h

Commissie BOFS: jaarrekening, cultuur, schootsveld, binnenmilieu

18 mei 2011

Commissie BOFS: jaarrekening, cultuur, schootsveld, binnenmilieu

Jaarrekening 2010

We hebben schriftelijk de volgende technische vragen gesteld.
1. Waarom wordt alleen berend botje vermeld met buitenschoolse opvangcijfers, en niet bijvoorbeeld Kiddy World?
2. Tav. overschrijding advies bbz blz 50 met 67000. Hoeveel totaal en hoeveel bbz uitbetalingen hebben er plaatsgevonden?
3. Tav. de onderhoudsplannen wordt gesteld dat extra dotaties nodig zijn. Op basis van eerdere besluitvorming, waaronder raadsvoorstel oktober 2009, onderhoudsplannen Cite t/m 2014, en meerjarenonderhoudsplannen 2010-2011 kunnen we niet tot de conclusie komen dat extra dotaties nodig zijn. Graag nadere toelichting.
4. specialist arbo en verzuim : wat is de rol van arbodienst en voordeel iza bedrijfszorgplan (en wordt er nog gekeken naar de rentabiliteit van een herverzekering ziektewet.Hoeveel man personeel is in dienst van gemeente en gaat zo iemand zich wel terugverdienen als je ook gebruik kunt maken van arbodienst?
5. Bijlage 4. Borg en/of garantiestelling ruim 2 miljoen hoger dan in 2009 95.459 miljoen. Enkhuizen staat niet garant voor volledige bedrag garantie wsw. Wat is max bedrag waarvoor wel? En voor 3.673.500 staat gem enkhuizen volledig garant. Heeft economische crisis hier nog invloed op? Is risicoreserve hiervoor voldoende.
6. Graag ook antwoord op hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd van individuele voorzieningen. (blz 49)
7. Waarom is niet bekend hoeveel woningen 65+ aangepast zijn? (blz 64)

Het college geeft in de inleiding van de jaarrekening aan dat ze positief gestemd is, ook al komen er zware tijden aan. Er valt nog te kiezen als het op bezuinigen aankomt. De SP hier is minder hoopvol over.
De jaarrekening laat zien dat er bijna een half miljoen is overgebleven op de personeelskosten, zelfs als de kosten voor externe inhuur hier vanaf wordt getrokken. Vraag is dan, zijn er werkzaamheden niet uitgevoerd of wordt er zo ruim begroot. In 2009 was dit ook het geval. Dit is geld wat je niet voor andere middelen hebt kunnen inzetten in 2010. Portefeuillehouder geeft aan dat te maken heeft met de organisatieverandering en de afspraak uit het verleden dat er nooit meer een overschrijding mag plaatsvinden op de personeelskosten.
Er wordt gevraagd om 300.000 extra toe te voegen aan de onderhoudsvoorzieningen kapitaalgoederen. In 2009 is een bureau ingehuurd om in kaart te brengen wat de gemeente de komende jaren kwijt zou zijn aan het onderhoud, dus hoeveel geld er in de voorzieningen zou moeten zitten. Het is ons niet duidelijk waarom een deel van de voorzieningen die nog bomvol zitten nog meer gevuld moeten worden uit het positieve resultaat van 2010. Daar krijgen we nog nadere uitleg over.

De accountant doet een aanbeveling om een meerjarenzorgraming op te stellen voor de WMO. Wij vragen het college om deze aanbeveling op te volgen, zeker nu er vanuit de centrale overheid van alles naar de WMO wordt overgeheveld. Om de risicos te kunnen inschatten en de reserve WMO in te zetten waar het nodig is lijkt ons het opstellen van een meerjarenzorgraming noodzakelijk.

Overheveling restantbudgetten 2010 naar 2011 en (deels) bestemmen van het rekeningsaldo 2010 voor onderhoud

We gaan akkoord met de overheveling van de meeste budgetten van 2010 naar 2011 voor werkzaamheden die in 2010 niet zijn uitgevoerd maar waarvoor wel budgetten waren gereserveerd.
We hebben wel de volgende vragen. Wij zijn ons er niet van bewust dat er in 2010 budget vrij is gemaakt voor het project Eropaf. De wethouder geeft aan dat daar binnenkort een voorlichting over komt.
Met de overgang van het budget voor de volire ( 7.500) is 2.500 extra meegekomen. De vraag hierover wordt nog schriftelijk beantwoord.

