h

Verslag Commissie BOFS 18 september 2017

24 september 2017

Verslag Commissie BOFS 18 september 2017

Op de agenda stonden voor ons twee interessante punten.

De verordening maatschappelijke ondersteuning Enkhuizen voor 2018 moet worden vastgesteld.

Ondanks dat het college heeft aangegeven dat er weinig verandert t.o.v. de oude verordening hadden we toch een aantal vragen. Tot onze spijt betitelde de wethouder deze als technisch terwijl deze grotendeels beleidsmatig waren. De wethouder had advies aan de hem assisterende ambtenaar kunnen vragen.

De WMO raad heeft ook een advies afgegeven.

Een van de redenen genoemd in het raadsbesluit om de verordening te wijzigen is het feit dat niet het college, maar de gemeenteraad verantwoordelijk is voor het vaststellen van een persoonsgebonden budget.

In de bijgevoegde nieuwe verordeningstekst staat echter nog steeds “college”. Dit willen we graag uitgelegd hebben.

Vraag twee was, als de gemeenteraad hiervoor verantwoordelijk wat er verandert er dan voor de raad.

In artikel 2.3.2, eerste lid, van de wet wordt al bepaald dat indien bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, het college deze melding onderzoekt. In artikel 2.3.2, negende lid, van de wet is bepaald dat een aanvraag niet kan worden gedaan dan nadat (naar aanleiding van de melding) onderzoek is uitgevoerd, tenzij het onderzoek niet is uitgevoerd binnen de termijn van zes weken.

Dus een melding wordt gedaan waarna een onderzoek volgt. Eerder kan er geen aanvraag worden ingediend. Als het onderzoek niet binnen 6 weken is gedaan wat gebeurt er dan met de melding? Dit lijkt een soort Kafka redenatie. Zoals het nu in de toelichting staat komt het dan niet tot aanvraag. Ook op deze vraag kon de wethouder geen antwoord geven. Kortom: de vragen zijn in Agora gesteld en we wachten het antwoord af.

En ook de laatste vraag bleef onbeantwoord.

Een aantal maal wordt gecontracteerde en niet gecontracteerde zorg genoemd. Waarbij niet gecontracteerde zorg 90 % betaald krijgt van gecontracteerde zorg. Mocht de specialisatie niet door de gemeente gecontracteerd zijn maar wel nodig zijn. Kan dat voorkomen? En zo ja blijft die 90% dan gehandhaafd? Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat in uitzonderlijke gevallen dit kan voorkomen.

 

Regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2017-2020

Het volgende agendapunt gaat over het Regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2017-2020. Hiermee willen de regionale gemeentes bereiken dat alle inwoners van West-Friesland op een laagdrempelige manier hulp bij (mogelijke) financiële problemen krijgen.

 

Onze fractie heeft met interesse het regionaal kaderplan schuldhulpverlening Westfriesland gelezen.

Armoede en schulden zijn een groeiend maatschappelijk probleem. Voor het bestrijden van armoede en schulden is het niet alleen belangrijk om de gevolgen te bestrijden; het gaat er vooral om te voorkomen dat mensen in de problemen komen, en dus moeten de oorzaken aangepakt worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De samenleving wordt complexer. In het kaderplan staan een aantal getallen die we regelmatig tegenkomen maar wat toch weer bikkelhard aankomt bij onze fractie als je de cijfers leest. 1 op op de 3 huishoudens betalingsachterstanden, 1 op de 5 huishoudens met problematische schulden. Een integrale aanpak daar heeft deze groep baat bij.

Schuldenproblematiek komt in alle lagen van de bevolking voor. De zzp-er die niet voor niets ondernemer is geworden en waarvoor de crisis te lang heeft geduurd, huizen onder water na echtscheiding of door openbare verkoop, de jongeren met flexcontracten en elke keer die verrotte maand wachttijd. De belastingdienst toeslagen die onverbiddelijk is in de terugvordering om over het CJIB nog maar niet te spreken.

Preventie is belangrijk!

Dus als de samenleving complex is dan zetten we in op vereenvoudiging van de formulieren. Zijn er plannen voor om dit in het plaatselijke plan op te nemen?

Mensen komen in de schulden, maar voor het overgrote deel niet omdat ze luxe kopen maar omdat ze overlevingsschulden opbouwen.

In deze nota ontbreekt wat ons betreft een belangrijk actiepunt. Wijs de landelijke overheid op de oorzaken van schulden die zij zelf veroorzaakt.

Als iemand zijn zorgpremie niet kan betalen heeft het geen enkele zin om deze premie met  50% te verhogen. Als iemand leenbijstand krijgt die in enig jaar wordt omgezet waardoor het inkomen wordt verdubbeld heeft het geen enkele zin om zorg- en huurtoeslagen terug te vorderen. Of wat ook in dit kaderplan is te lezen, de vergunninghouders. Juiste voorlichting en begeleiding helpt bij hen niet om schuldenproblematiek te voorkomen. Onze overheid heeft het zo geregeld dat ook zij beginnen met schulden. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen waardoor inwoners van dit land in de schulden worden gebracht.

Het aanleren van financiële vaardigheden is een goede zaak. Er zijn 4,2 miljoen financieel analfabeten in ons land. Ook hier lijkt de complexe samenleving debet aan. Maar dit geldt niet voor iedereen. Kan de wethouder toezeggen dat straks in de plaatselijke uitwerking van dit plan niet elke burger  in zo’n traject gedwongen wordt maar ook hier wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en maatwerk geleverd wordt?

Iemand in de schulden schaamt zich en zal over het algemeen alles in het werk stellen om eruit te komen. Tot het moment waarop er niets meer te redden valt en de bal gaat rollen.

Wat doet de gemeente wanneer iemand aan de balie om hulp komt vragen? Ook dit moet goed geregeld zijn in de plaatselijke aanpak.

Niet iedereen heeft een netwerk waar men op terug kan vallen of heeft dit netwerk al opgebruikt. Ik lees dat in crisissituaties binnen 3 dagen een gesprek plaatsvindt. Zijn er maatregelen getroffen voor leefgeld wanneer er geen euro meer in de portemonnee zit?

3 dagen zonder eetgeld is lang…...erg lang.

 

En de laatste vraag: houden we als gemeente de vinger aan de pols bij de mensen die worden doorgestuurd.

Waar kan de burger terecht als het schuldhulptraject niet goed wordt afgerond door de organisatie die door de gemeente is ingehuurd?

 

We hebben bijgaande motie en amendement ingediend met het verzoek om steun bij de andere fracties. Want wanneer de landelijke overheid beleid bedenkt wat onze burgers van de regen in de drup helpt en niemand meldt dit terug dan kunnen we lang op reparatiemaatregelen wachten. Dat is een zeer kleine moeite en kan een groot effect tot gevolg hebben.

 

Tweedekamerlid Sadet Karabulut heeft een Masterplan armoede en schulden geschreven. De link vindt u hieronder.

 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier