h

SP stelt schriftelijke vragen over parkeren op het Recreatieoord Enkhuizerzand

17 januari 2019

SP stelt schriftelijke vragen over parkeren op het Recreatieoord Enkhuizerzand

Foto: Margreet Keesman

We hebben vragen gesteld over de 'verkenner' die moet onderzoeken of er geparkeerd kan worden op het Recreatieoord Enkhuizer Zand door het ZZM.

We hebben de volgende vragen gesteld:

De voormalige (waarnemend) burgemeester, mw. A. van Vliet-Kuiper, heeft bij aanvang van haar waarnemerschap aangegeven dat één van haar opdrachten was “het zoeken naar een oplossing voor het parkeerprobleem van het Zuiderzeemuseum, omdat men het veerbotenmodel wil loslaten”.

1. Was u bekend met deze ‘opdracht’ voor de waarnemend burgemeester?

Zo ja: waar komt deze opdracht vandaan? Oftewel: wie heeft deze opdracht verstrekt?

En: kunt u een letterlijke weergave geven van de bedoelde opdracht?

2. Heeft u de waarnemend burgemeester ‘gereedschap’ en tips meegegeven om met de opdracht aan de slag te gaan?

Zo ja: welk ‘gereedschap’ en welke tips zijn dat geweest?

verkenner

In de beantwoording van de schriftelijke vragen die de SP eerder over dit onderwerp heeft gesteld met zaaknummer 694593 d.d. 6 februari 2018 wordt door u opgemerkt (overgenomen):

“Afgelopen maanden hebben gesprekken over een parkeeroplossing tussen de Raad van Toezicht ZZM, provincie Noord-Holland en de burgemeester plaatsgevonden.”

Inmiddels is bekend, dat we niet kunnen spreken van een ‘verkenner namens de provincie’ – uit de beantwoording van schriftelijke vragen hieromtrent aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is gebleken dat de Commissaris van de Koning, de heer Remkes, de verkenner heeft aangesteld vanuit zijn functie als ‘rijksorgaan’ en niet namens de provincie (zie bijlagen).

3. Wat is de motivatie geweest om een unaniem genomen raadsbesluit terzijde te leggen?

4. Wordt hiermee de lokale democratie schade aangedaan? Graag een toelichting op uw antwoord.

5. Klopt bovenstaande constatering?

Zo ja: wie is deze ‘verkenner’ en in wiens opdracht is deze aan het werk gegaan?

6. Welke opdracht heeft de ‘verkenner’ meegekregen, en van wie is deze opdracht afkomstig?

7. Met welke partijen heeft deze verkenner inmiddels gesproken?

Graag een volledige lijst van organisaties, belangengroepen en personen waarmee de verkenner gesproken heeft.

8. In aanvulling op vraag (5): met welke politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Enkhuizen, heeft de verkenner gesproken?

Graag ook hier een volledige lijst van deze gesprekken, inclusief gespreksdata.

belangen

De Stichting Rijksmuseum Zuiderzeemuseum in Enkhuizen kent een Raad van Toezicht.

Eén van de leden van deze Raad van Toezicht is Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, de heer L. Verbeek.

9. Welke rol heeft de heer Verbeek, in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht van het Zuiderzeemuseum, gespeeld in het proces dat de verkenner heeft gevoerd in Enkhuizen, alsmede in het komen tot een mogelijke oplossing van het toekomstige parkeerprobleem?

10. Kunnen we stellen dat de Raad van Toezicht van het Zuiderzeemuseum, alsmede de directie van het museum druk hebben uitgeoefend op het aanstellen van een ‘verkenner’ en het formuleren van de verkenningsopdracht?

11. Kan het zijn dat de heer Verbeek, lid van de Raad van Toezicht van het Zuiderzeemuseum, zijn collega Commissaris van de Koning in Noord-Holland persoonlijk heeft benaderd met betrekking tot de parkeerwensen van het Zuiderzeemuseum. Graag een toelichting op uw antwoord.

