h

Reinigingsrecht: antwoord

27 april 2011

Reinigingsrecht: antwoord

Door een vraag via de mail kwam ik er achter dat ik nooit de antwoorden op onze vragen over reinigingsrecht heb gepost.

Bijgaand 20110414 - Beantwoording vragen SP over aanslag afval - RAADSBRIEF over aanslagen afval.

Wij zijn van mening dat het belachelijk is om nu nog aanslagen van enkele jaren geleden te sturen. Ten eerste omdat het veel kleine zelfstandigen betreft, die nooit de hoeveelheid afval (kunnen) produceren die verondersteld wordt. Ten tweede omdat er voor de voorgaande jaren geen mogelijkheid is om "aan te tonen" dat het inderdaad minder afval betreft en/of dat het afval op een alternatieve manier is afgevoerd. Wij hebben tevens gezien dat kwijtschelding van het bedrag op willekeur is gebaseerd. Wij zijn voorstander van een heldere regeling die niet met terugwerkende kracht wordt opgelegd. Het feit dat in in de begroting al rekening gehouden is met dit "extraatje" verbaast ons. De nu beschreven "nieuwe aanpak" is op geen enkel moment helder gecommuniceerd bij vaststelling van de nota lokale heffingen. Sterker nog, hier stond:
"3 REINIGINGSRECHTEN 2011
3.1 Toelichting
Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract afgesloten met het
afvalverwijderingsbedrijf HVC. Met ingang van 1 januari 2011 wordt door HVC geen bedrijfsafval meer
opgehaald. Uitzondering hierop vormen de gebieden waar het huisvuil in zakken wordt aangeboden,
zoals in de binnenstad van Enkhuizen. In deze gebieden wordt ook bedrijfsafval opgehaald mits de
samenstelling van het bedrijfsafval vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Omdat door het opleggen
van reinigingsrechten de gemeente zich ook tot het verwijderen van het aangeboden afval verplicht
kan met ingang van 2011 alleen nog reinigingsrecht worden geheven van bedrijven in de binnenstad
die niet hebben aangetoond zelf voor verwijdering van het bedrijfsafval zorg te dragen.
In 2012 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kostendekkendheid van tarieven.
Wij stellen u voor de tarieven voor het belastingjaar 2010 te verhogen met het
inflatiecorrectiepercentage van 1,2% in overeenstemming met de uitgangspunten in de begroting. "

U bent hier