h

Consistent: kadernota vs. begroting

15 november 2011

Consistent: kadernota vs. begroting

CU-SGP schreef een aardig stuk over de begrotingsvergadering dat hier te vinden is. Ben het niet eens met een aantal zaken, vandaar toch even een stukje over geschreven. Bijvoorbeeld de bewering dat zou zijn afgesproken dat we het anders zouden doen. De precieze formulering bij de kadernota was (zie dit bericht):

4. de drie benoemde hoofdcategorien, voortvloeiende uit de door uw raad
vastgestelde richtinggevende uitspraken, met de daarbij behorende bedragen
en fasering, als richtinggevende taakstelling te beschouwen om tot een
structureel sluitend meerjarenperspectief 2012 2015 te komen;

5 a. In de categorie 2 (met name subsidies : grote 4) de bezuinigingen proberen te realiseren op overheadkosten en bedrijfsvoering;
b. De lastenverhoging van de rioolbelasting vast te stellen na kostendekkendheidsdiscussie;
c. Eventuele restantdekking van onder punt a genoemde proberen te halen bij de bezoekers van de stad;
d. Dekking voor onder punt b genoemde proberen te halen voor 50% bij bezoekers van de stad;

Punt 4 was aldus aangepast omdat breed erkend werd dat er meer bekend moest zijn over kostendekkendheid. In punt 5 stond dit ook. Daarnaast werd gesteld dat "afwijken" gepaard moest gaan met een dekking. Bij de begrotingsvergadering vroegen we niets voor niets vooraf of met het vaststellen van de begroting ook de VOLUMES (dus die met name 120.000 euro lastenverhoging) werden vastgesteld. Het antwoord was "ja". Ik ben het eens dat het gek is dat dit gebeurt zonder dat de kostendekkendheid-discussie is afgerond. MAAR DAN KUN JE DUS OOK NIET DE VOLUMES VASTSTELLEN, de reden waarom we dhr. Noormans voorstel ook wel konden steunen. Op het moment dat dit toch het geval bleek te zijn, konden we niet anders dan een voorstel indienen -indien ons bedrag zou afwijken van 120.000 euro- om dit anders te doen. Wij waren zelf door de nota kostendekkendheid immers tot de conclusie gekomen dat (i) de burger voorlopig wel even genoeg betaalt, en (ii) de bezoeker niet genoeg betaalt. Dan maar voorstellen in die richting steunen, waaronder natuurlijk ons eigen voorstel.

Geheel helder en consistent, en ook volgens het door CU-SGP aangehangen profijtbeginsel. Dat zogenaamd de 25.000 euro extra toeristenbelasting, gelijk aan bedrag dat al extra geheven wordt voor TPE overigens die zonder dat ze het weet onze economie blijkbaar aan het schaden is, nadelige gevolgen heeft, is maar de vraag. Ik vond dat CU-SGP zich daar wel heel makkelijk van liet overtuigen. Natuurlijk blijft het wel zaak om de landelijke ontwikkelingen tav. de crisis in de gaten te houden. Dit betekent echter niet dat je bij voorbaat al het zwartste scenario zou moeten uitvoeren. Dit wel doen is geen "stoerheid" a la "kijk ons eens stoer een onprettige boodschap verkondigen" maar eerder hakken met de botte bijl.

U bent hier