h

Raad 28 oktober 2019 REZ - de schop kan de grond in

1 november 2019

Raad 28 oktober 2019 REZ - de schop kan de grond in

Dinsdag 26 oktober is in Brouwerij de Werf onder grote publieke belangstelling het gewijzigde bestemmingsplan Recreatieoord Enkhuizer Zand unaniem door de raad aangenomen.

Aan de ingediende zienswijzen is grotendeel tegemoet gekomen. Dit is wat we erover hebben gezegd met de overtuiging dat dit goed is voor onze inwoners, goed is voor de binnenstad en goed is voor de regio. Over een aantal jaren is iedereen blij met het opgeknapte REZ. Dat is onze volle overtuiging.

Ons betoog:  waarom hebben we voor de wijziging van het bestemmingsplan Recreatieoord Enkhuizer Zand gestemd.

Dank aan alle aanwezigen. Dank ook voor alle inbreng van hen die zich betrokken voelen bij dit project. 

We zijn al heel lang bezig met de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand. 

Vele colleges en vele raden voor ons hebben zich over de plannen gebogen. 

Wanneer de crisis geen roet in het eten had gegooid hadden de inwoners van Enkhuizen en omgeving al mooie zomers vertoefd op ons Enkhuizer Zand. 

Ik zeg met nadruk ONS Enkhuizer Zand. Want dat is het, ons Recreatieoord Enkhuizer Zand. Bedoeld om van te genieten, op te vertoeven, te ontspannen met vrienden of familie. Broodnodig in de hectische tijd waarin we leven. Voor ons allemaal en specifiek voor hen, zonder een dikke knip waarin genoeg geld zit om vakanties elders te vieren. 

Zondag kwam ik een oud-politicus tegen wiens naam genoemd wordt in het plan en die ook nog van een groene partij is, bijna zo groen als die van ons. We kwamen in gesprek over van alles en nog wat en dus ook over het REZ. Hij heeft daar het afgelopen jaar veel gewandeld en verbaast zich erover dat er zo wordt geroemd over dit ook in zijn ogen verwaarloosde gebied. En net als we al in de commissie hebben aangegeven geldt dit voor ons ook. Grote delen zijn niet openbaar toegankelijk. Het recreatieoord en het strand bevinden zich in armoedige staat. Er is, vooral door het jaren van plannen maken, geen tot weinig onderhoud gepleegd. 

Lang geleden is berekend hoe hoog de rekening zou zijn om dit gebied op eigen kosten op te knappen. In die tijd was dat al 15 miljoen. Geld wat Enkhuizen niet op de plank heeft liggen. Daarom is destijds besloten dat we op zoek gaan naar een  kostendrager. Het besluit tot het kostenneutraal opknappen van het recreatieoord is al in 2009 genomen en de afgelopen 5 jaar verder uitgewerkt. Dit betekent dat er een kostendrager gezocht is en gevonden. De maximaal 200 recreatiewoningen moeten de kosten van het opknappen dragen, maar ook de kosten betalen van 10 jaar onderhoud. De raad heeft besloten om allerlei randvoorwaarden op te stellen waar de projectontwikkelaar zich aan moet houden om het voor onze burgers zo optimaal mogelijk voor elkaar te krijgen.

We hebben met enige verbazing naar de insprekers in de commissie geluisterd. Terug naar de vlek voor de recreatiebungalows is wat de meeste indieners van de zienswijzen beoogden. En dat wordt nu voorgesteld. Hoe mooi is dat. En nog niet tevreden.

Veel indieners zijn zowel door het ZZM als door de vereniging tot behoud van het REZ en de bond van het Heemschut op het verkeerde been gezet, door foto’s te verspreiden als werd de volgende wijk van de Bangert Oosterpolder op het rez gebouwd. Dat is jammer.

Het is volstrekt duidelijk: voor het ZZM verandert er niets, integendeel. Het zicht op de caravans vanuit het museum verdwijnt en een groenstrook komt ervoor in de plaats. Er is de afgelopen jaren regelmatig met het ZZM gesproken en dat is ook gedocumenteerd. 

Daar waar er eerst geopteerd werd voor 350 parkeerplaatsen, later voor 110-150 parkeerplaatsen werd de museale beleving een issue. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen bij het gedraaide bastionmodel heeft het ZZM daar zeker een punt. Is het issue nu: het niet beschrijven van de cultuurhistorische waarde. Heel jammer dat de inspreker tijdens de commissie, op vragen die hem hierover werden gesteld, geen antwoord kon geven.  

Blijft dat wij begrijpen dat het museumbezoek veranderd. Blijft ook dat voor de SP de oplossing hiervoor aan de andere kant van de stad ligt en dat we en hiertoe roepen we ook het college op, het gesprek daarover graag blijven voeren om hier samen met het ZZM uit te komen. 

Erfgoedvereniging Heemschut is één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten zij zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Uitstekend. Maar het REZ is midden vorige eeuw buitendijks opgespoten gebied ten behoeve van van recreatie. Het zicht op de historische binnenstad is voor de bond één van de redenen om hiertegen in verweer te gaan. 

