h

De raad 28 januari 2020 Het Sociaal Domein, hoe verder

9 februari 2020

De raad 28 januari 2020 Het Sociaal Domein, hoe verder

De Visie Sociaal Domein vindt u hier. De SP wil graag helderheid over de status van de peilnota’s. De peilnota is een mogelijkheid voor het college om de raad te vragen naar haar mening. Wat hier voorligt, daar kan niemand tegen zijn. Maar wat is daarvan dan de status?

We worstelden ongelooflijk met dit voorstel en waren niet de enige fractie. Het is een soort wonderlijke schets van een ideaalbeeld over hoe het sociaal domein ten dienste zou kunnen staan van de burger. Een prachtig perspectief maar hoe realistisch is dit? 

Als dit zo geformaliseerd wordt, is het voor de burgers een bestaande richtlijn - grote delen van wat er in staat is realistisch niet uitvoerbaar. Dit hebben we in de commissie ook zo aangegeven. Wat wij betreuren en dat hebbnen we de wethouder ook meegegeven: op onze vragen komt vaak geen concreet antwoord. Echt balen. 

Onze fractie stelde voor om het raadsvoorstel terug te geven en eerst hierover op een aparte bijeenkomst te spreken. Wat is anders met hoe we het nu doen? 

Als je een andere richting op wilt dan is het goed om te weten waarom, met wat voor reden, wat schiet de burger er mee op, is het realistisch en financieel haalbaar. Of gaat dit grotendeels over proces?  

In deze peilnota gaan we uit van de zelfredzame burger.  In de commissie hebben we niet voor het eerst verwezen naar het rapport van de WRR. Wij vinden dat elke keer weer onvoldoende terug. 

In hoeverre is deze aanpak een verrijking voor Enkhuizen en voor haar burgers? Wat moeten we achter ons laten? Wat gaan we concreet anders doen? Wat wordt er gepeild met deze nota. Wat is er anders in relatie tot de WMO. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

Wanneer we op zoek gaan naar een inclusieve samenleving is het van belang de verschillende groepen hierbij te betrekken. Dat zien we wel terug in deze peilnota maar dat roept meteen de volgende vraag op. 

De SED organisatie loopt niet steeds niet optimaal. Onze fractie maakt zich zorgen over weer een nieuwe werkwijze. Onze eerste reflex is om daar niet mee akkoord te gaan. Er ligt een BMC rapport, er wordt heel hard gewerkt om de organisatie op orde te krijgen. Tijdens  de drieradenbijeenkomst hebben we de algemeen directeur gehoord. Ze lichtte het nieuwe organogram toe maar wat ons vooral bijbleef was….geen wezenlijke veranderingen, ingrijpen in de leidinggevende structuur is al ingrijpend genoeg!!

Wat hierbij belemmerend werkt is, zoals we in de cie ook benoemden, de bemoeienis van de landelijke overheid. Eind december is er een advies van de Raad voor het Openbaar bestuur gekomen (op verzoek van minister Knops en de inmiddels opgestapte staatssecretaris van financiën) over de herijking van het uitkeringsstelsel. De ROB stelt dat de landelijke overheid niet meer moet winkelen met de portemonnee van de gemeente. De ROB stelt dat er sprake is van vergaande normering en uniformering bij taken die officieel gedecentraliseerd zijn. Als Den Haag toch wil bepalen dan is het doelmatiger dat  Den Haag hiervoor een kostendekkende uitkering beschikbaar stelt om deze gedecentraliseerde taken te betalen. De rekening moet dus bij Den Haag liggen. En dat is dus ook het dilemma met deze peilnota.

Wij, raden, colleges en ambtenaren zijn inmiddels tot de pakezels verworden van de landelijke overheid. We zwoegen en steunen om het voor onze inwoners zo goed mogelijk te regelen. En in de kar die wij ezels trekken zitten de hoge heren en dames van Den Haag met een wagen vol gouden munten hoog verheven te kijken naar het morrende volk. Het zure is dat onze overheidslaag dicht bij het morrende volk staat en wij daar ook nog eens de klappen van opvangen die bedoeld zijn voor Den Haag. Onze fractie is hier inmiddels wel klaar mee. 

In de peilnota staat niets raars, maar dit is wel de ideale wereld. En om de verwachtingen realistisch te houden zullen we veel beter moeten uitleggen wat we als gemeente wel en niet meer kunnen vanwege het landelijke beleid. 

Kortom vele vragen en onvoldoende antwoorden. Vandaar het voorstel om dit stuk terug te geven en hier eerst nader met elkaar over te spreken. 

Uiteindelijk is er een amendement aangenomen, waarbij het tijdspad eruit is gehaald en we proberen het zo goed mogelijk voor de burger te regelen. Toch vonden we deze gang van zaken zeer onbevredigend. 

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier