijkomende locaties kunnen we, incidenteel, middelen vrijspelen die ingezet kunnen worden ten behoeve van de binnensportaccommodaties. 

Tevens kunnen we inkomsten genereren door onze bezoekers ook te laten betalen voor parkeren, waarbij we niet of minder hoeven te bezuinigen op de diverse maatschappelijke functies zoals cultuur, sport, veiligheid, leefbaarheid en welzijn.

Daarom is deze motie ingediend. U kunt die hieronder lezen:

Motie KEESMAN, VAN DER WERF, RAVEN, DE JONG, JANS
 
Samenvatting of strekking:  onderzoek mogelijkheden om onderwijs-kinderopvang te huisvesten in het SMC
 
Agendapunt:    motie vreemd aan de orde van de dag.  
 
Overeenkomstig artikel 36 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende motie in:
 
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 16 juni 2020;
 
gehoord dat er om en rond het SMC aan de Vijzelstraat geen bouwactiviteiten waarneembaar zijn (behoudens de woningen aan de overkant van het SMC);
 
overwegende dat er een bestuursopdracht ligt tot realisering van 2e lijnszorg in het gebouw van het SMC; 

projectontwikkelaar de Nijs in maart zou komen met een plan voor 2e lijnszorg in het SMC zoals vermeld in de beantwoording op de schriftelijke vragen van de SP van januari 2020 gezien de ontwikkelingen en het feit dat de Nijs geen plan heeft overlegd, een heroverweging van deze bestuursopdracht op zijn plaats is; 
 
spreekt uit dat het wenselijk is om te onderzoeken of  onderwijs/kinderopvang in het SMC gerealiseerd kan worden;
 
verzoekt het college om binnen de ambtelijke capaciteit, te onderzoeken of het mogelijk is om het onderwijs/kinderopvang in het SMC te realiseren;  hierover in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar; 

tevens te onderzoeken of er een mogelijkheid is tot ondergronds parkeren op locatie SMC of eventueel door dit onderzoek vrijkomende locaties voor de bezoekers van de binnenstad conform de wens van de middenstand, hierbij ook de mogelijkheid van parkeren op de Ossenmarkt mee te nemen; 

te onderzoeken wat er mogelijk is op de vrijkomende locaties en dit in oktober 2020 terug te koppelen aan de raad;
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier