h

Participatienota en Reglement van Orde

30 september 2011

Participatienota en Reglement van Orde

De komende raadsvergadering hebben we het over de participatienota en Reglement van Orde: (wellicht komen er nog kleine aanpassingen).


Reglement van Orde
Korte samenvatting/doel van het instrument: regeling spreektijden bij het oude laten.

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde
dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op
4 oktober 2011,
- Tekstaanpassing van Reglement van Orde, artikel, te weten:
De voorgestelde tekst is:
"Artikel 23. Spreektijd
1. De voorzitter en elk van de in de vergadering aanwezige leden van de
raad kan een voorstel doen de spreektijdregeling, als beschreven in lid 2
van dit artikel, van toepassing te laten zijn.
2. De spreektijdregeling houdt in dat elk van de in de vergadering
aanwezige fracties voor de ter bespreking en besluitvorming
geagendeerde voorstellen in eerste termijn maximaal vijf minuten en in
tweede termijn maximaal drie minuten het woord mogen voeren; voor
het college geldt per termijn een maximale spreektijd die het dubbele is
van de spreektijd van een fractie."

De tekst komt te luiden zoals het oude Reglement:
"Artikel 23. Spreektijden
1. De raad kan ten behoeve van zijn vergaderingen de spreektijden per
fractie alsmede voor het college en de burgemeester vaststellen.
2. Degene van wie de spreektijd is verstreken, is verplicht zijn rede te
beindigen zodra de voorzitter zulks verzoekt."

Toelichting:
Het huidige voorstel beperkt de mogelijkheden van de raad als het om
spreektijden gaat, aangezien de spreektijdregeling is als
voorgeschreven. De oude regeling is flexibeler want maakt het mogelijk
om gezamenlijk naar believen afspraken te maken. In de afgelopen jaren
is onzes inziens gebleken dat het hanteren van het bestaande artikel
geen problemen gaf.
De indiener:
P.L. Degens
SP


Notitie participatiebeleid
Korte samenvatting/doel van het instrument: status participatienota
Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde het volgende
wijzigingsvoorstel in:
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 4 oktober
2011,
- Tekstaanpassing van Notitie participatiebeleid, te weten:
Toevoegen aan het voorstel de punten:
1. Deze nota wordt beschouwd als een startnotitie.
2. Een verdere uitwerking van deze nota wordt ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
3. Hierin zijn onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende punten beter
uitgewerkt:
- De onderste treden van de participatieladder, hun relatie met het WMObeleid,
plannen ter ondersteuning, en hierbij betrokken maatschappelijke organisaties.
- De wijze waarop middels nulmeting straks de effectiviteit d.m.v. metingen tussen
individuele klantmanagers, trajectbegeleiders en diverse betrokken organisaties
zoals Rentree vergeleken kan worden.
- Een begroting die als startpunt niet de bezuinigingen van het Rijk heeft, maar
"wat we nodig hebben" aangevuld met actuele gegevens.

Toelichting:
We vinden de huidige notitie een aardig startpunt, maar missen een aantal
essentile onderdelen waardoor er een te grote nadruk op "werk" wordt gelegd.
Tevens zijn we het er niet mee eens, gezien de kritische houding van gemeenten
en de VNG t.a.v. de bezuinigingen, dat deze zonder meer als basis worden
genomen. Samenvattend betekent dit dat er nog veel uitgewerkt moet worden, en
het college terugkomt met een meer uitgewerkte notitie, met de startnotitie en de
diverse ter commissie en dit voorstel geopperde punten als uitgangspunt.


Notitie participatiebeleid
Korte samenvatting/doel van het instrument: niet opnemen van het instrument loondispensatie in het participatiebeleid

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde
dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op
4 oktober 2011,
- Tekstaanpassing van Notitie participatiebeleid, te weten:
Toevoegen aan het voorstel dat "maar de onder 2.2.2 vermelde
paragraaf over loondispensatie te schrappen, "
zodat het voorstel komt te luiden:
"Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor in te stemmen met de
notitie participatiebeleid 2011-2012, maar de onder 2.2.2 vermelde
paragraaf over loondispensatie te schrappen."

Toelichting:
Wij vinden het niet acceptabel als mensen moeten werken onder het
minimumloon. Daarnaast zijn er al genoeg andere, betere manieren om
mensen te activeren. Loondispensatie MAG worden toegepast, maar dit
hoeft niet. Aangezien "werken moet lonen" vinden we het belangrijk om
dit instrument te schrappen.

De indiener:
M.M. Delleman
SP

U bent hier