In zijn aankondiging te willen stoppen met het ‘veerboot-model’ om bezoekers te vervoeren van parkeerterrein naar museum en terug, gaf de directeur van het museum aan dat de reden hiervoor was, dat hij ‘geld voor de collectie niet meer mocht gebruiken voor onderhoud en vervanging van de veerboten en de bijbehorende infrastructuur’

12. Bent u bekend met het argument dat de directeur van het museum aanvoert om te stoppen met het ‘veerboot-model’?

Klopt de constatering van de museumdirecteur?

oplossing

Het eindverslag van de verkenner laat vooralsnog op zich wachten; het moment van verschijnen van dit verslag is al enige malen uitgesteld.

13. Mocht de voorgestelde oplossing voor het mogelijke toekomstige parkeerprobleem van het museum vragen om aanpassing van wegen, parkeervoorzieningen en andere infrastructuur in en om Enkhuizen: voor wiens rekening komen deze mogelijke, noodzakelijke aanpassingen?

Graag een toelichting op uw antwoord.

Op 17 januari hebben we nog de volgende aanvullende vraag gesteld:

Wie betaalt de kosten van de ‘verkenner’? De provincie, de gemeente, het ZZM, een andere partij of worden de kosten verdeeld?

Reacties

Goed geformuleerde vragen.
Ter aanvulling het volgende;
Bij de verzelfstandiging van het museum werden de organisaties die verantwoordelijk waren voor de Horeca en de ontsluiting opgeheven en kwam alles onder een directie. De stichting Ontsluiting museum werd opgeheven", dus het bedrag dat voor het vervoer werd gerekend kwam op de exploitatie van het zelfstandige museum. Het museum zelf ontving met de verzelfstandiging een subsidie van het rijk . Aan deze subsidie is wel een prestatie afspraak verbonden waarbij de verstrekking mede afhankelijk is van het aantal bezoekers. Als de bezoekers aantallen onder druk komen te staan b.v. door recessie of concurentie wordt er gezocht naar mogelijkheden dit tegen te gaan. Dit wordt gedaan met kortingsacties zoals de museum jaarkaart, de vriendenloterij, en talloze kleinere kortings acties. Het is voor ieder te begrijpen dat hierdoor de financiele resultaten onder druk komen te staan en er middelen worden gezocht op dit op te vangen.Zo zijn de afgelopen tijd al veel betaalde functies bij het museum opgevuld door vrijwilligers. De beperking en eventuele opheffing van de bootdienst past in deze strategie.Met allerlei argumenten wordt dit ondersteund
Teveel wordt de nadruk gelegd op de voordelen voor het museum en de stad terwijl aan de negatieve effecten voorbij wordt gegaan, Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.

Het Zuiderzeemuseum heeft geen parkeerprobleem, wel een parkeerwens om kortdurend bezoek mogelijk te maken. Wij erkennen dat ook en willen hierover meedenken. Dat hebben we ook gedaan. Ik zal nogmaals onze denkrichting qua oplossing van het parkeren op onze website plaatsen. Een ander parkeerregime voor de beschikbare parkeerterreinen en de bussen naar het Flevoparkeerterrein en daarmee de vervoersbewegingen zoveel mogelijk beperken, daar ligt wat ons betreft het begin van de oplossing. En natuurlijk heeft elke oplossing voor- en nadelen. Maar het parkeren op de REZ door het ZZM is wat ons betreft onwenselijk. Vanuit milieuoogpunt, verkeerscirculatieoogpunt en vanuit het oogpunt van de bewoners van de Bloemenbuurt. Door verplaatsing van de camping en ontsluiting van de camping via de Haling verminder je dit autoverkeer, daar komt dan het autoverkeer naar de vakantiewoningen voor in de plaats en een toename vanwege het opwaarderen van het Recreatieoord zal zeker ook plaatsvinden. Het is ondenkbaar dat de inwoners van Enkhuizen opdraaien voor de kosten van de verkeersdoorstroming en andere problemen die ontstaan door de toename van het autoverkeer door de bezoekers die kort het museum willen bezoeken en hiervoor op het REZ moeten parkeren.

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier