h

Bezuinigingen: raadsbrief stuurgroep

20 januari 2011

Bezuinigingen: raadsbrief stuurgroep

Vanaf nu is rechts het dossier "bezuinigingen" te vinden.
In deze blogpost de raadsbrief over het proces. En de besluitenlijst.
===========================================================
BRIEF VAN STUURGROEP PROCES BEZUINIGINGEN
BEZUINIGINGEN: RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Geachte voorzitter,

Bij de diverse beschouwingen over de bezuinigingen heeft u duidelijk naar voren gebracht dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij uw raad en het college ligt om te komen tot goede proces afspraken.
Zoals in het raadsvoorstel over het procesplan bezuinigingen van 21 december 2010 is vermeld wordt beoogd dat door uw raad vooraf wordt bepaald langs welke lijnen de noodzakelijke discussie zal gaan lopen om te komen tot gemeentelijke bezuinigingen.
En vooral dat het bestuurlijk draagvlak een eerste vereiste is. Door te voeren beleidsaanpassingen kunnen immers een groot maatschappelijk effect hebben. Het proces dat daarbij doorlopen wordt is dan ook van een net zo groot belang als de inhoudelijke kant van de zaak
U heeft in uw vergadering van 11 januari 2011 besloten het proces om te komen tot de noodzakelijke bezuinigingen 2012 2015, gelet op het naar verwachting ingrijpende karakter, vorm te geven door middel van een participatietraject met de inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen;
De wijze waarop dit vorm zou moeten worden gegeven leverde in de raadsvergadering veel discussie op die hoofdzakelijk bestond over de uitvoering van het proces.
Om met de inwoners, bedrijven en organisaties vooraf goed te communiceren in een proces van burgerparticipatie is het noodzakelijk om duidelijke richtinggevende uitspraken mee te geven.
In het bovengenoemde raadsbesluit heeft u op basis van het amendement van de PvdA en VVD-D66 een procesplan op hoofdlijnen vastgesteld wat uitgewerkt moet worden in een stuurgroep Proces bezuinigingen.
Deze stuurgroep is inmiddels geformeerd uit een brede en door coalitie en oppositie aangewezen vertegenwoordiging uit de raad aangevuld met twee collegeleden met ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie en onze organisatie en is op 18 januari 2011 bijeengekomen.
De Stuurgroep heeft uitvoerig gesproken over de vorm en inhoud van het proces wat moet leiden tot de afgesproken vorm van burgerparticipatie over de bezuinigingen en heeft na ampele overwegingen besloten de raadsfracties te vragen om richtinggevende uitspraken op hoofdlijnen te doen op basis van de kaderbrief bezuinigingen 2010-2013 waarbij gemotiveerd is aangegeven welke maatschappelijke effecten binnen de twaalf programmas van de begroting de voorkeur genieten en deze uiterlijk op donderdag 27 januari 2011 aan te leveren bij de griffier.

Op maandag 31 januari 2011 wordt er een Raadsbijeenkomst georganiseerd waarin de richtinggevende uitspraken met elkaar worden geconcipieerd en de beeldvorming over het resultaat met elkaar wordt afgestemd.
De bedoeling is immers om naast het delen van informatie en dilemmas, begrip en draagvlak te creren voor de problematiek en gebruik te maken van de meedenkkracht van de bevolking.

Na de vaststelling van de richtinggevende uitspraken in de raadsvergadering van 1 februari 2011 zal in een tweede raadsbijeenkomst een verdiepingsslag worden gemaakt met een doorberekening die de ambtelijke organisatie zal voorbereiden op basis van het raadsbesluit.

Naar verwachting zal in de derde week van februari 2011 het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG bekend worden gemaakt waarmee de bezuinigingstaakstelling van onze gemeente kan worden doorberekend.
Dit heeft uiteraard gevolgen voor de wijze waarop de burgerparticipatie vorm wordt gegeven. De stuurgroep zal de uitkomsten hiervan meenemen in de besluitvorming over de burgerparticipatie.

Het processchema ziet er dan als volgt uit:

Proces om te komen tot richtinggevende uitspraken ten behoeve van de burgerparticipatie
Datum:Onderwerp:Deelnemers:
27 januari 2011Aanleveren richtinggevende uitspraken op hoofdlijnenRaadsfracties aan griffier
31 januari 2011Raadsbijeenkomst om richtinggevende uitspraken te concipirenRaads- en raadscommissieleden
1 februari 2011Vaststellen richtinggevende uitsprakenRaad
8 februari 2011Raadsbijeenkomst om richtinggevende uitspraken te verdiepenRaads- en raadscommissieleden
22 februari 2011
(reserveren)Raadsbijeenkomst om richtinggevende uitspraken te verdiepenRaads- en raadscommissieleden
3e week februari 2011Uitkomsten bestuursakkoord Rijk-VNG 2012 - 2015
8 maart 2011Definitief besluit over burgerparticipatieStuurgroep proces richtinggevende uitspraken

Enkhuizen, 19 januari 2011

Hoogachtend,
Stuurgroep Proces bezuinigingen,
Namens deze,

J.G.A. Baas

U bent hier