Verder wordt er gevraagd om vanuit het resultaat 940.000 te storten in een nieuwe reserve Onderhoudsvoorzieningen openbare buitenruimte. Waarom dit moet gebeuren is ons niet duidelijk en ook het antwoord van de wethouder heeft ons hier niet van overtuigd. Het advies van de wethouder om ons hierover te laten voorlichting door het apparaat hebben we dan ook aangenomen. De afspraak is gemaakt. We laten ons graag voorlichten en zijn benieuwd of het dan duidelijker wordt.
In 2009 is het bureau Cite ingehuurd om dit allemaal in kaart te brengen en heeft aangegeven wat er nodig is voor 2010 en 2011. Nu blijkt dat voor 2010 al niet meer te kloppen. Onduidelijkheid alom dus.

Voorjaarsnota 2011
Er wordt voorgesteld om 15.000 uit de WMO reserve te onttrekken voor een dag voor vrijwilligers en mantelzorgers. We hadden begrepen dat er 30 deelnemers waren in 2010. Dit bleek de deelname van de dag voor mantelzorgers te zijn. Op de vrijwilligersdag deden 200 mensen mee. Het leek ons nogal veel geld voor 30 deelnemers, maar voor 230 deelnemers wat dat valt mee. We gunnen het de vrijwilligers en mantelzorgers van harte.
We hebben nog een schriftelijke vraag gesteld over de ophoging van de kapitaalslasten voor de bouw van een nieuw schoollokaal, waar volgens ons huurinkomsten tegenover staan. We wachten het antwoord af.
Ook al gaan we niet over de besteding van het ondernemersfonds toch twee vragen hierover. Het lichtsnoer wat betaald wordt uit de reserve ondernemersfonds blijkt bij navraag het meest energiezuinige en bijna geen stroom verbruikende lichtsnoer te zijn wat je je maar kunt bedenken. Fijn voor het milieu. Voor de bloembakken kan misschien samenwerking met derden worden gezocht. De wethouder antwoordt dat dit ook staat te gebeuren.

Beleidsnota cultuur
De nota ziet er goed uit.
We hebben twee opmerkingen hierover. Ten eerste spreken we onze zorg uit over de bibliotheek. Onze voorkeur gaat uit naar n goed ingerichte sfeervolle bibliotheek.
Bovendien maken we ons zorgen over het waarborgen van de kwaliteit en continuiteit van cultuurparticipatie in het primair onderwijs en van de steunfunctie cultuureducatie. Door bezuinigingen van de provincie stopt het steunpunt De Kunstcompagnie per 1 juli a.s. Er moeten nu combinatiefuncties worden opgetuigd. We vragen het college om een uiterste inspanning te verrichten om de kennis en het lesmateriaal van de De Kunstcompagnie niet verloren te laten gaan maar door samenwerking binnen de regio te behouden. De wethouder geeft aan dat hier volop overleg over gaande is.

Wijziging verordening Wet Kinderopvang 2011
De doelgroep is uitgebreid. Dit doet ons deugd. We vragen ons af of het zorgloket voldoende in staat is om de rechtmatigheid van de aanvraag te beoordelen. De wethouder geeft aan dat de medewerkers van het zorgloket hiervoor zijn opgeleid.
De kinderopvang moet in dagdelen worden afgenomen. We vragen ons af of er afspraken zijn met de kinderopvanginstellingen of dit op basis van benodigd aantal uren kan. Het antwoord is dat dit niet kan, alleen via gastouderopvang.
De eigen bijdrage is niet losgelaten. Wij vinden dit jammer omdat dit een belemmerde werking kan hebben om mantelzorger te worden zoals aangegeven in dit voorstel. De wethouder wil geen uitzondering maken want iedereen moet een eigen bijdrage betalen. Op onze vraag of de eigen bijdrage ook geldt voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie naar werk worden toegeleid moest hij het antwoord schuldig blijven. Dit antwoord komt schriftelijk naar ons toe.

Krediet aankoop Schootsveld
Wij vragen ons af waarom we dit stuk nodig hebben voor de regie. Waarom wordt dit betiteld als een strategische aankoop. Het is beschermd stadgezicht.
We willen er zeker geen autoweg (verbinding Kastanjelaan-Molenweg) of parkeerterrein in hebben.
En wat behelst de visie van de werkgroep Schootsveld van 2002.
Ook zijn we tegen het opofferen van camping de Vest ten gunste van een parkeerterrein. De dagbestedingsplaatsen die hier worden geboden aan mensen met een beperking hebben we hard nodig.

Vragen binnenmilieu scholen
Het binnenmilieu op twee scholen die voor nieuwbouw op de nominatie staan is slecht. De PvdA heeft hier in het najaar van 2010 vragen over gesteld. En er is sindsdien niets gebeurd. De wethouder geeft aan dat in samenspraak met de schoolbesturen van deze scholen is besloten om niet meer in de gebouwen te gaan investeren. Hij gaat uitzoeken wat hier nog mogelijk is.

U bent hier