h

Raad 4/10/11 Participatie, Harpstraat eo

6 oktober 2011

Raad 4/10/11 Participatie, Harpstraat eo

In de afgelopen raadsvergadering kwamen drie onderwerpen aan bod.

Participatienota
Hier dienden we twee voorstellen in, om drie problemen met het stuk aan te pakken. We benoemden ze en droegen oplossingen aan. In de eerste termijn:

Ten eerste De bezuinigingen.
We willen niet de bezuinigingen voor onze rekening nemen en gaan er van uit dat gemeenten (in de VNG), de gemeente Enkhuizen zelf en de wethouder ijveren voor het van tafel krijgen van deze bezuinigingen. In de commissievergadering liet de wethouder al duidelijk merken dat de onderste treden van de participatieladder k bediend moeten worden. Wij horen graag nogmaals bevestigd dat de wethouder er zo in staat, en dat de bezuinigingen niet het startpunt is van ons participatiebeleid.
Ten tweede
Toch vinden we het ook belangrijk dat er vaart in het geheel komt. Dat is soms best lastig, aangezien lang niet alles van overheidswege bekend is. De nota vinden we een aardige start. Veel is echter nog niet uitgewerkt. Zo willen we dat de partijen en het maatschappelijk middenveld dat hoort bij de WMO en de onderste treden van de ladder, beter uitgewerkt moeten worden. In deze notitie ligt veel accent op werk wat natuurlijk goed is want ook wij zijn van mening dat mensen die willen en kunnen werken aan een baan geholpen worden. We willen daarom graag van de wethouder de toezegging dat n en ander beter wordt uitgewerkt. Door van het stuk een STARTnotitie te maken kan dit. Ook is gemeld dat bekend is waar iedereen op de ladder staat. Deze nulmeting moet gebruikt worden om te kunnen vaststellen of organisaties als Rentree wel genoeg effect hebben. Graag zouden wij dan ook op korte termijn deze nulmeting aangeboden krijgen zodat volgend jaar om deze tijd de effectmeting aan de raad aangeboden kan worden.
ten derde
Loon dispensatie willen we niet inzetten. Even om u geheugen op te frissen :Het wettelijk minimum loon is na de tweede wereldoorlog ontwikkeld. Voor de tweede wereldoorlog was er nauwelijks sociale zekerheid , arbeiders verdienden vaak hongerlonen en werden zeker tijdens crisissen in ellende gestort. Om dit te voorkomen heeft men het wettelijk minimum loon ontwikkeld als beschaafde norm waarvan wij met zijn allen van vinden dat ieder mens hier voor zijn levensonderhoud niet onder mag zakken. Als je het wettelijk minimum gaat afschaffen of dit geval loondispensatie voor specifieke groepen ingaat stellen,verdwijnt het ijkpunt als norm. Het wettelijk minimumloon is bedoeld om arbeiders en uitkeringsgerechtigen over de gehele linie te beschermen tegen onderbetaling en armoede. Het is een normatieve grens die bedoeld is als absolute ondergrens ook in crisistijd. Het doorbreken van de grens schept tweederangs werknemers die minder rechten hebben dan anderen en die permanent in armoede moeten leven. Het is voor ons dus onacceptabel als mensen onder het wettelijk minimumloon zouden moeten werken. Om die reden hebben we een voorstel gemaakt om dit punt uit de nota te schrappen. Gebeurt dat niet, dan kunnen wij NIET instemmen.

Het verdere verloop was heel onbevredigend. Zo viel op dat veel fracties onze 'huiswerkstukjes' (aldus de voorzitter) niet goed gelezen hadden. Bij loondispensatie werd zelfs geschorst en nog informatie van het college uitgedeeld. De teneur was een beetje "je moet de werkgevers wel tegemoet komen als werknemers minder productief zijn". Daar is nou net loonkostensubsidie voor! Het punt is dat straks het middel loondispensatie breder ingezet kan en mag worden en er niet per se tot minimumloon wordt aangevuld. Daarnaast hoeven werkgevers dan zelf minder te betalen. De in de nota al genoemde nadelen van loonkostensubsidie gelden voor loondispensatie in het kwadraat. En ook: wat zijn de ronkende woorden over het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen door werkgevers waard als ze blijkbaar -woorden van fracties zelf- alleen te porren zijn voor het aannemen van werknemers als hier een lager loon tegenover staat? Met dit college en een meerderheid van de raad zitten werkgevers in een zetel, en mogen werknemers goedkope arbeidskrachten zijn. Ons voorstel haalde het niet.

Ook het andere voorstel werd niet omarmd door de wethouder. Er werd een beetje lacherig met het woord START omgegaan, en ook een ander woordje zinde een fractie niet, net als een al eerder binnengekomen positieve reactie die vooral over de formulering ging. Alsof het niet echt uitmaakte welk woord werd gebruikt, want we bedoelden hetzelfde. maar blijkbaar was dat niet genoeg om "gewoon" ons voorstel dan maar over te nemen. Op een goede vraag van de PvdA in hoeverre er al kaders/beleidsregels werden vastgesteld met het vaststellen van deze nota werd geantwoord dat er wel degelijk zaken werden vastgesteld. Kijk, DAT is nou NIET iets wat met het aannemen van een echte startnotitie gebeurt, want daarbij ga je de echte beleidsregels nog uitwerken. Ook hier weer een opmerking (van CU/SGP) dat het toch heel jammer was dat als we hetzelfde wilden we niet konden instemmen. Het valt me op dat we, ook al steken we onze nek al uit door met voorstellen te komen, we blijkbaar steeds nog meer stappen naar het college toe moeten maken (in de commissie ging het richting een andere fractie weer eens over "vertrouwen hebben"), terwijl er amper stappen onze kant op worden gezet. Dat valt ons erg tegen, en dat zal zeker een rode draad zijn bij de aankomende begrotingsbehandeling.

We stemden tegen de participatienota. Met 9-8 werd deze toch aangenomen. SP, PvdA, GL, LQ stemden tegen.

Harpstraat eo
Met dit voorstel hadden we twee problemen.
Ten eerste het feit dat er in de omgeving nog veel plannen voor de komende jaar op stapel staan. Naast dat Baanbreker o.i. wellicht niet alleen inpandig is, heeft een meerderheid van de raad helaas gekozen voor een verhuizing van het Nicolaas aan de Doelenstraat naar het onzalige SMC plan. Wat gebeurt er met het oude gebouw? Wat er ook gebeurt, ik vrees dat een nieuwe bestemming voor het pand niet plaats kan vinden zonder flinke verbouwing.
Het tweede punt ging over de onderhoudsplannen. Hoewel het logisch is dat extra geld moet worden uitgetrokken als onderhoud pas voor 2024 op stapel staat, is het toch zeer merkwaardig dat een in zo'n slechte staat van onderhoud verkerend gebied (hetgeen volgens mij wel meevalt) in de onderhoudsplannen dan pas aan bod komt. Om eerlijk te zijn heb ik minder vertrouwen in de plannen gekregen, en de voorzieningen waar we de afgelopen jaren miljoenen euro's in hebben gestopt.
Om beide redenen stemden we TEGEN het plan.

Reglement van Orde
Hier dienden we een voorstel in om het artikel inzake spreektijden niet te veranderen. Zelden zijn spreektijden een probleem, maar nu moet het opeens veranderd. Hier werd een beetje de opmaat gegeven voor het argument "we gebruiken het zelden en als dit gebeurt dan kunnen jullie altijd nog afwijken...". Tja, dat argument kan twee kanten op: het is geen probleem dus waarom zo vastleggen? CU/SGP meende nog te moeten melden dat "als je niet binnen 5 minuten je verhaal kunt houden dan klopt er iets niet". Toch gek dat deze fractie samen met die van Nieuw Enkhuizen als insteek toch nam dat er blijkbaar (standaard?) een spreeklimiet moet komen. Goede nieuwe punten waren motie vreemd aan de orde van de dag, die het mogelijk maakt actuele onderwerpen makkelijker te agenderen (nu vaak via omweg RvO vraag), en spreekrecht voor burgers, waarbij aangetekend dat een partij met voelhoorns in de samenleving al heel veel weet natuurlijk.

Afscheid Joke Kuijsten
Aan het einde nam Joke Kuijsten afscheid van de gemeenteraad van Enkhuizen. Zij doneerde een 'beestenboel' en na enkele woorden van nestor en voorzitter sprak ze zelf deze woorden uit. Het was een mooi verhaal, al vind ik het verwijzen naar wereldleed vaak een veel te hoog relativerend karakter hebben, als dit verbonden wordt aan discussies in onze gemeenteraad. Immers, in die raad zitten we niet om wereldleed op te lossen, maar om de burgers van Enkhuizen te vertegenwoordigen. Het ga je goed. Arno Noorman volgt Joke Kuijsten op.

U bent hier