h

[Enkhuizen] Vragen bij begroting 2012

17 oktober 2011

[Enkhuizen] Vragen bij begroting 2012

We hebben ontzettend veel kleine en grote vragen en opmerkingen bij de programmabegroting 2012. Onderstaand de belangrijkste (technische) vragen die voor 26 oktober beantwoord worden.


1. Waarom sluiten de bedragen uit de begroting 2011 die we vorig jaar vaststelden en de in de begroting 2012 genoemde cijfers voor 2011 niet aan? (dit is op vele plekken het geval, bijvoorbeeld maatschappelijke zorg, tevens missen we koppeling met bedragen nota kostendekkendheid).

2. Waarom zijn er meerdere indicatoren waarbij gegevens uit begroting 2011 niet aansluiten, ook als het gaat over een nulmeting uit hetzelfde jaar (Voorbeeld: indicatoren p6 begroting 2012 versus indicatoren p14 begroting 2011). Dit gebeurt op meerdere plekken (p28, p37).

3. Tevens lijkt het alsof voor die indicatoren (nog steeds) de natte vinger is gebruikt. Op p14 bijvoorbeeld bij Nodeloze alarmeringen: zou al in begroting 2011 van 137 in 2008 naar 120 in 2010 gaan maar volgens nulmeting in deze begroting 139. Is het dan realistisch om volgend jaar naar 80 te (blijven) gaan? Dit gebeurt op meerdere plekken.

4. De apparaatskosten voor juridische ondersteuning nemen navenant toe. Waarom? (pagina 7) Idem hele programma, dus ook communicatie, dienstverlening, verkiezingen.
p63: Stadsontwikkeling van 17>39k apparaatskosten.
p69: Toerisme en evenementen van 50k naar 139k apparaatskosten!!!!!
(Opmerking: in tegenstelling tot de begroting van vorig jaar wordt er bij een nadeel in apparaatskosten niets meer gezegd over de reden hiervan)

5. Op p24 wordt het mountainbiketerrein genoemd. Waarom valt dit onder Beheer openbare ruimte en betekent dit dat dergelijke spelvoorzieningen gewoon uit de onderhoudsvoorzieningen worden gedekt?

6. Op p33 wordt gemeld dat begin 2012 een nulmeting voor de participatieladder plaatsvindt. Echter, bij de behandeling van de participatienota werd nog gemeld dat de positie van iedereen bekend was. Waarom dan nog een nulmeting?

7. Bij markten en standplaatsen op p70 ten opzichte van begroting 2011 van 16k winst naar 33k tekort, verschil bijna 50k!!!! Hoe kan dat als de kentallen hetzelfde beeld laten zien?

8. Hoe komt de flinke (begrote) toename van Diverse/overige schepen op p75 (ook tov. begroting 2011)?

9. Waarom wordt op p94 al een voorschot genomen op een vraag die niet eerder zo onomwonden is gesteld: moeten we uitwijken naar een andere locatie? (Ons antwoord: nee!)

10. p94, p99-p101. Onderhoudsvoorzieningen. Hier wordt al gesteld dat de voorzieningen mogelijk niet voldoende gevuld zijn. In het meerjarenplan onderhoud kapitaalgoederen werd echter gesteld dat Hieraan vooraf is een heel traject doorlopen van: inventarisaties van de staat van onderhoud van kapitaalgoederen. Hoe kan het dat hier -net als bij de Harpstraat- weer onverwachte achterstand voorzien wordt? Zeker in het licht van de extra hoge onttrekkingen in 2012, 2013 en 2014 aan wegen, kunstwerken en oevers?

11. Hoe komt de 5% bezuiniging op Gemeenschappelijke Regelingen tot uitdrukking? Op pagina 122 zien we hem niet.

12. Kosten leerlingenvervoer. Deze bedragen 50.000 euro meer. Ligt dat aan meer verreden kilometers, of aan hogere kosten van de Gemeenschappelijke Regeling?

U bent hier