h

Vragen over stand van zaken sloop/nieuwbouw Bloemenbuurt

16 mei 2020

Vragen over stand van zaken sloop/nieuwbouw Bloemenbuurt

Foto: Margreet Keesman

Begin 2018 is de raad van Enkhuizen door WelWonen ingelicht over de sloop- en nieuwbouwplannen in de Bloemenbuurt. Ook de bewoners van de Bloemenbuurt zijn toen ingelicht. Een deel van de woningen in de Begoniastraat worden ‘antikraak’ bewoond.

Dit is ook zichtbaar in de buurt.

Het hele project zou ongeveer 10 jaar duren. Dat is lang en heeft direct invloed op de leefbaarheid en samenhang in de wijk. Een huis is meer dan een dak boven het hoofd, een huis is een thuis en behoort tot de eerste levensbehoeften. Wanneer er sloop- en nieuwbouwplannen voor een wijk of buurt gepresenteerd worden heeft dat grote impact op haar bewoners.

In de nieuwsbrief die WelWonen in april 2020 heeft verspreid valt te lezen dat het oorspronkelijk de bedoeling was om in dit voorjaar over te gaan tot sloop van de woningen in de Begoniastraat, maar dat deze planning aangepast moet worden. Navraag leert ons dat sinds het najaar WelWonen wacht op de doorrekening grijs en groen. WelWonen heeft duidelijkheid van de gemeente nodig wat de gemeente gaat doen met de straten, parkeerplaatsen en het groen in de Bloemenbuurt. Als de gemeente akkoord is met het nieuwbouwplan kan WelWonen verder met fase 1, valt in de nieuwsbrief te lezen.

De fractie van de SP heeft hierover de volgende vragen.

1. Komen de sloop-/nieuwbouwplannen nog langs de raad?

2. Sinds wanneer liggen de plannen voor de Bloemenbuurt bij de gemeente?

3. Zit er vertraging in de doorrekening grijs-groen van deze plannen en zo ja, wat is hiervan de reden en wanneer verwacht u dit gereed te hebben en zo nee, waarom leidt dit dan toch tot vertraging in de voortgang van dit sloop-/renovatieplan?

4. Zijn u andere factoren bekend die tot vertraging van dit project leiden? Zo ja, welke zijn dit?

Het is onvermijdelijk dat bij een grootse renovatie van een wijk dit meerdere jaren in beslag neemt.

5. Bent u het met ons eens dat het een uiterste inspanning waard is om de termijn zoveel mogelijk volgens het oorspronkelijke tijdspad te laten lopen teneinde de onrust en onzekerheid voor de bewoners van deze wijk zoveel mogelijk te beperken? Zo ja, is de gemeente bereid de noodzakelijke acties die van haar verlangd worden zo spoedig mogelijk uit te voeren ten behoeve van een voorspoedige voortgang van het project?

Wij zien uw antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet.

16 mei 2020      

Margreet Keesman  

SP                                    

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier