h

Algemene Beschouwingen 2011

1 november 2010

Algemene Beschouwingen 2011

In onze beschouwingen getiteld "mensen boven stenen en papier" geven we onze kijk en visie op de begroting en kaderbrief 2011. We kraken enkele kritische noten en roepen de raad op om sociaal te kiezen om sociaal te blijven. Klik op "lees verder" om onze volledige Algemene Beschouwingen te lezen of lees de pdf versie. Nieuw zijn de "algemene beschouwingen in 10 tweets", zie http://twitter.com/spenkhuizen

In- en aanleiding
In deze algemene beschouwingen kijken wij net als vorig jaar, zowel vooruit als achteruit. Afgelopen maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, en mochten we zien dat de SP de meeste stemmen in Enkhuizen trok. Door restzetels kregen we uiteindelijk vier partijen met drie zetels in de raad. Hierna begon een lange periode van collegeonderhandelingen. Hoewel wij begrijpen dat niet meebesturen misschien wel de gedachte voedt dat wij geen verantwoordelijkheid wilden nemen, benadrukken we nog een keer - wellicht tot irritatie van sommigen- dat wij er alles aan gedaan hebben om te komen tot een stabiel meerderheidscollege. In onze ogen heeft een combinatie van het elkaar vasthouden van het oude bestuur, en een lokale CDA in landelijke kramp tegen PvdA, dit laten mislukken. Zoals eenieder heeft kunnen merken, zijn we echter niet bij de pakken neer gaan zitten. We zien op zich wel het voordeel dat voorstellen met wisselende meerderheden tot stand kunnen komen, en dat daarmee de boel niet van tevoren is dichtgetimmerd. We hopen dat vanavond is gebleken dat dit inderdaad de insteek voor de komende tijd is.

Parkeerbeleid
Een belangrijke oorzaak van onze verkiezingswinst, naast veel contact onder de burgers zelf en een duidelijk geluid in de gemeenteraad, was natuurlijk onze aversie tegen het parkeerbeleid. We zijn nooit principieel tegen vergunningen geweest, maar van dit -toen nog voorgenomen- beleid kon je al van verre zien dat dit waardeloos was. Daarnaast betalen alleen de burgers van Enkhuizen nu voor een beleid, dat geen oplossingen biedt voor wanneer er wél een hoge parkeerdruk is, namelijk als iedereen thuis komt van zijn/haar werk. Op de momenten waarop er geen problemen zijn -een paar straten daargelaten- zijn juíst problemen ontstaan. Dat had van tevoren allang voorzien kunnen worden. Ook vlak voor de zomer hebben wij -in de overtuiging dat nou toch wel eens begrepen zou zijn dat er nú iets moet veranderen- een voorstel ingediend. Wij vinden het jammer dat de boel weer uitgesteld is. Ondertussen betalen burgers jaarlijks 20000 euro aan bezoekersvergunningen en ruim 70000 euro aan bewonersvergunningen. Bedrijven betalen bijna 50000 euro, drie keer zo veel als begroot. Parkeren lijkt hiermee dus toch een melkkoe, en ook nog één die meer oplevert dan eigenlijk de bedoeling was. De opgevoerde kosten worden -blijkens de schriftelijke vragen- opgeplust in de vorm van eenmalige uitgaven zoals belijningen en “fysieke aanpassingen (denk aan drempels en wegversmallingen) als gevolg van overige verkeersbesluiten en eventuele fysieke aanpassingen ter verbetering van verbetering/verduidelijking van het huidige infrastructuur.” In de onlangs rondgestuurde evaluatie staan een paar goede maatregelen, maar de hamvraag blijft “welk probleem wordt nou opgelost”. Wij denken geen één, en daarmee betaalt de burger dus voor gebakken lucht.

De burger betrekken
In de programmabegroting staat abusievelijk dat de notitie beginspraak door de gemeenteraad is vastgesteld. Natuurlijk juichen wij het betrekken van de burger toe. Sterker nog, wij zijn volgens ons een partij die op verschillende manieren goed contact houdt met de burger. Beginspraak moet niet het een mechanisme worden waarmee aan de ene kant de gemeenteraad minder te zeggen krijgt, of anderzijds waarmee straks gezegd wordt “had u maar in het begin moeten zeggen”. We maken ons zorgen om de betrokkenheid van de burger bij de politiek. Ik wil hierbij meegeven dat een duidelijk, consequent verhaal de eerste stap is naar meer geloofwaardigheid in de politiek. En ja, daarmee suggereren we inderdaad dat het hier aan ontbroken heeft in de afgelopen jaren.

Sociale zaken
Wij maken ons zorgen over het feit dat sociale voorzieningen als het armoedebeleid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en AWBZ steeds meer onder druk komt te staan. We zijn daarom blij dat we de WMO-gelden netjes opzij hebben gezet in een reserve. Sinds de voormalige AWBZ gelden naar de gemeente zijn overgeheveld, is er volgens de beantwoording van de schriftelijke vragen geen aanspraak gedaan op het subsidieprogramma. Volgens onze informatie is die aanspraak wel degelijk gedaan, maar is gezegd dat beleid nog ontwikkeld moest worden. Het feit dat we een volle WMO reserve hebben zullen we dan ook in dat licht van “nog te ontwikkelen beleid” zien. Wij willen de reserve graag gebruiken om de zwaarste klappen op te vangen, zodat de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Verder moet geld voor de WMO ook naar de WMO blijven gaan. Hetzelfde geldt voor de sociale werkvoorziening: die moet er zijn voor de mensen die het nodig hebben. Wij vinden Enkhuizen sociaal en dat moet zo blijven!

Informatievoorziening
Tot onze teleurstelling gaat het project de Vijzeltuin door. Maar hiervoor geldt natuurlijk dat je soms wint en soms verliest. Het is nu besloten. Wat ons alleen nog steeds dwars zit is de in onze ogen laconieke houding ten aanzien van het niet volledig informeren van de gemeenteraad. We willen ook in deze beschouwingen benadrukken dat dit niet acceptabel is. Een ander voorbeeld betreft het niet informeren over de lekkages in het Waaigat. Tenslotte valt het op dat bij zware onderwerpen vaak evaluaties en/of afrekeningen worden toegezegd , die er uiteindelijk toch niet komen, of in totaal nutteloze vorm. Als voorbeeld geven we de afrekening van de buitendienst. We hopen dat het met de evaluatie van het alcoholbeleid anders gaat, zodat we -zoals toegezegd- een goed oordeel kunnen vellen over het effect van alle afzonderlijke maatregelen.

Gemeentelijke lasten
Als het gaat om gemeentelijke lasten vinden we het erg jammer dat de discussie over kostendekkendheid nooit goed gevoerd is, maar er wel allerlei beslissingen, zoals met de afvalstoffenheffing, zijn genomen om daartoe te komen. We vinden dat voor alle lasten moet gelden dat ze slechts met de prijsinflatie stijgen, totdat de al jaren beloofde fundamentele discussie heeft plaatsgevonden. We hopen dat de ID-kaart inderdaad gratis wordt en roepen iedereen op om nu alvast bezwaar te maken. Hetzelfde geldt voor de WOZ-beschikking waarvan de rechter onlangs stelde dat het gemeenten niet toegestaan is een drempelwaarde voor het verschil vast te stellen.

Bezuinigingen
Al een flinke tijd geleden is voortvarend de eerste stap gezet ten behoeve van de bezuinigingen. Alle fracties zijn gesproken en er is een uitgebreid overzicht met 100 punten verschenen. Hierna werd het proces onoverzichtelijk. Onze uitgangspunten bij de bezuinigingen blijven:
• Een "volgorde" van als laatst op te bezuinigen punten conform zoals akkoord bevonden in de raadsvergadering van 1 juni 2010 j.l.
• Een eerlijk en helder verhaal naar de burger over waar hij/zij nog wat over kan zeggen, zonder valse verwachtingen te wekken.
• Een zeer bescheiden bedrag aan externe kosten.
• Een beter onderbouwd bedrag aan extra bezuinigingen dan nu met de natte vinger is bepaald. Grote terughoudendheid in nieuw beleid, waarbij stenen en papier laag op de prioriteitenlijst komen.
Met dit in gedachten hebben we ook de kaderbrief beoordeeld. Het vervroegd afschrijven van 3.27 miljoen vinden we op zichzelf niet slecht. Het is alleen opvallend dat dit bedrag bestempeld wordt als geld voor “nieuw beleid”. Met nieuw beleid moet zeer terughoudend worden omgegaan, en je moet zeker niet 3.27 en groot deel van dat geld uitgeven om projecten uit te voeren. We typeren de voorstellen als “stenen en papier boven mensen”. Stenen, omdat bij nieuw beleid veel infrastructuur projecten staan: Wortelmarkt/Verlaat, Melkmarkt, Harpstraat, Bierkade en meer. Deze projecten worden wat ons betreft uitgesteld of versoberd uitgevoerd. Papier, omdat er voor tonnen wordt ingehuurd om geduldig papier te vullen: handhavingplan, gebiedsvisie, economische visie, duurzaamheidnota, welstandsnota, beeldkwaliteitplan, accommodatienota. Dat is echt te veel van het goede. En dat door op de reserves in te teren. Ook wordt wederom de uitgave voor de Drommedaris aangekondigd. Zoals u weet vonden wij de al uitgetrokken 1.2 miljoen, plus een garantstelling van 2 ton genoeg. Nu staat in de kaderbrief toch weer een volle 2 miljoen extra begroot. Daarnaast hebben we vernomen dat de Drom geen boekingen meer doet voor de periode vanaf mei 2011 omdat zij “een jaar dicht gaat”. Dit lijkt ons erg voorbarig voor een project waar nog frank en vrij over besloten moet worden. Dit zijn allemaal zaken die ons het gevoel geven dat we toch echt te maken hebben met een rijdende trein.

Bestemmingsplannen
We maken ons zorgen over onze verouderde bestemmingsplannen. Natuurlijk wordt daar nu aan gewerkt. Wij zijn van mening dat de gemeente de chaos rond deze plannen in de hand werkt door regelmatig een beroep te doen op juist die verouderde bestemmingsplannen. Juridisch zal dat misschien wel kloppen, maar wij vinden het niet wenselijk, daar precedentwerking kan ontstaan. Dit lijkt ook ongeveer de insteek van de Raad van State te zijn in de op 29 oktober j.l. verschenen uitspraak over het bestemmingsplan van het gezondheidscentrum aan de Molenweg. Het uitgangspunt “heb je er problemen mee, doe er dan maar wat aan” bevalt ons niet, het is voor de burger al moeilijk genoeg om op te kunnen tegen een lokale overheid. De plannen zijn oud, we weten dat en zijn ze daarom aan het vernieuwen. Zet daar vaart achter.

Inhuur
In het afgelopen jaar is best veel kennis en kunde ingehuurd. Wij vinden dit haaks staan op het begrip van een “kleine en slagvaardige organisatie”. Vaak is het voor het apparaat -ondanks hun volle inzet- volgens het college onmogelijk om dat allemaal zelf te doen. In de kadernota worden ook weer tonnen uitgetrokken voor allerlei nota’s. Naast dat we onze vraagtekens zetten bij het kostenaspect van inhuur, levert dit doorgaans alleen maar meer papier en bureaucratie op, met plannen die de komende jaren vanwege de financiële positie niet opgepakt kunnen worden. Het gevolg is vaak dat ze in een lade verdwijnen of in sterk aangepaste vorm vervolgens worden aangenomen. Een voorbeeld hiervan was de XTNT nota over parkeren: het heeft ons een lieve som gekost en uiteindelijk is het plan naar eigen inzicht aangepast en uitgevoerd. Dan liever helemaal niet! Wij denken dat veel nota’s en rapportages wel degelijk met de meedenkkracht van de eigen burgers en ambtenaren tot stand kunnen komen. Bij inhuur, maar ook uitbesteding, moet verder ook van tevoren duidelijk zijn wat het gaat kosten en wat het gaat opleveren. Dit gebeurt naar onze mening onvoldoende. Schrijnend voordeel is de Buitendienst. Van tevoren was er geen inzicht in hoe kosten bespaard zouden worden; nu na enkele jaren kan dit inzicht nog steeds niet worden gegeven. Wij nemen dan maar aan dat we “minder kwaliteit voor meer geld” hebben gekregen. Het beoogde cijfer voor de buitenruimte 5,9, afgezet tegen die van de nulmeting van 2008, een 6,1 geeft al aan dat de ambities niet zijn om het niveau constant te houden.

Diversen
• De Bonte Veer is een waardevolle plek in Enkhuizen. Ook zij zal echter inzicht moeten geven in hoe het geld besteed wordt, een toezegging die eerder dit jaar gedaan is.
• De situatie rond de coffeeshop moet nu snel eens worden geëvalueerd.
• We zijn blij dat de ISV-3 gelden zijn toegekend. We wijzen iedereen erop dat de bestemming van die gelden aangepast kan worden, zodat toekenning niet automatisch leidt tot het al dan niet doorgaan van bepaalde projecten. Hier horen aparte raadsvoorstellen bij.
• De nota “lokaal wonen” heeft nu wel lang genoeg op de regionale nota gewacht: nu graag actie.
• We vinden het verstandig om aparte voorzieningen voor het onderhoud aan te houden, zodat het overzicht blijft.

Vormtechnische opmerkingen
We danken het apparaat voor al het werk aan de begroting en de kaderbrief. Qua opzet stellen we voor om indicatoren te koppelen aan beleidsdoelstellingen; nu is soms onvoldoende duidelijk wat een bepaalde indicator nou gaat “aantonen”. Ook worden indicatoren, doelstellingen en prognoses door elkaar gehaald. Indicatoren moeten bij voorkeur zelf bepaald kunnen worden en niet enkel met inhuur. We wensen de gemeenteraad een mooi, sociaal en boeiend begrotingsjaar toe. Zoals altijd zullen ook wij hier ons constructieve steentje aan bijdragen.

Christian Bokhove,
fractievoorzitter SP

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier