h

cie BOFS 21/3/11: onderwijs en alcohol

28 maart 2011

cie BOFS 21/3/11: onderwijs en alcohol

Op de agenda van de BOFS commissie stonden de volgende punten:

Wijziging statuten RSG- scheiding bestuur en toezicht.
Wat wettelijk verplicht is moet in gang worden gezet. Wat voor ons niet duidelijk was is wat in dit kader de positie van de huidige schoolleiding wordt. Wordt de schoolleiding College van Bestuur en het bestuur Raad van Toezicht en zo ja, waarom wordt dan vermeld dat de Raad van Toezicht is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldigingen en kostenvergoedingen van het College van Bestuur en wordt niet de CAO gevolgd. Aan de hoogte van wat voor bedragen moet hier dan worden gedacht?
De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting laten bijstaan door 1 of meer deskundigen. Dit is een open eind artikel wat nogal in de papieren kan lopen. Kan in dit artikel geen begrenzing in kosten worden aangebracht. Op deze vragen komt de wethouder nog terug.

Benoeming/ontslag bestuurslid Present
Omdat personen betreft kan daar inhoudelijk niet op ingegaan worden. Wel hebben we opgemerkt dat de probleemstelling wat ons betreft wat genuanceerder omschreven had mogen worden.

Raadsbrief I&O-rapport vervroegde sluitingstijden hoceca.
Wij vinden het jammer dat alleen de toegangstijden werden besproken .
Wij hadden graag in een breder kader willen evalueren, zodat alle maatregelen en resultaten als geheel zouden worden bezien.
Graag hadden wij willen weten welke resultaten er in Enkhuizen zijn bereikt om het indrinken en alcoholgebruik onder de jeugd en de overlast aan te pakken
Er is immers sprake van een kapstok waar diverse hangertjes aanhangen en 1 van die hangertjes is de toegangstijd.
Na enig aandringen onzerzijds heeft de burgemeester de toezegging gedaan om ons inzage te geven in de stand van zaken m.b.t. alle maatregelen die tot nu toe hier in Enkhuizen genomen zijn.

U bent hier