h

Breedband in gelijk gesteld!

9 februari 2006

Breedband in gelijk gesteld!

Beter Enkhuizen
De eerste versie van dit nieuwsbericht verscheen op 3 februari 2005, 18:31 uur
De SP heeft de afgelopen maanden veel actie gevoerd voor het behoud van de huidige welzijnsstichting. Deze zou nl. overgenomen worden door Woondiensten Enkhuizen. Nu hebben zowel de rechter als VROM het voortbestaan van de huidige stichting (voorlopig) bevestigd. De SP heeft vandaag een brandbrief uit laten gaan naar alle raadsleden.

 1. Een pdf-versie van de brief is hier te vinden, een webversie kunt u bekijken door op "Lees verder" te klikken.
 2. Een overzicht van alle inhoud over breedband is hier te vinden.
 3. De rechterlijke uitspraak is hier te vinden.
 4. Een artikel in het Noord Hollands Dagblad van 4/2/2006 is hier te vinden.
 5. Een artikel in het Noord Hollands Dagblad over onze brief betreffende VROM van 6/2/2006 is hier te vinden.
 6. Een artikel in het Noord Hollands Dagblad met reactie van Bode van 9/2/2006 is hier te vinden.

SP afd. West-Friesland Oost
Hoekland 18
1602 MX Enkhuizen
Tel. 0228 318903
westfrieslandoost@sp.nl

Betreft: Breedband/Woondiensten

Enkhuizen, 3 februari 2006

Geacht raadslid,

In onze brieven van 20 september en 12 oktober 2005 vroegen wij u stappen te ondernemen tegen de overname van Welzijnsstichting Breedband door Stichting Woondiensten. Helaas hebben u en uw collega-raadsleden toen geen actie ondernomen tegen de -zoals in deze brief blijkt- onwettige overname.

Het politieke toneel in Enkhuizen heeft nu een gevoelige klap te verwerken gekregen inzake de affaire Breedband/Woondiensten. Onder verantwoordelijkheid van wethouder Bode is zonder toestemming van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu) een traject tot overname welzijnstaken en doorsluizen van de subsidiestroom ingezet, waarbij hij meermalen publiekelijk heeft verklaard dat VROM een ontheffing had verleend op basis van een pilotproject.

Na onderzoek van de SP werd duidelijk dat van deze ontheffing geen sprake was. Hieruit kunnen wij concluderen dat wethouder Bode de gemeenteraad onjuist heeft voorgelicht. Hij heeft zich (net als de rest van het college en de raad) danig verslikt in de terechte weerstand en verzet die de welzijnsstichting Breedband bood. Breedband en de SP hebben afzonderlijk van elkaar alle mogelijke kanalen aangeboord om deze hele procedure stop te zetten.
Eén van deze kanalen was de VROM-Inspectie (het controlerend orgaan van het ministerie), waar de SP een klacht heeft ingediend. Dit naar aanleiding van de Kamerbrief van minister Dekker d.d. 12-12-05, waarin duidelijk wordt aangegeven dat vermengen van de twee werkterreinen welzijn en wonen, niet is toegestaan.

Naar aanleiding van de klacht die de SP heeft neergelegd bij de Inspectie en de formele klacht van Breedband bij deze instantie, is er een onderzoek gestart, waarbij werd verklaard, dat men de kwestie serieus zou gaan uitzoeken. Half januari 2006 zijn er gesprekken geweest met de directeur Woondiensten dhr. Draaisma en wethouder Bode, waarin werd gezegd dat VROM op geen enkele manier zal toestaan dat de welzijnstaken ondergebracht zullen worden bij Woondiensten, ook niet in het kader van een pilot-project.

Duidelijk werd gesteld dat Stichting Woondiensten wel het gebouw van jongerencentrum De Hoogte aan de Peperstraat mag gaan verbouwen, maar geen invulling mag geven aan of beheerstaken mag uitvoeren. Datzelfde geldt ook voor wijkcentrum IJsselzand.

Groot was onze verbazing dat op 31 januari met veel publiciteit de sleuteloverdracht van De Hoogte werd aangekondigd en duidelijk naar voren kwam dat Woondiensten samen met de Jongeren Advies Commissie de invulling en beheer zou gaan uitvoeren. Daarop hebben wij direct weer contact gezocht met VROM, dat allerminst gecharmeerd was van deze actie. Op dat moment kregen wij ook de bevestiging dat de overname van Breedband door Woondiensten niet wordt toegestaan.