De historische zeemuur ligt hier. Deze zeemuur is nooit in het zicht geweest en zal nu door zichtlijnen van zeemuur naar IJsselmeer en vice versa wel meer te zien zijn. De historische binnenstad ligt hier niet. Hierachter ligt het hertenkamp, het Wilhelminaplantsoen en de 'bokse knol'. 

Ook de provinciaal adviseur geeft als argument tegen: het zicht op de historische binnenstad. Een nobel idee ware het niet dat deze hier niet ligt en we niet van plan zijn deze te verhuizen. 

Maar zo lijkt uit het oog verloren te zijn waarom we dit project jaren geleden zijn gestart. Een recreatieoord voor Enkhuizen en omgeving. Waar het fijn recreëren is. Waarbij we goed in de gaten houden dat het ook goed voor elkaar komt. Onze fractie roept de nieuwe gedeputeerde van de provincie dan ook op om dit in het oog te houden. We bouwen geen nieuw recreatieoord. We willen het oude opknappen, binnen de middelen en mogelijkheden die we hebben. 

Een ding moet ons nog van het hart. De bemoeienis van de provincie in de persoon van de toenmalige commissaris is er een waar we nog steeds vraagtekens bij plaatsen. En ook GS leek daar destijds niet blij mee te zijn geweest. Er zitten in het hele proces nog meerdere vraagtekens waar we nog nader in zullen duiken. We zijn al een heel eind. 

Maar wanneer een gemeenteraad unaniem een besluit neemt, binnen de democratie zoals we die allen hoog in het vaandel hebben dan is het niet kies de raad te passeren en dit besluit te negeren en dan zeg ik het best netjes.  

De raad heeft het besluit genomen tot herontwikkeling van het rez. We zijn terug naar de oude vlek voor de recreatiebungalows. Zij moeten ook een boost geven aan de binnenstad. De ondernemers wachten hier al lang op. Veel bureau’s hebben adviezen uitgebracht op de vele onderdelen van het plan.  

Hierover hebben we nog een aantal vragen. Mede n.a.v. de brieven die we hebben ontvangen en de reactie van de IJsselmeervereniging. Graag een bevestiging van de portefeuillehouder dat de rapporten voldoende onderbouwd zijn om deze bezwaren te weerleggen. Wij kunnen als raadsleden niet anders dan erop vertrouwen dat de onderliggende rapporten en de conclusies die daarin staan kloppen. Ik ga ervan uit dat ook onze inwoners dit begrijpen. Er liggen zo grof geteld 12 rapporten aan dit plan ten grondslag. 

Hoe is het nu geregeld met het zwembad? Er bevindt zich in het zwembad al ondersteunende horeca. In hoeverre vindt hier een uitbreiding plaats en wat behelst dat dan? 

We kregen vanmorgen ook nog een brief van de zeilschool. Kan de portefeuillehouder ons daar een nadere toelichting op geven? Wat is er afgesproken want ook de zeilschool heeft geen andere keuze gekregen dan verplicht te verhuizen. En ook met de zeilschool, een aanwinst voor Enkhuizen, en haar belangen moet zorgvuldig worden omgegaan. 

Diverse fracties, waaronder die van de SP,  hebben in de commissie gevraagd hoe de participatie geregeld gaat worden over wie mee gaan denken hoe de vlek voor de recreatiewoningen nu ingericht gaat worden. Dat is nu op papier gezet en als bijlage bij de allonge gevoegd. Complimenten hiervoor. Zo is de vrijblijvendheid eraf en het scheelt een raadsinstrument.

Wij roepen betrokkenen op om daar met elkaar een constructieve dialoog aan te gaan over hoe in het plan de vlek van de recreatiewoningen en de openbare ruimte ingericht kan worden. Daarbij zal niet iedereen zijn zin krijgen, maar ook daar is het op enig moment op zoek naar het maximaal haalbare …… en daar geldt ook op enig moment…….meeste stemmen gelden binnen de voorwaarden zoals die er liggen.

Eerst de camping verhuizen en netjes omgaan met de campingbewoners. Binnen de afspraken die zijn gemaakt. Dus zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de seizoenplaats houders die we toch de helft van het jaar een beetje tot onze burgers rekenen. Ook dat willen we de vinger aan de pols houden.

Dan de dagrecreatie. Dat is altijd onze prioriteit geweest . En of het park een jaar eerder of later klaar is? Dat is onze minste zorg. 

Wij verzetten ons tegen de beeldvorming dat er overhaast en ondoordacht wordt gehandeld. Dit college en de colleges hiervoor hebben zich laten adviseren door allerlei deskundigen.

Ik roep de fracties op, het is een mooie avond om knopen door te hakken. Onze fractie heeft er vertrouwen in en over een paar jaar is bijna iedereen blij. Daar zijn we als fractie van overtuigd.

Margreet Keesman

fractievoorzitter SP

 

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier