h

Richtinggevende uitspraken

26 januari 2011

Richtinggevende uitspraken

Vandaag verstuurden we onze richtinggevende uitspraken. Het had gedetailleerder en meer gekund maar dan is het niet echt "richting geven". Voor meer details kan hier worden gekeken.


Richtinggevende uitspraken bezuinigingen SP (26 januari 2011)

In de eerdere bezuinigingsdocumenten is gesproken over vier vlakken waarop de bezuinigingen een richting kunnen krijgen, te weten via technische aanpassingen, externe gerichtheid, dekkingsmiddelen en bezuinigingen.

1.Technisch
Nogmaals heel precies kijken naar technische posten. Bijvoorbeeld door de begrotingen van de afgelopen jaren door te nemen en te zien waar structureel te ruim wordt begroot, en daar krapper begroten. De al geboekte 350k is naar wij aannemen- geoormerkt.

2.Externe gerichtheid
Met externe gerichtheid (samenwerking) om voordelen te behalen, waarbij wij wel de regie dienen te houden en kwaliteit op niveau. Het is zr belangrijk dat we bij dergelijke voordelen wel over hetzelfde praten (vgl. 5% efficiency van vorige bezuinigingen: daar was niet helder hoe die ingevuld moesten worden.

Dekkingsmiddelen
3.Grafrechten. Mogen eventueel omhoog (maar wel eerst discussie over de tarieven)
4.Havengelden > passantentarief mag omhoog
5.Toeristenbelasting kan omhoog
6.De verhoging van de OZB zal in beginsel beperkt blijven tot het inflatiepercentage. Van dit beleid kan naar keuze van de gemeenteraad worden afgeweken indien zonder belastingverhoging kerntaken in het gedrang komen.

Bezuinigingen
7.Er wordt bij de bezuinigingen in beginsel heel terughoudend extra geld bezuinigd om zo te komen tot ruimte voor nieuw beleid.
8.Bij het sluitend krijgen van de (meerjaren)begroting wordt pas in het uiterste geval op de volgende posten bezuinigd: a. Onderhoud buitenruimte; b. Monumenten; c. Ambtelijk apparaat; d. Sport; e. Onderwijs; f. Sociale voorzieningen; g. Armoede- en minimabeleid (inclusief 120%-regelingen). NB. Deze volgorde geeft tevens een principe voorkeur aan: a. komt als eerste voor bezuiniging in zicht, b. als laatste.
9.Als eerste kan gekeken worden naar:
a. Bestuur en organisatie: kijken of de overhead van ca. 109.5% overhead verminderd kan worden. Taakstelling inkoop. Raad/griffie enz. op besparen, maar wel zonder dat formele taken in het geding komen.
b. Synergievoordelen accommodatiebeheer (zeker na inhuur van 127k)
c. Temporiseren en voordelen door samenwerking EGEM (zie externe gerichtheid)
d. Afstellen en uitstellen van enkele verkeersmaatregelen
e. Subsidies toerisme (waterweken bijv.) niet doen
f. Drommedaris maar 1.4 mln ipv. 3.2 mln (daarmee lagere kapitaallasten)

U bent hier