Inmiddels is Breedband door VROM van deze beslissing op de hoogte gebracht. Opmerkelijk is dat Dhr. Draaisma en wethouder Bode op het moment van de sleuteloverdracht al bekend waren met het VROM-besluit.

Gisteren werd de uitspraak van de bestuursrechter in Alkmaar bekend: de subsidie over 2006 dient aan Breedband te worden uitgekeerd.

Wat in de optiek van de SP zeer ernstig is in deze kwestie, is de uitspraak van wethouder Bode naar mevrouw Dijkers van het VROM toe: “het veiligstellen van de subsidie aan welzijnsstichting Breedband bespreekbaar is, mits de huidige Raad van Commissarisen hun werkzaamheden neerleggen en de directeur wordt vervangen”.
Ten eerste is de wethouder niet bevoegd over personele functies te beslissen.
Ten tweede deze vorm van handelen wekt de indruk van chantage.
In de hele procedure bedient de wethouder zich van dit soort methodes richting Breedband. Een onacceptabele manier van opereren, die sterk moet worden veroordeeld.

Dit alles overwegend zijn wij van mening dat de gemeenteraad nu zijn conclusies moet trekken en het college, in het bijzonder de verantwoordelijk wethouder, in de raadsvergadering van 7 februari a.s. ter verantwoording moet roepen.

Hoogachtend,
Het bestuur van de SP West-Friesland Oost

Bijlages: de uitspraak van de bestuursrechter, Alkmaar.

De feiten op een rij

 1. Onder andere op 24, 26, 27 september 2005 verklaart de wethouder publiekelijk dat VROM toestemming heeft gegeven voor de integratie onder het mom van een pilot-project
 2. Op 21 oktober 2005 zegt de wethouder in reactie naar de SP;”Het instrument voor de gemeente om het door de gemeenteraad vastgestelde doel te bereiken, is het verleggen van de subsidiestroom naar de stichting Woondiensten. Inmiddels staat het ministerie dit in het kader van een experiment toe”.
 3. Op persconferentie in 2005 verklaart de wethouder: “ De rijksoverheid dringt sterk aan op integratie van het welzijnswerk in de woondienstensector”.

 4. 6 januari 2006 : De gemeente heeft helemaal geen ontheffing van VROM nodig.”Het gaat hier om een experiment, waarvan minister Dekker al heeft gezegd dat zij de eventuele gevolgen pas achteraf wil toetsen”.
 5. Bij navraag van de SP bij VROM en inspectie blijkt dat men van het hele gebeuren niets afweet of is geïnformeerd door de gemeente Enkhuizen.
 6. De uitspraak van de wethouder dat het SEV door VROM is opgedragen een vooronderzoek te doen, is niet waar. De gemeenteraad heeft dit gevraagd. Hiervan was VROM ook niet op de hoogte.
 7. Na indienen van klacht door de SP eind november 2005, is de toezegging gedaan dat er een onderzoek zou worden ingesteld en dat is ook gebeurd.
 8. Half januari heeft de inspectie gesprek gehad met de wethouder en Dhr. Draaisma, waarin op dat moment al naar voren kwam dat VROM geen toestemming zou geven,
 9. Niet voor integratie, ook niet onder het mom van een pilotproject.
 10. In datzelfde gesprek is door VROM naar voren gebracht dat de situatie rondom IJsselzand en Peperstraat waarbij Woondiensten het beheer invullen niet is toegestaan.
 11. 30 januari “sleuteloverdracht”Peperstraat met daarbij publicatie over de manier waarop de invulling zal plaatsvinden.
 12. 31 januari: SP meldt dit bij VROM, die niet gecharmeerd is, en tevens verklaart dat er inmiddels een verder diepgravend onderzoek zal plaatsvinden naar de hele gang van zaken. VROM verzoekt ons de publicatie toe te zenden, wat ook gebeurd is.
 13. 31 januari: Definitief standpunt VROM: ”Volgens de huidige wet- en regelgeving is overname van het personeel en de bijbehorende dienstverlenende taken NIET toegestaan, ook de corporatiebrief die onze minister in december jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, bevestigt het feit dat het leveren van diensten op het gebied van welzijn en zorg NIET is toegestaan”.
 14. 31 januari: VROM: ”De planning om per 1 maart 2006 de samensmelting tot stand te laten brengen, is daarmee absoluut niet haalbaar, ook niet in de vorm van een pilot-project”.
 15. 2 februari 2006: Uitspraak rechter in voorlopige voorziening (zie bijlage).

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

 • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
 • Anonieme reacties worden niet geplaatst
 • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
   

U bent hier